03.1.1.01 1.2 (Ad. 1) Destabilisering genom invandring: 1. Effekter, Ad. 1

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.1 Ad.1 Destabilisering genom invandring: 1 Effekter Ad. 1

Det förefaller som om svenska polisen mörklägger brottslighet hos invandrare genom att rubricera den under “kod 291

SVERIGE SVT:s Uppdrag granskning har gjort en kartläggning som visar att nästan 60 procent av de män som har dömts för våldtäkt är födda utomlands.
Nyheter Idag

Flashbacksignaturen tryggtochbra:

BRÅ:s rapporter har postats tidigare i tråden, tänkte dock vara lite mer specifik och dessutom hänvisa till andra källor som tidningsartiklar i media. Ämnet är dels våldtäkter, ett ofta debatterat ämne, och dels den generella brottsligheten.

Tittar vi på BRÅ:s bägge rapporter, som gäller perioderna 1985-1989 respektive 1996-2001, så ser vi att överrepresentationen för invandrare när det gäller brottet [B]våldtäkt [/B][B]ökade[/B] från [B]4,0 ggr[/B] till [B]4,5 ggr[/B] (BRÅ 2005:17, s.19) jämfört svenskar mellan rapporterna. För den [B]generella brottsligheten[/B] [B]ökade[/B] överrepresentationen från [B]2,1 ggr till 2,5 ggr[/B] (BRÅ 2005:17, s.34) mellan rapporterna. Ökningen förklaras med att invandringen mellan rapporterna förändrats dels till fler [B]nyanlända [/B]och dels till fler från särskilt överrepresenterade regioner som [B]Afrika och Mellanöstern[/B] (BRÅ 2005:17, s.11, 21 och 37).

[I](På sidan 63 i BRÅ 2005:17 kan vi se exempel på detta: Andelen [B]svenskar [/B]som var minst skäligen misstänkta för något brott under perioden 1997-2001 var [B]5%[/B]. Motsvarande andel för personer från [B]Övriga Afrika[/B] var [B]26,3%[/B], [B]Nordafrikaner [/B][B]24,1%[/B] och [B]Västasiater [/B][B]18,8%[/B]. Statistiken från Norge ser för övrigt liknande ut ([URL=”http://www.svd.se/brottslighet-bland-invandrare-borde-oroa-alla-partier”]SvD[/URL])) [/I]

Från första till andra rapporten [U]minskade[/U] svenskfödda svenskars andel av de anmälda brotten från [B]68,5% till 55%[/B] (BRÅ 2005:17, s.31) och när det gäller brottet [B]våldtäkt [/B]stod svenskfödda svenskar endast för [B]39%[/B] (BRÅ 1996:2, tabell 24, s.74) av de anmälda våldtäkterna 1985-1989, för perioden 1996-2001 redovisade man inte längre hur den siffran såg ut. Om den förändrades lika mycket som den generella brottsligheten, d.v.s. 13,5 procentenheter, så borde svenskarnas andel då varit [B]25,5%[/B]. Lagändringen som skärpte definitionen av våldtäkt kom först 2005 och påverkar inte den här statistiken.

Den [B]demografiska förändringen[/B] mellan de två rapporterna som gav en ökad överrepresentation från [B]2,1 till 2,5 ggr[/B] för brott och från [B]4,0 till 4,5 ggr[/B] för våldtäkt samt en minskning av svenskfödda svenskars andel av brotten från [B]68,5% till 55%[/B] var en ökning av utrikes födda med [B]2,5 procentenheter[/B], från [B]9% till 11,5%[/B] av befolkningen. Detta motsvarande en ökning med ca [B]270 000 utrikes födda[/B] (BRÅ 2005:17, s. 26).

[B]Sedan 2001 fram till 2014[/B] har andelen utrikes födda ökat till [B]16,5%[/B], motsvarande över [B]575 000 utrikes födda[/B]. Under samma period har svenskfödda svenskar [U]minskat[/U] med närmare 85 000 personer. D.v.s. det har skett en dubbelt så stor förändring sedan senaste rapporten fram till nu som mellan de två rapporterna, med en invandring som i ännu högre grad bestått av asyl- och anhöriginvandrare från Afrika och Mellanöstern, dessutom med tillkomst av EU-migranterna.

Om vi räknar med att denna [B]dubbla ökning[/B] fortfarande bara gett samma förändring som halva ökningen gav mellan de bägge rapporterna, d.v.s. 13,5 procentenheter förskjutning av brotten från svenskar mot första och andra generationens invandrare och personer ej folkbokförda i Sverige, så ger det 55%-13,5% för brott respektive 25,5%-13,5% för våldtäkter för svenskar till [B]41,5%[/B] av [B]brotten [/B]och [B]12%[/B] av [B]våldtäkterna[/B], där grövre brott hamnar närmare våldtäkterna och lindrigare brott närmare totala brotten. En grov förenkling, förstås, men en fingervisning om hur läget kan se ut idag. Då tror jag själv att det ser lite “bättre” ut med våldtäkterna än den här grova uppskattningen och att svenskar kanske begår 20-25% av våldtäkterna, mest eftersom alternativet är så skrämmande, men det är illa nog.

Källor:
SCB:s statistikdatabas på nätet, se skärmdumpar ([URL=”http://imgur.com/biY7ryq”]Utrikes födda 2001-2014[/URL], [URL=”http://imgur.com/ccNTu6Y”]folkmängden 2001-2014[/URL], [URL=”http://imgur.com/3PSAtpk”]befolkning efter ursprung 2002-2014[/URL])
[URL=”http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/”]BRÅ 1996:2[/URL]
[URL=”http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf”]BRÅ 2005:17[/URL]

När det gäller [B]våldtäkterna [/B]så visar tabell 107 i BRÅ 1996:2 våldtäktsmisstänkta efter ursprungsländer. Högst siffror har följande nationalitet: ”[B]Algeriet, Libyen, Marocko, Tunisien[/B]”, följt av ”[B]Irak[/B]”, sedan ”[B]Rumänien, Bulgarien[/B]” och så ”[B]Övriga Afrika[/B], exkl. Uganda”. Bland invandrare från dessa länder var det [B]17-23 ggr[/B] så vanligt att vara minst skäligen misstänkt för våldtäkt jämfört svenskar. I BRÅ 2005:17 redovisas inte ursprungsländer. Hos våra grannländer ser färskare statistik ut så här:

[B][U]Danmark [/U][/B]- I mer än varannan våldtäktsdom 2010 var gärningsmannen utrikes född eller barn till utrikes född. 41% var utrikes födda, 11% barn till utrikes födda och 48% var danskar. Detta i ett land där 8% är utrikes födda och 2,5% barn till utrikes födda. Det ger en överrepresentation på nästan [B]10 ggr[/B] för utrikes födda och [B]8 ggr[/B] för barn till utrikes födda, jämfört danskar.

[B][U]Finland[/U][/B] – Omfattande våldtäktsstatistik från Finland publicerades häromåret, då man undersökt samtliga uppklarade våldtäkter under de fyra åren 2006-2009. Det visade sig då att utländska män stod för inte mindre än 35% av våldtäkterna. Det är en överrepresentation med [B]15 ggr[/B] jämfört resten av befolkningen. Irakier och somalier stod ut särskilt i statistiken och var överrepresenterade med [B]47 ggr[/B] respektive [B]33 ggr[/B], sett till sin andel av befolkningen och ännu mer om man jämför med enbart den inrikes födda befolkningen.

[B][U]Norge [/U][/B]- 2012 publicerades våldtäktsstatistik från [B]Stavanger[/B], gällande åren 2009-2011. 85% av de dömda gärningsmännen var invandrare, varav 50% från Afrika.

[B]Överfallsvåldtäkter i Oslo[/B] är en annan klassiker att citera, där icke-västliga invandrare år efter år helt ohotade har knipit 100% av samtliga platser som gärningsmän. [URL=”http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/”]Den här artikeln[/URL] berör åren 2005-2008. Gärningsmännen beskrivs som asylsökande unga män med helt annan kvinnosyn är man har i Norge, män med kurdisk och afrikansk bakgrund dominerar.

Mer statistik från [B]Oslo[/B] gäller samtliga våldtäkter åren 2001, 2004 och 2007. På [URL=”https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_103.pdf”]sidan 19[/URL] finns några diagram som visar utvecklingen. 2001 hade 47% av gärningsmännen norsk bakgrund, 2004 hade de minskat till 36,4% och [B]2007 utgjorde norska män bara 27,2% av gärningsmännen[/B]. Under samma tid ökar afrikanernas andel från 10% år 2001, till 19,1% 2004 och hela 30,5% år 2007. Afrikaner tripplerar sin andel av våldtäkterna på bara några få år.

Källor:
[URL=”www.bt.dk/danmark/hveranden-voldtaegtsdoemt-er-udlaending”]Danmark[/URL]
[URL=”http://hbl.fi/nyheter/2012-04-26/var-tredje-valdtakt-begas-av-utlanning”]Finland[/URL]
[URL=”http://www.nettavisen.no/nyheter/3307664.html”]Norge 1[/URL]
[URL=”http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/”]Norge 2[/URL]
[URL=”https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_103.pdf “]Norge 3, sidan 19[/URL]

Ref

Text-TV 2018 05 09

Dödsskjutningar i Europatopp

Antalet dödsskjutningar bland yngre
män är mer än dubbelt så högt i
Sverige som i jämförbara länder. Det
visar en ny studie där Sverige jäm-
förs med tolv andra europeiska länder.

Mot vissa länder är skillnaden extrem,
skriver DN. Det är mer än tio gånger
så vanligt att män 15-29 år skjuts
ihjäl här än i Tyskland och sex gånger
så vanligt som i Storbritannien.

Forskargruppen har ingen förklaring
till varför Sverige ligger så högt.
Enligt Manne Gerell, en av forskarna
bakom studien, kan trender i den kri-
minella världen vara en faktor.
I studien jämförs perioden 1996-2015

Flashbacksignaturen tryggtochbra: DN och Expressen har skrivit om skjutningarna och de gängkriminella:

Expressens kartläggning av 192 gängkriminella i Stockholm visar att 94,5% hade minst en utrikes född förälder:

DNs kartläggning av senaste årens mord- och mordförsök med skjutvapen visar att 90% av gärningsmännen hade minst en utrikes född förälder. Vanligaste bakgrunden var man från Mellanöstern eller Afrika
Ref

Gruppvåldtäkter

27 av 112 dömda förövare är födda i Sverige, varav 13 av två svenskfödda föräldrar. 82 är födda utanför Europa.
Vanligaste medborgarskap är: Sverige (41), Afghanistan (25), Irak (9) och Somalia (7).

Våldtäktsmännen var oftast unga, och påverkade.
De kände sitt offer.
De flesta, 82 av 112, är födda i länder utanför Europa.

Ref

 

Vad gäller härkomst v.b. fusket på högskoleprovet?
(Jag har tidigare läst om någon som hade full poäng men inte kunde svenska. Det läste jag i MSM vill jag minnas.)

Man har väl gjort om reglerna. Tidigare var det inte kriminellt, men nu har det “skärpts” på något sätt, sägs det. Tidigare fick det väl inga konsekvenser om man ertappades. Man kunde bara göra nytt prov nästa gång. Nu tror jag de som ertappats måste vänta två år.

Några hade blivit utsparkade från läkarutbildningen men är visst tilbaka nu efter att ha gjort nya prov. Jag vill minnas MSM har skrivit detta.

Detta inlägg kommenterades inte på ett stort socialt forum.(Åtminstone inte under den första månaden efter inlägget då deta kunde kontrolleras.) Förmodligen är det en känslig fråga. Om utländsk härkomst dominerar är det ett seriöst argument mot massinvandring. Sådana undertrycks av trollen. De har order att stöda argument mot invandrare av den typ som t.ex. är uppenbart rasistiska eller inte går att göra någonting åt.

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.1.01 2: Destabilisering genom invandring: 2. Medel; (drev mot Batra)

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.