03.1.1.02 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.2 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen

Media försöker bryta ned den traditionella familjestrukturen för att destabilisera samhället.

1. Destabilisering genom försök att bortse från skillnaderna mellan män och kvinnor

Media talar om jämlikhet, men lyfter ändå fram kvinnorna. Denna ojämlikhet skapar motsättningar mellan kvinnor och män.

I debatten talas ibland om misgyni men aldrig om misandri trots att mycken kritik i samhället riktas mot män.

Det är tabu i media att diskutera skillnader mellan män och kvinnor eftersom detta skulle kunna hota den dogmatiska läran som innebär att män och kvinnor är lika, men genom feminismen skall ändå kvinnor upphöjas.

Att mörklägga skillnaderna mellan män och kvinnor är synnerligen centralt i MSMs agenda. Att upphöja kvinnor sker i t.ex. SvTs barnprogram. Dessa har kritiserats för vänstervridning. Som exempel har man brukat ta “Vilse i pannkakan”. Detta skulle dock kunna vara ett fall där troll försöker styra kritiken mot SvT till mindre relevanta delar. “Pannkakan” har vissa antikapitalistiska inslag, skurken “Storpotäten” är en kapitalist. Men att fokusera kritiken på detta program tar bort blicken från helheten i SvTs produktion, bl.a. alltså dess snedvridning av könsroller.

Att försöka bortse från skillnaderna mellan män och kvinnor är ett av de mest skyddade värdena när media vinklar sin information.

Inte heller forumet Flasback som gärna hetsar mot invandrare kritiserar inte feminister mer än än ofokuserat skäll om “batikhäxor”. Varför t.ex.kvinnor prioriteras framför män i yrkeslivet enligt vissa lagar, ifrågasätts inte i samhället.

2 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering

Media försöker bryta ned den traditionella familjestrukturen för att destabilisera samhället. Familjen är en traditionell institution som stabiliserar samhället och gör samhället svårare för media att kontrollera.

Kvinnor är genomsnittligt sett mer sociala, relationsorienterade och följer lättare gruppen. De förespråkar mindre radikala lösningar och är ofta mer argumenterande än män. De löser ett aktuellt problem snabbt men är mindre benägna till att söka roten till problemet. (Talar man t.ex. med kvinnliga supportagenter på företag argumenterar de gärna och bär mindre villiga att föra kundens problem vidare.)  De förlitar sig mer på inprovisation än på fasta regler. I en problemsituation fokuserar kvinnor på personliga faktorer samt kommunikations- och relations-aspekter för att lösa situationen. Liksom vid globalisering, kallt krig använder kvinnor ofta konflikter på ett skickligt sätt för att driva sin agenda. Argument om verksamheten bemöts ofta av kvinnor med personargument. Personargumenten avges ofta inlindade, som insinuationer, för att inte kunna kritiseras direkt. Kvinnor kan ofta styras av och kommentera utseende och beteende som inte är avgörande för verksamhetens resultat.

Kvinnor fäster gärna uppmärksamhet på hur andra utför uppgifter eller framför ett budskap. Ibland tar detta överhanden och resultatet kommer i bakgrunden.

Kvinnliga supportagenter vid t.ex. dataföretag går inte gärna in i tekniska detaljer. De kan ibland försöka spela helt okunniga för att skapa personlig konflikt och använda den i relationen med kunden.

Författaren har ofta bott på hotell och guesthouse under många år. Hitellpersonal anbänder socisls relationer i i sitt arbete i stor utsträckning. Författaren menar att kvinnor, speciellt äldre, ofta försöker bryta upp goda relationer som håller på att bildas. Kvinnor i arbetledande positioner använder konflikt som styrmedel. De förefaller, på samma sätt som massmedia, frukta enighet vilket missgynnar deras metod att söndra och härska.
[conflict, divide ans conquer]

All eftersom media går från en beskrivande till en påverkande roll har även andelen kvinnliga journalister ökat. I Sverige ägs samtliga 4 stora tidningar av judiska intressen. I USA kan notera en skillnad i att judiskt ägda media mer arbetar med påverkan än vad övriga media gör.

Kvinnor är ett lämpligt mål för media att påverka. När, på ovan beskrivet sätt, relationer ställs före verksamhetens målsättningar uppträder destruktiva effekter och verksamhetens produktivitet kan minska. Formella aspekter och position i organisationen kan komma att betonas på bekostnad av faktakunskap. Att motverka andras prestationer kan tjäna syftet att framhäva sina egna. Social kompetens betonas men hur sociala aktiviteter skall struktureras diskuteras inte. När sociala mönster prioriteras kan grupptänkande och intolerans mot nytänkande uppträda.  Att stärka ett relationsorienterat samhälle ingår naturligtvis i globalismens agenda.

Media startade tidigt en stark kampanj för att få kvinnor att betrakta sig som förtrykta. På 60- och 70-talen kunde epitet som “mullig mansgris” användas om män. Några motsvsrande nedsättande begrepp om kvinnor presenterades inte.

Denna “revolution” som stimulerades hos kvinnorna samordnades med ett nedbrytande av hierarkier inom samhälle, yrkesliv etc.

Andelen kvinnliga journalister är stor. Möjligen kan detta även gälla för chefsposter. Kvinnors adaptationsförmåga gör att de i många fall når administrativa  befattningar. Men medias chefer arbetar på uppdrag av medieägarna. Vilka dessa är till sina personer och vilka målsättningar de har, hålls dolt för allmänheten.

När politiskt korrekta faktorer får avgöra tjänstetillsättningar kommer verksamhetens målsättningar att lida skada. Lämpligheten i att tvinga människor till sysselsättningar de annars inte valt diskuteras inte. Man söker tvinga män till föräldraledighet genom att hela föräldraledigheten inte kan tas ut som familjen själv önskar. Organisationer med mediastöd kan uttala att “År 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.” utan att diskutera konsekvenserna av att tvinga människor till en utbildning de annars inte hade valt.

Kvinnor är mindre benägna att gå i diskussioner om teknisk detalj och ser gärna till den personliga relationen. Detta kan orsaka att en diskussion går till konflikt vilket kan ses när man kontaktar supportagenter inom bank eller andra företag. Att upphöja kvinnor är en av de vägar MSM skapar konflikt i samhället för att kunna styra genom att “söndra och härska”.

Dessa krafter är mycket starka. Enligt regeringens egen hemsida (2017) är Sverige det första land i världen som har en feministisk regering och som för en feministsk utrikespolitik. (Om Sverige fortfarande är det enda land världen som har genomfört dessa förändringar framgår inte.) Exemplen kunde naturligtvis göras många. SvT kallade t.ex.Trumps valkampanj för “Den vite mannens sista strid.”. SvT kan producera inslag där en kvinna står och stryker med handen utefter en staty av en naken man och påpekar att de män som arbetar i byggnaden inte är lika vältränade som denna dekoration av byggnaden. Den omvända situationen, med en man som skulle utföra samma handling med en staty av en kvinna, vore otänkbar.

Kvinnor är tydligt underrepresenterade bland t.ex programmerare. Man förvånas när man läser om Lynn Conway som anses ha gjort banbrytande upptäckter på IBM. Vid närmare granskning visar det dock sig att hon är en transgenderperson som fötts som man.

Sweden is the Saudi Arabia of feminism.
Julian Assange

atypical selection

Kvinnor är tydligt underrepresenterade bland t.ex programmerare.  Bilderberggruppen är naturligtvis medveten om detta och skickar från Sverige i år en kvinnlig professorer i datalogi. Nyligen var även en kvinnlig professor i fysik med. Om de är med av andra orsaker än att de är kvinnor (inom tekniksektorn) är oklart för bloggen. Detta är ett exempel på “atypical selection”, även vanligt inom media.

Ett annat exempel är att om en polisstyrka om tio män och två kvinnor utför ett uppdrag så visar media bild på de kvinnliga poliserna.

“Information” på mejerivaror väljer ut en kvinnlig programmerare vilka är tydligt underrrepresenterade inom skrået.


Film-vd: Fler kvinnor ska få göra film – hotar dra in marknadsstödet till män: 150

(Nyheten om Filminstitutets vd Anna Serner toppar löpet på Text-TV 2018 05 13)


 

Familjestrukturer är starkare i muslimska länder. Förutom att feminismen i Sverige bryter ned familjen, avgränsar den även det svenska samhället tydligare från det muslimska där kvinnan klär sig i burka etc. Detta stärker ytterligare argumentationen för att intervenera i muslimska länder.

Under västmakternas attack mot staden Mosul i Irak framhölls i media att efter attacken behövde inte kvinnorna klä sig i den traditionella burkan. Under kriget mot Afganistan framhölls rätten att röka, raka sig, använda smink och lyssna på västerländsk popmusik, vilken återinförts i erövrade byar.

Kärnfamiljen är en stabiliserande faktor i samhället som media motarbetar för att stödja globaliseringen. Jämlikhet mellan könen förväxlas med att skillnader mellan män och kvinnor blir tabu att diskutera. Att barn uppfostras på daghem gör att de kan påverkas ideologiskt. Destabiliseringen verkar även på arbetsplatser där ansvarsförhållanden blir oklara.

Ett exempel på hur media skyddar homosexuella är att om sexuella övergrepp skett mot barn av samma kön som gärningsmannen så mörkläggs könet på någon av parterna. De manliga katolska prästernas sexuella övergrepp mot småpojkar rubricerades i media som övergrepp mot “barn”.

omni
Prideflaggor tillåts i vallokal. Självklart fel eftersom de har ett vänsterpolitiskt symbolvärde. I sociala forum tvekar inte vänstertrollen att ta upp detta ämne. Det tjänar till att kanalisera frustration hos många svenskar som säkert uppfattar det märkligt hur HBTQ lyfts fram i samhället.

HBTQ-personer kan säkert vara diskriminerade i vissa situationer och detta måste samhället arbeta mot. Men media-politikerkomplexet använder denna situation för att lyfta fram HBTQ på ett extremt sätt.

straight pride
[Global selection atypical selection]
Tidigare har bloggförfattaren hittat bilder på stora straight pride-demonstrationer i Frankrike. Google verkar ha tagit bort dessa. Söker man på “straight pride flag” kommer bl.a en nazistiskt symbol upp. Man finner även flaggor som är helt olika den straight pride-flagga som bloggförfattaren på bilder sett användas vid manifestationer. En förvanskad flagga är den klassiska pride-flaggan i svart-vit!

[timing] changing history

 

 

 

 

 

Peder Madsen

Den danske ubåtsbyggaren Peder Madsen begick ett fruktansvärt tortyrmord på den svenske journalisten Kim Wall. Media har hanterat Madsen förhållandevis försiktigt. Madsen har varit inblandad i ovanliga former av sexualitet.

Redan tidigt verkade det ju som att PM begått ett fruktansvärt våldsbrott och nu är han dömd för det.

Har inte medierna hanterat honom ovanligt försiktigt?

Har inte medierna undvikit att ta upp den emotionella aspekten av hans handlingar och skildrat dessa mer neutralt än de brukar vid våldsbrott, nästan som vid ett brott utan extremt våld?

Vid t.ex Malexandermorden skildrades de inblandade betydligt mer negativt. När man läser om Peder Madsen kan man  nästan få intrycket att det handlar om ett manchettbrott.

Att Malexandermördarna hade köpt ett av de vapen som användes vid rånet eller att polisen skött sin radio fel så att de mördade polismännen aldrig fått meddelande om rånarnas farlighet, talades det tyst om.

[Malexandermorden Jackie Arklöv Tony Olsson]

Det är ju dessutom ett brott mot en kvinna, vilket brukar uppmärksammas mer i medierna. Han har även givit sig på en fysiskt svagare person. Han har inte bara dödat henne utan förefaller även ha torterat henne på ett fruktansvärt sätt.

Feminismen och sund bedömningsförmåga får stå tillbaka när vänsterpressen skyddar en bi/gay sex-tortyr-mördare. Detta eftersom “normal” sexualitet förknippas med kärnfamiljen och stöder ett stabilt samhälle. Genom att skydda PM skyddar vänsterpressen även mekanismer den använder för att bryta ned samhället.

Jämför mordet på Catalán där pressen inte alls gav henne det erkännande hon förtjänade eftersom hon motarbetat en globalistisk regim som t.o.m. var olaglig och utförde mord.

Text-TV rubrik 2018 05 01:
Bristande trovärdighet
blev Madsens fall 131

 

 

Läroplan

– Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen har därför beslutat att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag genom att ändra i läroplanerna. 

Bland annat ska det framgå att könsneutrala begrepp som “barn” och “elever” ska användas – istället för “flickor” och “pojkar” – om det inte är “motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män”.

Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Ref

Denna typ av frågor tas gärna upp till diskussion i sociala forum knutna till MSM. Detta eftersom det är en detalj som inte kan leda till större konsekvenser. Det är dock ett tecken på hur allvarlig situationen är i Sverige när mn inte fås säga pojkar eller flickor.

 

Facebook now allows 71 gender options.

To try to further efface the differences between men and women France makes laws to forbid the use of “too” slim models.

Män och kvinnor är olika men genom att medierna trumfar igenim dogmen att de äe lika skapas de konflikter som grundlägger möjligheten att härska och söndra.

 

Caster Semenya

Försöken att utplåna skillnaderna mellan könen sker på bred front i samhället. Inom idrotten har man numera tagit bort kravet på låg testosteronnivå för att få tävla som kvinna. Detta medförde att kvinnan Caster Semenya tillåts tävla utan testosterondämpande medicinering. Semenya vann 800m för kvinnor i OS i Rio, 2016.

Semenya har en nivå av testosteron som är mer än tre gånger högre än den högsta av 99% av kvinnliga tävlande, dvs högre än 10 nmol/l. Kvinnor med “PCO-syndrom” uppvisar också förhöjda testosteronnivåer. I dessa fall dock oftast runt 5 nmol/l, och dessa kvinnor tilläts tävla. [Ref ]

Semenya är däremot en man med inre testiklar som behandlats som flicka under uppväxten. 2009-2015 tvingades förmodligen Semenya använda hormondämpande medicinering och uppvisade dåliga tävlingsresultat.

En läckt undersökning visade att Semenya inte har livmoder eller äggstockar. Kanske beroende på “partiellt AIS”. Man ha  anta att Semenya har manlig kromosomuppsättning.

Caster Semenya vinner 800m vid VM i Berlin 2009


Caster Semenya vinner 800m vid OS i Rio  2016

It seems transgender athletes will be allowed to choose themselves, in whichever category (men/women) to compete in the 2018 Olympic winter games. Quite simply, athletes with the physical strength of men will be pitted against women.

The International Olympic Committee (IOC) confirmed that it would allow transgender athletes to compete in whatever category they wish to participate in during the 2018 Winter Olympics, a report says.  [ Ref ]

2018 04 26

It seems IAAF is reverting to the former, sensible way of separating male and female athletes, by testosterone levels.

2018 05 02 Sports is one of many fields where media agenda is clearly seen. North and South Korea women’s table tennis team were due for the quarter finals in the WC in Swedish Falkenberg. Astonishingly they decided to join forces and continue in the semi finals with a combined team, with the permission of the international federation. This was reported in Swedish PS but quicky removed. Another piece of  news replacing it was an article where Caster Semenya declared “I am proud of who I am.”.

 

Utplånandet av skillnaderna mellan kvinnor och män märks även i hur vissa kvinnliga idrottsmän (Venus Williams, Marit Björgen) får sanktion att använda läkemedel (Symbicort) som ökar deras muskelmassa till en volym och prestanda som icke dopade kvinnor inte kan uppnå.

Rubrik Text-TV: 2018 09 03
Sent aborterade foster återupplivas ej
Barnmorskor och läkarna enade i frågan

SvT lyfter fram kvinnoyrket barnmorskor. Att olika grupper är eniga i en gammal fråga är knappast rubrikmaterial. Kanske skall man tänka att barnmorskor ibland protesterar mot läkarnas beslut.

statistik

Media skyr statistik och vetenskapliga modeller som kan påvisa skillnader mellan män och kvinnor. Media väjer hela tiden outliers för att representera grupper.

3. ojämlikhet

I det svenska samhället idag finns en ojämlikhet. Kvinnor kvoteras in på positioner de annars inte skulle erhållit. Denna ojämlikhet kallas paradoxalt nog för jämlikhet. (Man kan ånyo jämföra med Orwells 1984. “Krig är fred”.)

Medias stöttande av denna ojämlikhet har placerar kvinnor på högre positioner än de annars skulle erhållit. Detta gäller på alla nivåer i samhället. Dessa kvinnor stöttar i utbyte medias idéer generellt. Politikerna är ju dessutom extremt beroende av medias vinkling. Sammantaget är detta komplex av media-politiker-kvinnor mycket starkt och gör att globaliseringen kan fortsätta.

När media ändrar och hälsar genom att prioritera grupper som t.ex invandrare och kvinnor på andra gruppers bekostnad förstärks effekten av kaos. Där kan mekanismer som skadeglädje (schadenfreude) och avundsjuka spela in.

Den beramade svenska sexuella friheten som inleddes på 70-talet är naturligtvis en del i detta. Hög skilsmässofrekvens en annan. Även icke auktoritär barnuppfostran ingår som en del i detta, Benjamin Spock, Sigmund Freud likaså.

 

4. Feminismen är bara ett redskap för globaliseringen

Att feminismen dock bara är ett redskap för globalismen kunde tydligt noteras när den svenska FN-medarbetaren Zaida Catalán mördades. Catalán var på uppdrag i Kongos djungler. Hon arbetade med att utreda massmord begångna av en korrumperad regim som mördar politiska motståndare och valförrättare. Efter hennes död hittade man inspelningar i hennes dator där en kongolesisk minister beordrar mord på politiska motståndare.

Catalán och hennes kollega Sharp är verkliga hjältar som hade ett mycket farligt arbete och lyckades finna material som visade hur den korrumperade regimen mördar sina motståndare. Hon var FN-anställd. Men vad gör FN och svenska UD efter morden? De låter utredningen helt rinna ut i sanden och de ansvariga ställs inte till svars. Varför? Då får man börja med att titta på bakgrunden:

Kongos regering är illegal. Den har inte hållit val på utsatt tid och dess mandat gick ut 2016. Den bedriver mord på politiska motståndare och valförrättare. Morden på valförrättare tas av regimen som svepskäl för att fördröja valen ytterligare. Regimen styr olagligt ett land som är mycket rikt på naturtillgångar. I synnerhet mineralen koltan är mycket eftertraktad då den är råvara för tillverkning av elektronik i datorer och telefoner. Kongos officiella koltanexport har upphört. Förmodligen säljs koltanet illegalt av regimen under FN:s beskydd. FN håller 19.000 man starka trupper i landet. Dessa sköter inte elementära uppgifter. När t.ex. en regimstödd gerilla från Rwanda intog staden Goma flydde FN-soldaterna, trots att de var överlägsna i antal och utrustning.

För att inte stöta sig med det mördarband som utgör Kongos regering så låter FN och svenska UD utredningen av morden på Catalán och Sharp rinna ut i sanden. Allt pekar på att det var regimen som mördade de två. Bl.a. mördades de under ett uppdrag där de skulle undersöka massgravar vilka mistänktes härröra från regimens massakrer.

En tid efter morden presterar regimen en video. Källa okänd. Den påstås föreställa morden på de två. Den är mycket suddig, bitvis har man selektivt suddat den mördade mannens ansikte. Detta beror med all sannolikhet på att videon är falsk och man inte vill avslöja att de skådespelare man använder, inte är tillräckligt lika de mördade. “Mördarna” i videon talar samma språk som regimen, inte det språk som den anklagade rebellgruppen talar. Mannen som “mördas” i videon faller ihop innan skotten skjuts. “Mördarna” bär helt rena huvudbindlar i rebellgruppens färger. Inte alls smutsiga vilket är att förvänta efter liv i djungeln.

Videon är uppenbart falsk, men accepteras av FN och svenska UD. Orsaken att myndigheterna gör detta är att man inte vill stöta sig med mördarregimen så att man kan fortsätta köpa illegalt koltan.

Catalán och Sharp gav sina liv för att bekämpa en illegal mördarregim. Men varken FN eller svenska UD insisterar på en utredning av morden. FN:s 19.000 soldater i landet fortsätter skydda regimen så att den kan fortsätta sälja råvaror på den svarta marknaden. Kongo är ett av världens rikaste länder m.a.p. råvaror men befolkningen en av världens fattigaste.

Catalán och Sharp kan betraktas som hjältar. Men inte ens en kvinnlig hjälte får erkännande i det feministiska Sverige om hennes verksamhet missgynnar globaliseringen.

Både vad gäller invandring och feminism undviker media att se orsaker. Man talar om lönegap mellan män och kvinnor samt ett etniskt lönegap. Media tar detta som en intäkt för diskriminering. Man försöker ej se orsakerna, t.ex att nyanlända flyktingar som inte har utbildningsmässiga, sociala eller språkliga färdigheter inte kan räkna med att erhålla samma typ av arbete som den som innehar kunskaperna. Mycket få kvinnor arbetar som programmerare. De förefaller genomsnittligt sett inte lika lämpliga för arbetet som män.

De jämfört med männen färre kvinnliga utvecklarna lyfts naturligtvis fram även av media, t.o.m. namnet på deras enpersonsföretag nämns i TextTV.

Ingmar Bergmans karaktäristiska hand-
stil kan nu användas av vem som helst.
Bergman brukade skriva både manus och
anteckningar i ett anteckningsblock.
Utifrån dessa har SVT-redaktören Erik
Jäberg skapat ett typsnitt.
Johanna Eriksson på Inget skägg har
sedan byggt webbverktyget, skriver DN.

Kvinnor är 142 gånger så DRABBADE som män!
Genusnytt

Flashback

Kvinnor drabbades värst av tsunamin
Länken bruten (2009) men av Flashbacktråden ovan förefaller den ha fungerat tidigare.

Endryt:
Idag är det Fars dag – Grattis alla pappor!

Men i vanlig ordning, när det gäller män, så skall SVT problematisera, tillrättavisa och läxa upp!
SVT gör politik av det hela. Jämställdhet/genus. Ingen hyllning av far.

– Guide · Så blir du en ännu bättre pappa
Här följer några tips – åtminstone om du vill bli mer jämställd
– ”Pappor, skärp er!”
DEBATTINLÄGG · Hillevi Wahl om Fars dag
Är detta vad vi svenskar skall tvingas betala 8 miljarder per årligen? SVT:s
indoktrinering och propaganda är skrattretande.

Som vanligt kritiserar trollen SvT och privata media hålls utanför.

Kvinnorna på nya feministmyndigheten mår dåligt och mobbar varandra
Fria Tider

Nya Jämställdhetsmyndigheten har en ledning som består av hundra procent kvinnor. Tio månader efter start slår en intern rapport nu larm om att arbetsmiljön är så usel att 70 procent av medarbetarna redan mår så dåligt att de “ligger i riskzonen för ohälsa”, rapporterar Ekot.

Bland annat präglas den kvinnodominerade arbetsplatsen av mobbning och trakasserier, enligt kartläggningen.

– Det är klart att det här är någonting som jag tar jätteallvarligt på. Vi behöver tillsammans titta på hur vi ska gå vidare och det har vi gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten, till Ekot.

“MENSEN – Forum för menstruation” fått drygt en halv miljon skattekronor för att arbeta för “menscertifiering av arbetsplatser” och “bryta menstabun i arbetslivet”.

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.1.03 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.