03.1.002.009 001 (001) Militarisering: Antidopingarbete, avhoppare, härvor, rysshärvor – News media and globalization

03.1.002.009 001 (001) Militarisering: Antidopingarbete, avhoppare, härvor, rysshärvor

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

Till och med dopingärenden behandlas olika, beroende på från vilket försvarsblock idrottsutövarna kommer.

Therese Johaug från Norge betraktas närmast som oskyldigt dömd. Detta trots en mycket osannolik historia om hur hennes läkare ordinerat henne en salva innehållande anabola steroider, ett förbjudet läkemedel som inte ens har effekt mot de besvär hon hade och dessutom är något som alla vet att tävlingsidrottare aldrig får använda. Läkaren hade dessutom arbetat sju år på företaget som tillverkar salvan, vilken hade relevant varningssymbol på förpackningen. Salvan har figurerat i flera dopingfall, tidigare.

[ word value, connotation ]
För att beskriva att Johaug kallats till förhör med idrottens domstol använder media uttryck som att hon “inbjudits” till förhör! Man försöker tona ned allvaret i situationen.

McLarenrapporten

Ryska utövare (Legkov och Belov) stängs däremot av för påstådd påverkan av provrör där deras prov förvarats. Utövarna har naturligtvis inte själva tillgång till proven. Några yttterligare bevis har ännu ej presenterats (nov. 2017) i den s.k. McLaren-rapporten (-1-  -2-) som gått tillbaka och analyserat äldre prover. Åkarna avstängs på livstid utan att Internationella Olympiska Kommitten redogör för hur de brutit mot bestämmelserna! När detta skrivs (början av nov. 2017) förefaller nu istället, efter avstängningen av ryssarna, norske Sundby få medalj i OS i Sotji 2014. Sundby som tidigare varit avstängd för bevisad doping! (Sundby avstängdes från att bl.a. delta i tävlingar. Avstängningen genomfördes sommartid när skidåkare inte tävlar!) Dopingmisstänkta idrottsmän behandlas utefter vilket land de kommer ifrån. När detta skrivs förefaller alla ryska deltagare  bestraffas kollektivt och uteslutas från vinter-OS 2018.

Uppdatering 2017 11 30:

Den Internationella Olympiska Kommittén har stängt av ett tjugotal åkare, samtliga ryska medaljörer från OS i Sotji 2014. Några konkreta bevis för att åkarna dopat sig eller på annat sätt brutit mot reglementet, läggs inte fram. Någon enhetlig sammanfattning av orsakerna till avstängningarna ges inte. Vid olika tillfällen antyds att Ryssland på något systematiskt sätt kunnat manipulera proverna. Några konkreta  bevis presenteras dock inte.

De s.k. bevisen utgörs bl.a. av intervjuer med den avhoppade ryske läkaren Grigory Rodchenkov som nu  befinner sig under vitnesskyddsprogram i USA. Han är definitivt inte ett opartiskt vittne och några  bevis mot de enskilda idrottarna har inte presenterats.

De enda konkreta “bevis” som presenterats är att provrören för 25 B-prov (bl.a. ett av Legkov) uppvisat mikroskopiska repor. Detta tolkas som att proven manipulerats. Att enbart manipulera B-proven förefaller meningslöst. A- och B-prov visar praktiskt taget alltid lika och A-proven har inte kritiserats. Åkarna har ju naturligtvis inte själva tillgång till sina prover. Informationen är suddig och presenteras stötvis under många månader av olika kommissioner. Allmänheten har knappast någon rimlig möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad som hänt.

Ingen, inte ens företaget som tillverkar urinflaskorna, kan förstå hur McLarenrapporten kan påstå att flaskorna kan öppnas och stängas utan att lämna annat än mikroskopiska spår.

Oklara hänvisningar ges till att två ryska antidopingansvariga (Sinev, Kamayev) dött i början av 2016. Vad man kan finna genom internetsökning så hittar man inga bevis för något onormalt. Västmedia säger att Kamayev planerat avslöja rysk doping vilket inte går att verifiera. Tvärtom förefaller han ha försvarat det ryska antidopingprigrammet. Båda förefaller ha dött naturligt, i hjärtsjukdom. Inga bevis för  något annat framkommer.

Reporna på rören för de 25 B-proverna upptäcktes av ett laboratorium i London. Reporna är mikroskopiska och i vilket sammanhang reporna uppstått är oklart. Mycket talar dock för att laboratoriet i London, i sin iver att fälla åkarna, antingen själva, kanske av misstag, åstadkommit reporna eller på något sätt själva felaktigt uppfattat proverna som manipulerade. Laboratoriet menar sig dessutom alltså ha tagit emot prover utan att undersöka sigillen, vilket är ett brott mot deras rutiner. Laboratoriet har inte heller namngivits i rapporten!

Vad som dock står klart är att de livstidsavstängda åkarna inte själva, på något sätt, har haft möjligheten att manipulera sina prover

Det förefaller som om IOK försöker köra över den internationella idrottsdomstolen CAS. CAS har inte godtagit IOK:s “bevisning” och idrottarna har rätt att tävla i alla tävlingar utom OS. IOK har brutit det normala handläggandet av dopingärenden där CAS utgör högsta instans, dit IOK och tävlande kan vända sig för att få sina ärenden prövade.

Det förefaller också som om rapporterna presenterats kort tid inför OS 2018, med avsikten att utnyttja publiciteten under OS för att skapa kaos och ifrågasättande av Ryssland samt att förhindra deltagande i OS för samtliga ryska åkare.

Självklart är det bra om samtliga länders antidopingprogram ifrågasätts, men det måste ske på basen av verkliga  bevis och lika för alla länder.

Mycket resurser har lagts på dessa utredningar. Det hade självklart varit bättre att lägga dessa resurser på förbättrad provtagning inför t.ex. OS 2018.

De ryska deltagarna som har utpekats, är inte heller kraftigt dominerande i sina grenar. Utpekande förefaller mer ha politiska än sportsliga orsaker. Utpekandet förefaller ha skett på falska grunder.

Sammanfattningsvis har IOK brustit gravt i sitt handläggande av detta ärende:

1. IOK har inte skyddat åkarnas prover mot manipulation. Det finns också en möjlighet att IOK sprider falsk propaganda och proverna inte alls är manipulerade.

2. IOK har presenterat ärendet för allmänheten på ett rörigt sätt, i olika etapper. Det är nästan omöjligt för allmänheten att bilda sig en uppfattning om fallet, i en röra av antydningar, intervjuer, tal om läckta databaser. Några konkreta bevis för att åkarna begått något fel har aldrig lagts fram. I vissa fall säger man att orsakerna till avstängningarna kommer att redovisas vid möten som ännu inte hållits.
[will occur]
Typiskt för fake news är “bevisen kommer senare’.

I flera fall presenteras argumentet att  bevisen för avstängningarna kommer att presenteras senare! Det är naturligtvis oacceptabelt. Självklart måste bevis för avstängningar presenteras i ett sammanhang, i samband med avstängningen.

Olika kommittéer håller t.o.m.  bevis hemliga, vilka används för att försöka stänga av alla ryska idrottare från OS.

3. Idrottarna har utsatts för en kollektiv bestraffning. De har blivit avstängda på livstid utan att några bevis har presenterats för att de har brutit mot dopingreglementet.

Bereg kit, Berlinger
—-
Företaget som tillverkar flaskorna för prover kan inte förstå hur McLarenrapporten påstår sig ha kunnat öppna flaskorna.

Global sports authorities, who have relied on the bottles at the last eight Olympics, were in disbelief, as was the family that has run Berlinger since it was founded in 1865 as a mechanical cotton weaving mill.

“No one can believe it,” Andrea Berlinger, Berlinger’s chief executive, said in May, when Dr. Rodchenkov’s account was made public. “We’re all a bit speechless.”
—-
nyt

ig

Det är också omotiverat att anklaga Ryssland för systematisk doping ur synvinkeln att landet inte har varit extremt överlägset.

Det förefaller som om västlig propaganda försöker använda doping som en faktor för att starta ett nytt kallt krig mellan väst och öst. Tursamt nog verkar dock de båda presidenterna Trump och Putin än så länge sträva mot samförstånd.

Skulle man lyckas ta ifrån Ryssland 20 medaljer (erövrade på hemmaplan) med dessa svaga bevis, är det möjligt att man även kan bidra till destabilisering i Ryssland och i viss mån försvaga Putins position.

Det judiska inflytandet över ryska media förefaller vara  betydligt mindre än över svenska eller amerikanska. Detta har förmodligen haft en god effekt på den ryska handläggningen av detta dopingärende. Putin och de ryska politikerna förefaller hittills inte, av medierna, ha tvingats till någon överreaktion, som av västsidan kunnat tas som orsak för ytterligare polarisering och upptrappning mot kallt krig.

Media kontrolleras, som  beskrivits i bloggen, ofta av judiska intressen, i Sverige praktisk taget till 100%. Filmen Icarus har producerats av den judiskättade Bryan Fogel. Han har en bakgrund inom stå-upp komedi. Hans tidigare mest kända verk är “Jewtopia, an off-Broadway comedy about the dating lives of two young men seeking Jewish women”. I filmen Icarus låter sig den tidigare amatörcyklisten Fogel dopas av den ryske läkaren Rodchenkov. Fogel har inte en  vetenskaplig bakgrund och ger inte ett seriöst intryck.

Bryan Fogel

Det förefaller som om hela upprinnelsen till McLarenrapporten var att Fogel kontaktade New York Times för att diskutera sin film “Icarus”. I den officiella trailern till Icarus på Netflix syns tydlig reklam för NYT. Icarus har producerats för  Netflix. Icarus förefaller innehålla ounderbyggd sensationsjournalistik riktad mot Ryssland. I trailern visas ofta Putin, en gång samtidigt som man säger “criminal”. Som helhet ger trailern ett mycket oseriöst intryck. Den visar helt klart att Icarus är en politisk film.

I USA är det uppenbart hur media pressar presidenten till upprustning. Några exempel på detta är hur relationerna med Nordkorea och Syrien behandlas i media.

Uppdatering 2017 12 06

McLarenrapporten har utvecklats till en ren rättsskandal. Inga konkreta bevis för rysk doping har presenterats. Oklara repor på 25 B-prov samt intervjuer med en avoppare har lett till att Ryssland nu helt stängs av från OS 2018! Man hänvisar även diffust till hemliga  bevis.

Den enda part som säkert begått misstag är antidopingorganisationen som inte kunnat skydda deltagarnas prover från påstådd manipulation.

Skandalen är fabricerad för att försöka skapa kallt krig och destabilisera Rysslands ledning. Ju sämre bevis som presenteras och ju orimligare konsekvenser dessa får, ju mer kan man t.ex. försvaga Putins position. Frestelsen är stor för en politiker i detta läge att tala om hämnd, men hittills har Putin visat prov på moderation och eftertanke. Vi får hoppas han gör det även i detta ärende.

Uppdatering 2017 12 12

Anklagelserna mot Ryssland i McLarenrapporten är mycket grova, men några bevis har inte presenterats. Man hänvisar enbart till intervjuer med avhopparen Rodchenkov. [-1--2-]

McLarenrapporten har utvecklat sig till en av de största skandalerna någonsin inom (anti-)doping. Den Internationella Olympiska Kommittén stänger av en hel nation (Ryssland), enbart grundat på påståenden från en enda person (avhoppare och själv påstådd dopingfuskare). Inga bevis kan presenteras. Ingen, inte ens företaget som tillverkar urinflaskorna (se ovan), kan förstå hur McLarenrapporten kan påstå att flaskorna kan öppnas och stängas utan att lämna annat än mikroskopiska spår.

Några som helst bevis att ryssar varit inblandade finns inte. Om flaskorna alls är manipulerade, kan likaväl en konkurrentnation ha gjort det.

Namnet på en “expert” som sägs ha kunnat öppna flaskorna hemlighålls, liksom namnet på det laboratorium som påstår sig ha funnit mikroskopiska spår av manipulation av proverna.

Avhopparen Rodchenkov påstår att det går lätt att manipulera proverna m.h.a. ett litet redskap, mindre än en penna. Men inga bilder på detta har visats och företaget som tillverkar flaskorna har inte genomfört några andra än rutinmässiga förändringar i konstruktionen. Man fortsatte t.ex. att använda flaskorna under OS i Rio.

The chemist, dr Grigory Rodchenkov

Inga positiva prover har framkommit och inga anklagelser mot några idrottsmän har gjorts.

IOK lägger en omvänd bevisbörda på ryska deltagare. För att få delta måste de själva bevisa att de inte varit dopade! Det går naturligtvis inte och strider mot all rättspraxis. Om de skulle accepteras så får de inte delta under rysk flagg. Att i detta fall straffa landet men inte idrottaren visar ju tydligt att häxprocessen mot Ryssland handlar om politik och inte ren idrott.

En viktig teknik som McLarenkommissionen och IOK använt sig av är att presentera sina anklagelser i flera, ganska långa delar. Dokumenten är oklart formulerade. Det tar lång tid för läsaren att förstå att inget annat än påståenden ligger bakom anklagelserna. Några  bevis finns inte.

Denna metod att maskera bristen på bevis geom att röra till anklagelsepunkterna förefaller även användas i andra rysshärvor, se nedan.

Något hopp om att  berättigad kritik reses mot McLarenkommissionen verkar inte existera då våra medier bedriver en systematisk hets mot Ryssland.

Genom sitt agerande drar den Internationella Olympiska Kommittén skam över både den olympiska rörelsen och antidopingorganisationerna för lång tid framöver.

Froome

I mitten på december 2017 framkommer att cyklisten Froome haft för höga halter Salbutamol under tävlingar i september.

Grundregel är att deltagare måste ha under 1000 ug Salbutanol/ml urin i dopingprovet. Men det finns flera sätt att komma runt detta.

1. Man kan skaffa sig en astmadiagnos. Att andas lite bättre efter behandling räcker för att bli kallad astmatiker och därmed få använda vilka doser Salbutamol etc, som helst. Detta är mycket lätt att fejka.

2. Man kan blanda flera preparat med liknande effekt. Varje preparat skall ligga under 1000 ug, men summan kan vara större.

3. Man kan fördubbla effekten av läkemedlet genom att använda “ren enantiomer” och inte en (billigare) racemisk blandning.

4. Har man åkt fast kan man dessutom dra ärendet i långbänk genom att hänvisa till intaget (och inte till halten i urinen) och synnerligen trassliga regler för metaboliseringen av läkemedlet. Reglerna förefaller konstruerade med avsikten att skapa ett kryphål som kan frikänna eller åtminstone fördröja dopade åkares dom. Intaget av läkemedlet går naturligtvis inte heller att mäta i efterhand, utan man får gå på vad den dopade åkaren själv uppger att den intagit.

Det är möjligt att Frommes fall läckts vid detta tillfälle för att ta fokus från IOK:s försök att stänga av Ryssland utan bevis, förmodligen med förfalskade anklagelser.

Just doping med Salbutamol och liknande preparat kan användas för att försöka legitimera läkemedelsmissbruk. Det handlar om överskridande av gränsvärden, det handlar inte om helt förbjudna preparat. Därför låter det mildare med “feldosering” än doping.

Men självklart skall dessa prestationsförbättrande mediciner helt tas bort från användning i samband med tävlingsidrott. Att t.ex. 70% av Norges medaljer i längdåkning efter 1992 erövrades av åkare som använde astmamedicin visar naturligtvis att antidopingorganisationerna upphört att fungera.

Massmedia bär ett stort ansvar här. Deras försök att trasa sönder den svenska och andra nationer sker på  bred front och innefattar, som  beskrivits på fler ställen i denna blogg, läkemedelsmissbruk.

 

uppdatering 2017 12 18

Skandalen rullar vidare under massmedias mörkläggning. WADA har frikänt 95 av de 96 ryska idrottare som IOK anmält. Trots detta framhärdar IOK med att stänga av Ryssland. I tillägg till de i det närmaste obefintliga “bevis” som nämnts ovan tar man även upp en databas. Även den kommer från en rysk avhoppare. Mycket möjligt är även det Rodchenkov. Man säger att nästa månad har man troligen hittat bevisen! Man säger även att bevisen finns men ej är “tillgängliga”! Men ändå anser IOK att Ryssland skall stängas av.

New York Times, Washington Post och The Guardian försöker, bland andra, pressa igenom denna agenda.

Att man inte kan producera bevis tolkar N.Y. Times som att dopingen varit synnerligen avancerad. Det uppenbara, dvs att bevisen inte finns, tänker man inte ens på.

Läser man en artikel i The Guardian står det att WADA gjort ett uttalande. Men klickar man WADA hamnar man i The Guardians meny!

Uppdatering 2017 12 23

Ytterligare elva ryska idrottare stängs av på livstid från OS. Vissa (av IOK) utvalda ryska idrottare kan bli inbjudna att delta i OS. De får inte bära den ryska flaggan, eller hyllas med den ryska nationalsången. De får inte tävla i ryska dräkter.

Förmodligen kommer inte WADA att acceptera dessa avstängningar heller, eftersom de grundas på samma brist på  bevis som de tidigare avstängningarna. De anklagade får förmodligen delta i alla andra tävlingar än OS.

Även Rysslands vice premiärminister Vitalij Mutko har blivit livstidsavstängd från OS.

Skandalen rullar vidare och media har hittills lyckats med sin extrema taktik att försöka tiga ihjäl de rättsvidriga anklagelserna. 

IOK skämmer ut sig rejält. Man åberopar enbart vittnesmål från en enda person. Ingen har ens kunnat visa att det går att fuska och öppna dopingprovsflaskorna, än mindre att ryssar gjort det. Om detta skulle ha skett så är det antidopingorganisationens ansvar. Idrottarna själva påstås inte ens ha gjort något felaktigt.

Det rör sig om politisk mobbning av ett land. IOK vill bidra till att starta ett nytt kallt krig.

Man kan fråga sig om de “inbjudna” kommer att välja att delta i OS. Dels kanske de vill vara solidariska med sitt land samt de som dömts på minst sagt tveksamma bevis och därför tacka nej till deltagande. Dels kommer det ju att se märkligt ut med dessa deltagare som tävlar i neutral dräkt. Även det är ju ett förhållande som kommer att kränka Ryssland.

Putin kan inte göra mycket mot ett västlig mediemonopol. Att säga sanningen, att hela attacken är falsk skulle få Putin att verka svag, eftersom den falska attacken, med medias hjälp kan komma att lyckas. Att försöka framhärda med juridiska medel skulle av vissa betraktas som att Putin är “en tjatig rättshaverist”. Mot ett mediemonopol kan Putin bara låta ärendet ha sin gång.

Man  noterar hur viktig medierna   betraktar sin samordnade attack mot Ryssland. (Vinkling av Syrienkriget, rysshärvorna mot Trump etc). I vanliga fall strävar IOK och de s.k. antidopingorganisationerna efter att sopa doping under mattan. I detta fall gör man tvärt om, man blåser upp och hittar ev. helt på anklagelser. Detta kastar en skugga över OS. Att utesluta en stor nation minskar även det intäkterna. Men trots detta väljer IOK och media att försöka driva igenom de mycket lösa, ev. falska, anklagelserna mycket hårt.

Uppdatering 2017 12 30

Rodchenkov wants to share/sell his information to FIFA who seems to decline the offer.

Rodchenkov says he fears for his life. The trailer of Icarus, and probably the whole movie, are extremely irresponsible, claiming Putin is criminal and knew about doping, without supplying any evidence. Icarus is unfounded, antirussian political propaganda. But if Rodchenkov really suffers the risk of meeting the same fate as e.g. agent Litvinenko, is hard to say.

In social media, trolls from  major  news media try to focus the discussion around other doping matters that have already  been treated in length and that are outdated since long.

2018 01 12 update

It seems the IOC are backing down from their claims, based on the false accusations of Rodchenkov. CAS are having a meeting on Jan 21 to decide on the appeals of the Russian athletes. CAS demands that Rodchenkov will be present but he is not expected to come. He could be scared of being asked questions he can not answer. Like e.g. “Can you show how to open the bottles using a tool smaller than a pen?” – No one has been able to do that yet except the claim in the McLaren commission that an anonymous “expert” could do it!

The athletes may be allowed to compete in the games using a dress saying “athlete from Russia” and not “Russia”. All is naturally political harassment against Russia. It has mainly been created by Jewish interests: Fogel, The New York Times, Washington Post and The Guardian. (The latter not completely controlled by Jewish interests.)

2018 01 13

Rodchenkovs lawyer today claims that R. will participate in the hearing on Jan. 22. A couple of days later this information is changed again and R. is said to participate via video link.

 

2018 01 22

It becomes clearer that the film team behind Icarus have pressured IOC to impose these hundreds of bans on Russian athletes. Bans that have all been lifted by the highest court, CAS. 39 bans remain to be decided this week.

The “Icarus” crew also began lobbying the IOC, which Rodchenkov did not think was moving quickly enough to punish Russia, recruiting national federations to exert pressure on the organization. “We had to put the IOC in a box so they dealt with the subject,” Swartz [one of Icarus’ producers] said.  [ Ref ]

It also becomes clearer that these accusations of alleged doping are a result of a personal vendetta on Putin by businessman Bill Browder who is described as a “supporter of the film”.  [ Ref. ] Browder, Fogel, the owners of The Washington Post and The New York Times are all of Jewish origin.

Browder was kicked out of Russia on  corruption charges. It appears he is financing the movie Icarus as a revenge on Putin.

Browder blames Putin for the deaths of his friends Magnitsky and Nemtsov and the film Icarus seems to be a revenge on Putin for this.  Browder is planning another book/film against Putin.

Browder’s battle finally yielded fruit when he came up with the idea of punishing the killers from outside Russia

Browder was rewarded eventually with the passing of the Magnitsky Act in 2012

His next step will be to turn Red Notice into a Hollywood film, developing it himself. [ Ref ]

In an exclusive interview with the Telegraph prior to a screening of Icarus in London, Fogel – sitting alongside the film’s producer Dan Cogan and businessman Bill Browder, a supporter of the film

Browder says he knows how Rodchenkov feels. The American-born British financier is the CEO and co-founder of Hermitage Capital Management, an investment fund that was formerly the largest foreign portfolio investor in Russia. After a lengthy battle against Russian corporate corruption, he is now public enemy No 1 in Russia. [ Ref. ]

That a foreign businessman would go to Russia to fight corruption is not very likely. Browder gave up his US citizenship for tax reasons.

It seems that Browder is  the person setting this while mess in motion as a revenge on Putin.

 

( Fogel co-wrote the film with Mark Monroe and Timothy Rode, and produced it with Dan Cogan, David Fialkow and Jim Swartz. [ Ref. ] )

The film team demands the resignation of the IOC chairman, Bach. They are very emotional:

Walden, who has called on Bach to resign, went even further: “Given how weak the IOC has been, I believe Vitaly Mutko [Russia’s former sports minister and now deputy prime minister] could shoot Dr Rodchenkov in the head in front of Thomas Bach and Bach would still let Russia back in to the Olympic closing ceremony in South Korea.”

… when it comes to Russia, they [IOC] won’t stand up. There’s too much money, there’s too much corruption, there’s too many people with too much s— on each other. (Fogel)  [ Ref. ]

It is clear the IOC is not content with the actions of Rodchenkov’s lawyer.

Asked for a response, a spokesperson for the IOC said: “We are concentrating on making sure that clean Russian athletes should be able to compete at the Olympic Winter Games in Pyeongchang, whilst the guilty will be banned for life. It is somewhat strange that a lawyer [Rodchenkov’s lawyer, Walden], especially one from the United States, would not understand the concept of individual justice.

 

It seems the globalist media are starting to step down  down and present the Russian athletes in more favorable circumstances.

(More, older, information about Rodchenkov surface in Google.)

[ -1- -2- ]

2018 01 24

As discussed above it has become clear that the IOC are under pressure from Browder and the film team to ban Russian athletes without evidence. According to Russian sources, Rodchenkov is contradicting himself during the  negotiations. This does not seem unlikely.

Testimonies by World Anti-Doping Agency informer Grigory Rodchenkov made at a meeting of the Court of Arbitration for Sports in Geneva disagree with his own statements published by the New York Times in May 2016, lawyer Artyom Patsev, who represents the interests of Russian athletes at the CAS hearings, said on his Facebook page. …

“The hearings were dramatic and emotional,” Patsev said. “Rodchenkov’s testimonies in a number of respects disagreed with his own claims and versions presented previously (starting from the first one he shared with The New York Times in May 2016). … I do believe that the judges will take this into account. At least, in contrast to the Oswald commission, whose members clearly dozed off and even snored now and then, CAS judges listen very attentively to everything being said.” [ Ref ]

– All Russian athletes left off the eligibility list for next month’s Winter Games had “serious indications” of doping in their history, the head of the International Olympic Committee said on Wednesday (Jan 24).

The comments from IOC chief Thomas Bach came after three top Russian Olympians – including speed skating star Victor An – were banned from Pyeongchang 2018, despite having no publicly disclosed doping violations.

Bach said that an IOC review panel tasked with producing the eligibility list took “many different sources into consideration”, including any available DNA analysis, salt analysis and the biological passports of individual athletes, in addition to previous drug tests.

“If such an athlete is not on the list then this independent panel has serious indications”, of a doping past, Bach said.

“There could be suspicion, there could be maybe even an ongoing procedure, there could be many factors which did not lead to the satisfaction of the panel,” he further said.

The IOC boss conceded that excluding an athlete from the list did not mean that the review panel had definitive evidence of doping.

“Suspicion is not proof”, he said, adding that the IOC experts may not have “the final evidence for an anti-doping violations.

But he stressed that the review panel’s mandate was to ensure that “there was not the slightest doubt or suspicion against any of those athletes who will be invited” to Pyeongchang, South Korea. [ Ref ]

Bach seems to be under strong pressure from the film team and media. He can only present vague accusations without specific source. But media forces him to ban the athletes without evidence of doping.

2018 01 25

Den kommitté som bjuder in ryska idrottare leds av den franska socialistpolitikern Valérie Fourneyron.

OAR Invitation Review Panel chairperson Valérie Fourneyron said the time was now right to publish the eligibility criteria

Fast man har nog inte publicerat kriterierna ännu.

A letter has been sent to the IOC this week, co-signed by International Ski Federation President Gian-Franco Kasper and International Biathlon Union counterpart Anders Besseberg, requesting more information about their decision-making process. [ Ref ]

Fourneyron har redan 2016 drivit en kampanj att banna alla ryssar internationellt.

In 2016 she campaigned on a blanket ban of all Russians from international sports events

Det finns tre länkar om det längst ned på hennes Wikipedia-sida.

Viftande med ryska flaggor begränsas till aktivitet som ej kan tolkas politiskt.

Medierna och Google verkar mörklägga detta kraftigt. Länken ovan gick bara att hitta genom att gå direkt till sajten insidethegames.

Continued here

 

 

 

avhoppare

Metoden att använda intervjuer med avhoppare som “bevis” har använts av västmakterna tidigare. År 2003 presenterade USA:s försvarsminister Powell förfalskade teckningar av “kemiska vapen” i FN – teckningar gjorda av irakiska avhoppare. Dessa låg till grund för en  militär invasion av Irak. Efter många års sökande har man inte hittat några spår av kemiska vapen i Irak.

Stepanovas vittnesmål startade en process som ledde till att ungefär en fjärdedel av de ryska idrottarna stängdes av från OS i Rio. Stepanova lever nu i USA.

En informationskälla som givits stort inflytande över västmedias rapportering av konflikterna i Mellanöstern  är det Syriska Observatoriet för Mänskliga Rättigheter (SOHR). Detta drivs av en enda avhoppare, vid sidan av hans klädaffär i Coventry, England. Hans  bulletiner baseras på telefonsamtal till Mellanöstern med sina regimkritiska vänner.

Självklart måste man  betrakta vittnesmål från avhoppare med extra stor försiktighet. Bl.a. finns ofta en stark ekonomisk drivkraft att hoppa av till USA.

härvor, rysshärvorna

Media har på senaste tiden presenterat flera “rysshärvor”. Den ovan beskrivna dopinghärvan är en i raden. Det var väl närmast klart i medierna ett tag att Trump skulle ställas inför riksrätt. Något sådant här naturligtvis inte skett. Nyligen skulle också någon av hans rådgivare åtalas för landsförräderi. Men det skrevs visst ned till feltaxering!

Den härva där ryssar, utan bevis, anklagas för doping, som beskrivits ovan, är synnerligen ihålig. Sett gör naturligtvis att man även ifrågasätter andra rysshärvor, i sht som de ofta drivs av samma tidningar.

Rysshärvorna brukar “blåsa över”, men de har självklart en stark inverkan på opinionen innan det klargörs att grund för anklagelserna saknas.

Ett viktigt inslag i härvor är att presentera informationen oklart, innan den är definitiv. Att hänvisa till olika källor som hänvisar vidare till andra. Genom att skapa en röra av information där flera aktörer samarbetar bildas en dimma som är mycket svår att få klarhet i. Den stora mängden oklar information gör att fakta ej kommer i dagen.

När klarhet till slut uppstår har nyheten redan tappat i aktualitet och kan mörkläggas av media.

I sociala medier skriver betalda agendatroll samtidigt “wall of text”, dvs långa, ofta substanslösa inlägg. Inlägg som berör kopplingar till judiskt medieägande och skapande av kallt krig, modereras bort. Moderatorerna tillåter inga politiska kopplingar till diskussionerna trots att det är politik som styr hur idrottens organisationer agerar.

Exempel på rysshärvor är Mueller-utredningen, McLarenrapporten (denna sida, längst upp), Besseberg-anklagelserna, Skripalhärvan, olika “hackerhärvor” (nedan), anklagelser om kemiska attacker i Khan Sheikoun och Douma i Syrien.

More about the cold war and anti-Russian activities can be found here.

 

hackerhärvor

Obevisade anklagelser om hacking har avgivits mot ryssar, främst från amerikanskt håll vid flera tillfällen, t.ex mot energinätet, flyg etc

En verklig rysk hackergrupp är Fancy Bears . De har bl.a hack WADA och visat att t.ex Venus Williams har tillstånd att använda Symbicort vilket fungerar som doping.

 

 

upplägg för pudel

I november 2017 publicerar norsk TV ett reportage att skidlandslaget inköpt dopingmedel inför OS i Lillehammer 1994. Ganska snart dementeras hela historien och media säger sig ha uppfattat att en katalog över läkemedel som en  beställning av läkemedel.

Därefter ägnas mycket publicitet åt att be landslaget om ursäkt för de helt felaktiga anklagelserna.

Att göra detta fel är naturligtvis omöjligt. Om norsk TV skulle påstå att deras landslag köpt dopingmedel skulle de naturligtvis kolla upp detta extremt noggrant innan de publicerade den allvarliga anklagelsen.

Avsikten med den falska anklagelsen är att ge stort utrymme åt ursäkten. Flera journalister funderar på att sluta sitt jobb etc etc.

Genom att inpräntat ursäkten i mediekonsumentetna så ges ett intryck av att även andra dopinganklagelser skulle kunna vara falska.

Media försöker här hjälpa det norska landslaget att få andrum vad gäller andra synnerligen berättigade anklagelser om doping. Det norska landslaget är ledande vad gäller missbruk av  beta-2 stimulerande läkemedel,  baserat på falsk forskning att dessa inte skulle förbättra prestationen samt falska tester som diagnosticerad friska personer som asrmatiker.

Droganvändning har även en destabiliserande effekt på samhället. De olika härvor och affärer som avlöser varandra skapar också konflikter där individer och grupper ställs mot varandra.  Media har lång erfarenhet av att skapa och riva upp sprickor i samhällsstrukturen samt utnyttja dessa för sin agenda.

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 05 12 Earlier: Malmö, Sweden’s Gaza

2024 05 10 Earlier: EU 2024

2024 02 27 Earlier: European Union EU price levels, CAP

2024 02 25 Earlier: Northvolt – too big to fail

2024 02 23 Earlier: space privatization

2024 02 22 Earlier: Northvolt – the enemy within

2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

03.1.002.009 002 (001) Militarisering: Antidopingarbete

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

++++

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »