16.001 Lösning, solution; “demokrati”, “den fria pressen”

8. Lösning [solutions]

Hur man skall lösa de problem Sverige hamnat i, orsakade av faktorer kopplade till massmedia med utländsk ägandekoppling, som diskuterats i denna artikel, ligger t.v. utanför artikelns område.

Massmedia fungerar inte. Varken de privata eller Sveriges Radio/TV – Public Service (PS). PS styrs av politiker som kontrolleras av monopolmedia som beskrivits i artikeln. Ägandet av massmedia är nästan omöjligt att diskutera eftersom de nuvarande ägarna kan styra debatten genom en mono-/duo-/oligo-polställning.

Internationella nätverk kontrollerar nyhetsmedia och utnyttjar situationen för att driva svensk politik för sina egna intressen vilka bl.a. innefattar globalisering. Detta har varit extremt skadligt för Sverige.

Även om olika personer har olika politisk uppfattning i diskussioner så kan de ofta vara överens om att massmedia ger extremt vinklad information, har en agenda och presterar undermåligt resultat för svenskar att orientera sig utifrån.

Problemet är alltså mycket svårlöst. Ett globalt nätverk av massmedia vinklar allt material i globalistisk riktning. Det bloggförfattaren t.ex kan läsa om Trump i Google newsfeed är till 97-99-100% negativt. Detta är naturligtvis omöjligt. Så dålig är ingen.

Problemets lösning tål att tänkas på. Man måste börja med att inse situationen. Mediernas agerande har lett till att Sverige förklarat krig i Mellanöstern samt lagt grunden för extrem feminism och massinvandring. Detta har inte föregåtts av en diskussion bland medborgarna i samhället utan har skett genom att media har pressat politiker. J
Media skapar multikultur i Sverige, medan Israel själva inte alls tillämpar samma politik. Medias ägande torde behöva spridas samt överföras från aktörer knutna till utländska intressen till svenska aktörer. Medieägandet måste spridas så att ett bredare åsiktsspektrum får utrymme. Grundläggande är att mängden tillåtna åsikter måste ökas dramatiskt.

Att privat ägda media kan kontrollera demokratiskt valda men medialt styrda politiker har visat sig synnerligen skadligt för Sverige.

Normal, ofta förekommande lagstiftning mot monopolbildning/trustbildning kan vara en väg.

En annan faktor som diskuterats i bloggen är hur riksdagsledamöterna reducerats till knapptryckare som styrs av partiledning som styrs av pressen som styrs från utlandet. Ledamöterna röstar (trycker på knappar) i enlighet med partipiskan direktiv.

Våra politiker har inte heller kontakt med sina väljare. Folk vet inte vem som reprrsentetar dem. Genom EU har besluten flyttats ännu löngre ifrån oss.

Stora sumnor pengar går till Bryssel och kan inte spåras vidare av privatpersoner. Pengarna används för att stärka EU:s kontroll i Sverige och andra länder.
Att gå ur EU är skälvklart.

Partiet SD har ju mer än 20% av väljarandelarna, men motarbetas konsekvent i media. Kan det finnas något sätt att låta de politiska partierna få mer inflytande/utrymme i media när de, som SD, börjar ta till sig väljarandelar?

En av många metoder som media använder för att undandra sig kritik är att försöka jämställa kritik av medieägandet med nazism eller rasism, eftersom media ägs monopolmässigt av judiska intressen i t.ex Sverige. Inget kan vara mer felaktigt. Nazism, rasism, hets mot folkgrupper och våldsideologier är förbjudna i Sverige och skall självklart stävjas med alla medel. Detta har dock inget att göra med diskussioner om vilken form av ägande av våra massmedia som bäst gynnar vårt lands intressen.

Det är ju dessutom självklart att den som i mono-/oligo-polställning kontrollerar ett lands massmedia, skall utsättas för ingående granskning.

Massmedias egentliga målsättning är att härska genom att skapa splittring mellan grupper. Detta npste fås att upphöra.
Politiskt gäller det att finna ett system som bäst integrerar alla kulturer. Sverige får inte styras genom att sätta utländska intressen i första rummet. Sverige måste styras för alla svenskars bästa, oberoende av deras härkomst. Självklart måste vi samtidigt sträva efter goda relationer och solidaritet med andra länder men det får inte ske på bekostnad av vårt självstyre där svenska medborgare sätts i första rummet, naturligtvis oberoende av deras ursprung.

Det svenska partisystemet kontrolleras av osynliga nätverk. Det noteras genom att val inte påverkar politiken. Samtliga partier för den politik som massmedia dikterar.

System som ger ledaren större inflytande motarbetas naturligtvis av pressen. De försöker vinkla dessa ledare som “diktatorer” och anspelar ibland t.o.m. på Hitler.

Massinvandring skapar etniska konflikter och måste stoppas. Även kvotering av kvinnor. Män och kvinnor är olika och skall ges samma förutsättningar för utveckling. Det går däremot inte att tvinga fram önskade resultat. Även feminism skapar splittring. Kvinnors betonande av relationer utnyttjas av nätverken.

 

anonymitet

Internetforum skydda användarens anonymiteet vilket är bra. Anonymiteten medför naturligtvis också möjligheten för troll, anställda av MSM, att dölja sig. Om anonymiteten skulle tas bort vore det svårare för trollen att dölja sig. Men seriösa debattörer kommer att bli ett lätt byte för olika former av hatkampanjer och drev i media.

medieägarna

medieägarna måste ställas till svars genom granskning och intervjuer på samma sätt som de flesta andra makthavare

demokrati

Uppenbart konstitutionsvidrigt agerande såsom Decemberöverenskommelsen eller hur Sverigedemokraterna inte tilldelas ordförandeskapet i riksdagsutskott enligt normal praxis måste upphöra.

kontakten mellan folk och deras förtroendevalda måste förbättras

 

Ottokar/Flashback:
En demokrati kräver välinformerade medborgare och oberoende media som granskar statsapparaten. Media har konsekvent och orkestrerat arbetat för att undanhålla relevant information för medborgarna.

Det här är tråden om frånvaron av ett mediakrig om mångkulturen. Jag anklagar media för detta demokratiska haveri.

Trump stöds av ung. 50% av den amerikanska befolkningen, SD ung. 20% av den svenska. Men i medierna motverkas båda till i gefär 88%

Medierna är folkets fiende sade Trump och nu senast att medierna utgör oppositionen, vilket ju är riktigt. (Under Obama och i Sverige utgör väl medierna närmast regeringen.)

Skulle man inte kunna dela ut presstöd efter valresultat för att få igång lite mediekrig på riktigt?

Skullle det kunna närma medierna och folkets vilja? Den “fria pressen” utnyttjar ju inte sin frihet till att kritisera makthavarna, pressen driver bara samma agenda oberoende vem den skriver om och vem som sitter vid makten.

Pressen kritiserar de aktörer som motsätter sig globalisering. Pressen blåser upp nyheter som gynnar globalisering och mörklägger de som motverkar globalisering.

Självklart skall oressen vara fri att kritisera makthavare. Problemet är dock att pressen enbart kritiserar de makthavare som inte följer pressens agenda.

I Sverige ägs samtliga stora tidningar av två judiska familjer. Detta gör att kritik mot mediemonopolet felaktigt kan vinklas till antisemitism.

Trollen i sociala media fungerar på liknande sätt som pressen. Vad gäller kritik mot judiska aktörer anbönder dock trollen andra metoder. Ofta baserade på falska konton som blandar ihop kritik mot medieägare med ren antisemitism baserad på rasistisk grund.

Globalisering bygger på lögner och desinformation. Nästan alla aktörer påstår att länder bör styras demokratiskt av deras egen befolkning. Globalisterna måste därför mestadels agera i hemlighet, användande lögner, för att arbeta mot sitt mål.

Detta förklarar t.ex varför akademiker är så fåtaliga bland politiker. Akademiker tränas att finna samband och redogöra för dem. Politiker och deras herrar journalister/medieägarna arbetar däremot ständigt mot samma mål, vilket man genom lögner försöker hålla hemligt.

Globalisterna arbetar för att skada länder så att de blir svaga och kan kontrolleras utifrån. Därför kan de inte öopet redogöra för sina metoder och målsättningar. Därför förfaller de stöndigt till lögner och unfanflykter.

Globalister döljer det slutliga målet med sina aktiviteter.

Som t.ex beskrevs om pjäsen Fem Tre så menar globalisterna att pjäsen sprider nazism. Men i själva verket gör den att publiken oroar sig för en regisserad, icke existerande nazism.

Globalister projicerar ständigt sina metoder på andra. Om någon kritiserar globalisering så är det vanlugaste “motargumentet” att kritikern lider av något personligt problem som gör att den kritiserar globaliseringen. Detta är naturligtvis ett rent falskt argument, ämnat att flytta fokus från ämnet till personen.

dyster prognos?

Som helhet måste medges att situationen är svår. Landet kontrolleras av ett mediemonopol som i första hand beaktar utländska och judiska intressen. Som helhet har globalistiska aktörer ofantliga ekonomiska resurser. Adelson ger t.ex “motståndaren” Trump motsvarande nästan en miljard svenska kronor, förmodligen bara för att ha “lite koll” även på Trump. Att köpa svenska internettroll som styr sociala media, är förmodligen en liten post i globalisternas budget.

judiska nätverk

När man studerar opinionsbildning och medieägande, även i vid betydelse noterar man att personer av judisk börd mycket ofta innehar inflytelserika positioner.

Man noterar öven att judiska aktörer nästan alltid arbetar enmigt en globalistisk agenda.

Den globalistiska agendan har varit mycket skadlig för bl.a Sverige.

Det som beskrivits ovan har grundligt motiverats i bloggen.

Hur man kommer tillrätta med denna situation tål att tänkas på. Ett problem är att dd judiska aktörerna försöker hävda att kritik av deras opinionspåverkan är antisemitism. Detta är fel i vilken rimlig tolkning man än lägger in i ordet. Vilken grupp som än genomför så storskalig propaganda och opinionsbildning skall skärskådas, liksom dess motiv.

I Sverige har två familjer monopol på större tidningar. Detta har varit mycket skadligt för Sverige.

Anna Hagwall skrev en riksdagsmotion att enskilda etniska grupper inte skulle få äga mer än 5% av media. Den bedömdes som rasism. Senare visade sig Hagwall groligen vara en globalistisk mullvad, ett “nazi-false-flag-troll”.

Att förhindra någon från att totalt äga media är inte rimligt. Hur man skall bryta det skadligs mediemonopolet är en svår fråga, men det måste ske. Man måste t.ex erbjuda bättre alternativ bland media.

Detta skrivs januari 2019. Bloggförfattaren läser ibland nyheter feån Google news feed. Uppskattningsvis 97-99.5 % av medias skildring av president Trump har varit negativ, ofta extremt, löjeväckande negativ. Så dåligt kan ingen president prestera. Runt hälften av de amerikanska väljarna stödde ju honom. Denna extrema snedvridning visar vilken bias mediamonopolet har.

demokrati

democracy

Demokratin fungerar inte. Politikerna styrs av media och andra aspekter av NWO. Den försenade Brexit visar att politikerna inte tar hänsyn till folkviljan/folkomröstningen. Vid den svenska regeringsbildningen 2018 tog inte de övriga pilutikerna hänsyn till de 17 % väljare som röstat för Sverigedemokraterna.

fri press, den fria pressen, pressfrihet, det fria ordet, yttrandefrihet

free press

Självklart skall pressen vara fri och yttrandefrihet skall råda. Idag har dock pressen bildat ett oligopol över hela västvärlden och det det stora flertalet media vinklar nyheter på samma sätt. Trump kallar pressen för oppositionen.

Pressen är därför inte alls fri. Den agerar unisont. I praktiken verkar agendan ofta sättas av vissa medier såsom t.ex The New York Times. Andra tidningar förefaller sedan följa agendan. Nyhetsflödet ger absolut intrycket av att vara koordinerat. (Om t.ex svenska medier blåser upp ett marginellt misshandelsfall (ASAP Rocky, 2019 juli/augusti) kan detta t.o.m. förekomma i The Guardian. Denna extrema snedprioritering kan bero på att medienätverket vill dölja fredssträvandena gällande Iran. Vi skall också vänjas vid att personer av utländsk härkomst kommer till Sverige och ställer till bråk som tar medieutrymme och domstolsarbete från svenska frågor.)

Pressen förefaller även anställa stora mängder Internettroll som undertrycker Internetdiskussioner med samma agenda.

MbmA:
Hehe, ovanstående [farsnews, sputnik] är i samma klass som CNN. Ägardirektivstyrda.
Swan65:
Nej dom är mycket mycket värre eftersom dom är direkta statliga propagandakanaler. I väst är median fri, om ägarsfären har en agenda är något helt annat
MbmA:
Du får tycka vad du vill. Personligen skiter jag i om den är statlig eller “fri” samtidigt som den är lögnaktig.

Why change
The simplest argument against the globalist network is that it conveys untrue opinions. It does not admit that it works to control governments. It does not admit that it wishes to remove power from the people and give to news media, technocrats and multinationals. It talks about democracy but works in the opposite direction.

The globalist network claims to work according to the democratic system but instead works to destroy this system from within. The network says it respects state governments but in fact work to break them down. The networks use a secret agenda. They fear an open debate that could not be controlled by myriads of trolls.

The press should be independent of the government and criticize it. The big problem today is that the press is not free. It is connected to international networks with ambitions to rule the world. The way they accomplish this is by weakening countries and governments, since strong, flourishing countries can be democratically controlled by strong governments. The international connections of the press are the problem. The press invests pseudo-problems like the climate issue only in order to be able to criticize the governments for “not doing enough”.

The current globalist system is baaed on many lies one of the most prominent that of democracy. Politicians are not controlled by the people, they are controlled by international actors and news media.

The system is based on the independence of each country, whereas in fact, countries are controlled.

Therefore, by supplying better information, eradicating lies, is an important way to replace globalism.

EU

EU receive money to exert globalist control. Many countries pay to EU without receiving corresponding benefits (“net payers”). EU membership should be cancelled.

Mass immigration

Feminism
Admit differences
Collaboration, not conflict

%%%%% solutions
%%%%% lösning

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

 

Nästa:

18.000 Economical and financial aspects on globalization; (Greece) the petrodollar, IMF; neoliberal policies

 

20.04 Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.