03.1.001.002 (01) Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, codes, social skills, nedmontering av kärnfamiljen; minorities/särintressen/advocacy groups; jämlikhet, equality, hierarchies, mobbing, hatred; equality; gambling, pornography

3.1.1.2 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen

ref
To signal its long-standing commitment to the LGBT cause, the Swedish Armed Forces have published a full-page pride ad in Svenska Dagbladet, one of Sweden’s largest newspapers.
The ad features a military-style cake cut open to show rainbow-coloured stuffing.
“For the defence of love. Your right to be who you are, to live as you want with the one you choose – is our job to defend,” the caption to the ad reads.

Sputnik

Media försöker bryta ned den traditionella familjestrukturen för att destabilisera samhället.

En förutsättning för destabilisering m.h.a. minoritetsgrupper är att betrakta skillnader mellan grupperna som förtryck.

Detta kan utnyttjas för att sprida hat mellan grupperna. Den grupp som prioriteras uppfattar sig som förtryckt och de(n) andra gruppen anser sig orättvist anklagad.

1. Destabilisering genom försök att bortse från skillnaderna mellan män och kvinnor

Media talar om jämlikhet, men lyfter ändå fram kvinnorna. Denna ojämlikhet skapar motsättningar mellan kvinnor och män.

I debatten talas ibland om misgyni men aldrig om misandri trots att mycken kritik i samhället riktas mot män.

Det är tabu i media att diskutera skillnader mellan män och kvinnor eftersom detta skulle kunna hota den dogmatiska läran som innebär att män och kvinnor är lika, men genom feminismen skall ändå kvinnor upphöjas.

Att mörklägga skillnaderna mellan män och kvinnor är synnerligen centralt i MSMs agenda. Att upphöja kvinnor sker i t.ex. SvTs barnprogram. Dessa har kritiserats för vänstervridning. Som exempel har man brukat ta “Vilse i pannkakan”. Detta skulle dock kunna vara ett fall där troll försöker styra kritiken mot SvT till mindre relevanta delar. “Pannkakan” har vissa antikapitalistiska inslag, skurken “Storpotäten” är en kapitalist. Men att fokusera kritiken på detta program tar bort blicken från helheten i SvTs produktion, bl.a. alltså dess snedvridning av könsroller.

Att försöka bortse från skillnaderna mellan män och kvinnor är ett av de mest skyddade värdena när media vinklar sin information.

Inte heller forumet Flashback som gärna hetsar mot invandrare kritiserar inte feminister mer än än ofokuserat skäll om “batikhäxor”. Varför t.ex.kvinnor prioriteras framför män i yrkeslivet enligt vissa lagar, ifrågasätts inte i samhället.

2 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering

Media försöker bryta ned den traditionella familjestrukturen för att destabilisera samhället. Familjen är en traditionell institution som stabiliserar samhället och gör samhället svårare för media att kontrollera.

Media interpreting every difference between men and women as oppresssion of women was the sowing of the dragon’s teeth that broke the nuclear family and much of cooperation in Swedish society.

Strong families are important in strong and successful cultures like f.ex Chinese or Jewish culture.

%%%%% familj 1

Droganvändning, både illegal och legal (såsom amfetamin vid ADHD) samt feminism har starka rötter i USA. De utgör dock främst exportprodukter som t.ex. destabiliserat Europa kraftigt. Liksom flyktingströmmarna utgör de en geopolitisk attack mot Europa styrd från USA.

Kvinnor är genomsnittligt sett mer sociala, relationsorienterade och följer lättare gruppen. De förespråkar mindre radikala lösningar och är ofta mer argumenterande än män. De löser ett aktuellt problem snabbt men är mindre benägna till att söka roten till problemet. (Talar man t.ex. med kvinnliga supportagenter på företag argumenterar de gärna och bär mindre villiga att föra kundens problem vidare.)  De förlitar sig mer på inprovisation än på fasta regler. I en problemsituation fokuserar kvinnor på personliga faktorer samt kommunikations- och relations-aspekter för att lösa situationen.

Pressens och de stora företagens monopolställning är nu så grundmurad att de inte behöver erbjuda bra produkter eller service. De arbetar numera istället med att destabilisera samhället genom att skapa konflikter med kunder genom dålig service.

Ordet indentitetspolitik används ibland i dessa sammanhang. Ledare skapar politik som tar fasta på vilken grupp individer tillhör istället för att söka reda lösningar. Det förefaller vara ett sätt på vilket man kan uppnå ett tillsrånd av “söndra och härska”.

Globalistiska ledare söker skapa konflikter mellan grupper. De domare som dömt Assange till olika påstått “orimligt hårda” påföljder har nästan uteslutande varit kvinnor. Globalistiska chefer sätter kvinnor som chefer över män för att skapa konflikter genom de två könens olika personligheter. Detta är en orsak till inkvotering av kvinnor på höga positioner. En annan är att den som kvoteras in blir mer beroende av den eller det system som kvoterat in personen. Den som erhållit en befattning genom egen förtjänst arbetar mer oberoende.

Liksom vid globalisering, kallt krig använder kvinnor ofta konflikter på ett skickligt sätt för att driva sin agenda. Argument om verksamheten bemöts ofta av kvinnor med personargument. Personargumenten avges ofta inlindade, som insinuationer, för att inte kunna kritiseras direkt. Kvinnor kan ofta styras av och kommentera utseende och beteende som inte är avgörande för verksamhetens resultat.

Kvinnor fäster gärna uppmärksamhet på hur andra utför uppgifter eller framför ett budskap. Ibland tar detta överhanden och resultatet kommer i bakgrunden.

Kvinnliga supportagenter vid t.ex. dataföretag går inte gärna in i tekniska detaljer. De kan ibland försöka spela helt okunniga för att skapa personlig konflikt och använda den i relationen med kunden.

Idag tillsätts viktiga poster på basen av kön och ras såsom t.ex L-ledaren Nyamko Sabuni som inte visar varken arbetsvilja eller skicklighet att ta partiet ur krisen.

Statsministern medger att man väljer EU-ledare efter kön.

Barack Obama: Women are better leaders than men
If women ran every country in the world there would be a general improvement in living standards and outcomes, former US President Barack Obama has said.
Speaking in Singapore, he said women aren’t perfect, but are “indisputably better” than men.
He said most of the problems in the world came from old people, mostly men, holding onto positions of power.

“Now women, I just want you to know; you are not perfect, but what I can say pretty indisputably is that you’re better than us [men].
“I’m absolutely confident that for two years if every nation on earth was run by women, you would see a significant improvement across the board on just about everything… living standards and outcomes.”
BBC


Författaren har ofta bott på hotell och guesthouse under många år. Hotellpersonal använder socials relationer i i sitt arbete i stor utsträckning. Författaren menar att kvinnor, speciellt äldre, ofta försöker bryta upp goda relationer som håller på att bildas. Kvinnor i arbetledande positioner använder konflikt som styrmedel. De förefaller, på samma sätt som massmedia, frukta enighet vilket missgynnar deras metod att söndra och härska.
[conflict, divide and conquer]

All eftersom media går från en beskrivande till en påverkande roll har även andelen kvinnliga journalister ökat. I Sverige ägs samtliga fyra stora tidningar av judiska intressen. I USA kan notera en skillnad i att judiskt ägda media mer arbetar med påverkan än vad övriga media gör.

Kvinnor är ett lämpligt mål för media att påverka. När, på ovan beskrivet sätt, relationer ställs före verksamhetens målsättningar uppträder destruktiva effekter och verksamhetens produktivitet kan minska. Formella aspekter och position i organisationen kan komma att betonas på bekostnad av faktakunskap. Att motverka andras prestationer kan tjäna syftet att framhäva sina egna. Social kompetens betonas men hur sociala aktiviteter skall struktureras diskuteras inte. När sociala mönster prioriteras kan grupptänkande och intolerans mot nytänkande uppträda.  Att stärka ett relationsorienterat samhälle ingår naturligtvis i globalismens agenda.

Media startade tidigt en stark kampanj för att få kvinnor att betrakta sig som förtrykta. På 60- och 70-talen kunde epitet som “mullig mansgris” användas om män. Några motsvarande nedsättande begrepp om kvinnor presenterades inte.

Denna “revolution” som stimulerades hos kvinnorna samordnades med ett nedbrytande av hierarkier inom samhälle, yrkesliv etc.

Andelen kvinnliga journalister är stor. Möjligen kan detta även gälla för chefsposter. Kvinnors adaptationsförmåga gör att de i många fall når administrativa  befattningar. Men medias chefer arbetar på uppdrag av medieägarna. Vilka dessa är till sina personer och vilka målsättningar de har, hålls dolt för allmänheten.

När politiskt korrekta faktorer får avgöra tjänstetillsättningar kommer verksamhetens målsättningar att lida skada. Lämpligheten i att tvinga människor till sysselsättningar de annars inte valt diskuteras inte. Man söker tvinga män till föräldraledighet genom att hela föräldraledigheten inte kan tas ut som familjen själv önskar. Organisationer med mediastöd kan uttala att “År 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.” utan att diskutera konsekvenserna av att tvinga människor till en utbildning de annars inte hade valt.

Kvinnor är mindre benägna att gå i diskussioner om teknisk detalj och ser gärna till den personliga relationen. Detta kan orsaka att en diskussion går till konflikt vilket kan ses när man kontaktar supportagenter inom bank eller andra företag. Att upphöja kvinnor är en av de vägar MSM skapar konflikt i samhället för att kunna styra genom att “söndra och härska”.

Dessa krafter är mycket starka. Enligt regeringens egen hemsida (2017) är Sverige det första land i världen som har en feministisk regering och som för en feministsk utrikespolitik. (Om Sverige fortfarande är det enda land världen som har genomfört dessa förändringar framgår inte.) Exemplen kunde naturligtvis göras många. SvT kallade t.ex.Trumps valkampanj för “Den vite mannens sista strid.”. SvT kan producera inslag där en kvinna står och stryker med handen utefter en staty av en naken man och påpekar att de män som arbetar i byggnaden inte är lika vältränade som denna dekoration av byggnaden. Den omvända situationen, med en man som skulle utföra samma handling med en staty av en kvinna, vore otänkbar.

Kvinnor är tydligt underrepresenterade bland t.ex programmerare. Man förvånas när man läser om Lynn Conway som anses ha gjort banbrytande upptäckter på IBM. Vid närmare granskning visar det dock sig att hon är en transgenderperson som fötts som man.

Sweden is the Saudi Arabia of feminism.
Julian Assange


Film-vd: Fler kvinnor ska få göra film – hotar dra in marknadsstödet till män: 150

(Nyheten om Filminstitutets vd Anna Serner toppar löpet på Text-TV 2018 05 13)

Läroplan

– Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen har därför beslutat att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag genom att ändra i läroplanerna. 

Bland annat ska det framgå att könsneutrala begrepp som “barn” och “elever” ska användas – istället för “flickor” och “pojkar” – om det inte är “motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män”.

Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Ref

Denna typ av frågor tas gärna upp till diskussion i sociala forum knutna till MSM. Detta eftersom det är en detalj som inte kan leda till större konsekvenser. Det är dock ett tecken på hur allvarlig situationen är i Sverige när mn inte fås säga pojkar eller flickor.

 

Facebook now allows 71 gender options.

To try to further efface the differences between men and women France makes laws to forbid the use of “too” slim models.

Män och kvinnor är olika men genom att medierna trumfar igenim dogmen att de äe lika skapas de konflikter som grundlägger möjligheten att härska och söndra.

Utplånandet av skillnaderna mellan kvinnor och män märks även i hur vissa kvinnliga idrottsmän (Venus Williams, Marit Björgen) får sanktion att använda läkemedel (Symbicort) som ökar deras muskelmassa till en volym och prestanda som icke dopade kvinnor inte kan uppnå.

Rubrik Text-TV: 2018 09 03
Sent aborterade foster återupplivas ej
Barnmorskor och läkarna enade i frågan

SvT lyfter fram kvinnoyrket barnmorskor. Att olika grupper är eniga i en gammal fråga är knappast rubrikmaterial. Kanske skall man tänka att barnmorskor ibland protesterar mot läkarnas beslut.

“MENSEN – Forum för menstruation” fått drygt en halv miljon skattekronor för att arbeta för “menscertifiering av arbetsplatser” och “bryta menstabun i arbetslivet”

Feminismen liksom invandringen är två väsentliga vägar som USA använder för att underminera Sverige. Genom de konflikter som skapas mellan grupper kan massmedia söndra och härska i Sverige.

Här beskriver en av de kvinnor som var involverade i Assangefallet sig som CIA-agent och feminist.

Det är mycket effektiva metoder massmedia använder när de skapar orörbara klasser i samhället och knyter dem till sig. Det är inte tillåtet att kritisera kvinnor, invandrare eller judiska inteessen. Då stämplas man som misgyn, rasist eller antisemit. Stämplarna har inget juridiskt eller moraliskt värde, men ett mediamonopol kan använda dem för att falskt stigmatisera de som använder dem.

Ryssar kan man däremot kritisera utan att bli kallad russofob. Begreppet Trumpofob används heller ej i media.

Media vågar t.o.m. lite grand sprida hat mot invandrare och kvinnor, men aldrig judar. Man publicerar artiklar där t.ex kvinnor beter sig dumt, som artikeln om William ovan, eller där man t.ez säger att NK-terroristen ville “köra på otrogna”.

Massmedia bryter ned samhället genom att sprida hat. Detta är en förutsättning för att internationella aktörer (“NWO”) skall kunna ta över det.

Nickelodion: 69012473
Bland yngre och särskilt inom vissa åklagartjänster är det upp till 85 procent kvinnor …

[INDENT]An increase in the influence of women in public life has often been associated with national decline.[/INDENT]

En skrämmande intressant skrift av Sir John Glubb finns, hittade jag nu, på UNCW.edu.

Den talar om imperiers uppgång och fall och applicerar man det på Sverige så är vi precis inne i sista fasen …

Med skrämmande exakthet lever imperier ungefär 250 år innan de går under, enligt Glubb. Sverige från Regeringsformen 1809 plus 250 år blir år 2059.

Mr.Sweden: 68919153
… Men några grupper har problem, det är riktigt. Unga kvinnor. Att Greta och andra flickor med ångestproblematik uppger sig må dåligt är resultatet av en unik feministkultur där målsättningen är att varje tjej ska lyckas bli fotomodell, och brandman/styrelseordförande (trots att de helst vill vara hemma med barn, där har du ditt avsteg från ett normalt liv). För att ta reda på hur de mår ställer man sedan frågor av typen – har du upplevt dig motarbetad, ledsen eller stressad. Och min vän – vem fan har inte gjort det. Det kallas livet. …

Kvinnor framhålls ständigt framför män i media. Bilder med positiv laddning visar t.ex oftast kvinnor. Likaså kvoteras kvinnor in till viktiga ämbeten. I slutet av 2019 fick den brittiska regeringen brev från EU där den uppmanades att utse en kvinnlig kommissionär.

För att försöka dölja detta sprids myter om att kvinnor skulle finna det jobbig att få dessa fördelar. Detta är naturligtvis bara försök att dölja fördelarna för kvinnorna samt provocera tillö ytterligare konflikt.

Vissa män kanske tror på att kvinnorna har jobbigt. Men att inte inse hur man själv förfördelas kan också vara en försvarsmekanism för att klara kontakterna i samhället.

Ibland försöker även de som vill skapa konflikter mellan män och kvinnor i samhället att rubricera de män som klagar som inkompetenta.

Feminismen handlar mycket om att skapa konflikt mellan män och kvinnor. När befolkningen är splittrad kan den inte ställa krav på media och politiker.

HepCat-X: 69786043
Exakt, och samma “jag orkar inte med att själv kritiskt granska det som händer eller att löpande pröva saker med argument, logik och fakta – gimme a lifestyle!” ligger också bakom t ex boomen för lättviktig mediefeminism och radical chic här i landet de senaste 25 åren. Väldigt många yngre som blivit feminister här i landet är det i första hand som en tydlig och attraktiv livsstil.

%%%%% feminism

Political correctness, politisk korrekthet, politiskt korrekt

PK är endast en term som uppfunnits för att beskriva massinvandring, feminism, framlyftande av HBTQ. Dessa aktiviteter uppmuntras av media för att destabilisera samhället. Det utländska styret av Sverige döljs även lättare då massinvandring sker.

Ibland kallar massmedias troll dessa aktiviteter för “godhetsknarkande”. De försöker ge bilden av att politiker känner sig goda genom att t.ex massimportera s.k. flyktingar.

I själva verket tvingas politiker till att massimportera flyktingar. Den som avviker det minsta kan t.ex utsättas för mediedrev, såsom Batra. Media kan helt kontrollera politikernas agerande genom hur mediebevakningen sker

%%%%% political correctness


mobbning
mobbing, harrassment

Kvinnor bildar gärna nätverk och agerar i grupp. Att lyfta fram kvinnor kan leda till att individer undertrycks, ibland till en grad som kan rubriceras som mobbning.

Som helhet strävar globaliseringen till kontroll över länder. Detta görs genom att bryta ned ländernas individuella särart. På samma sätt undertrycks individuellt tänkande inom gruppen på ett sätt som kan leda till mobbning. Man kan jämföra med proletariatets diktatur i det forna Sovjetunionen.

The reason mobbing can not be solved is that it is used for political control. Globalist actors like the press and also corporations usd networking women to control men. To not expose these networks, f.ex media will cover up mobbing.

For the same reason, social skills are not taught. Teaching social skills would expose the globalist control mechanism of mobbing.
The word skill has a positive connotation (whereas techniques has not). This term is chosen to avoid considering negative aspects of it, like networking for undemocratic control, harrassment, mobbing etc (swedish “social kompetens”).

Kvinnorna på nya feministmyndigheten mår dåligt och mobbar varandra
Fria Tider

Nya Jämställdhetsmyndigheten har en ledning som består av hundra procent kvinnor. Tio månader efter start slår en intern rapport nu larm om att arbetsmiljön är så usel att 70 procent av medarbetarna redan mår så dåligt att de “ligger i riskzonen för ohälsa”, rapporterar Ekot.

Bland annat präglas den kvinnodominerade arbetsplatsen av mobbning och trakasserier, enligt kartläggningen.

– Det är klart att det här är någonting som jag tar jätteallvarligt på. Vi behöver tillsammans titta på hur vi ska gå vidare och det har vi gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten, till Ekot.


106 SVT Text Söndag 07 jul 2019
INRIKES PUBLICERAD 7 JULI

Många trakasseri-utsatta på jobbet

Runt en halv miljon människor uppger
att de har blivit utsatta för sexuella
trakasserier på jobbet. Det visar en
årlig stor enkät från Jobbhälsoindex,
skriver Dagens Nyheter.

Andelen kvinnor som anger att de
blivit utsatta är 10 procent, jämfört
med 9 procent hos männen. Störst
betydelse har om ett av könen
dominerar på en arbetsplats.

Män på en kvinnodominerande arbets-
plats är mer utsatta än män i ett
mansdominerat yrke. För kvinnor är
risken störst på en mansdominerad
arbetsplats.

Eftersom samhällssystemet är byggt på lögner kan det inte föesvaras logiskt och ibland tas därför personattacker till av de som hae betalt för att föesvara det. Ett exempel.

%%%%% mobbning

atypical selection, statistics

Kvinnor är tydligt underrepresenterade bland t.ex programmerare.  Bilderberggruppen är naturligtvis medveten om detta och skickar från Sverige i år en kvinnlig professorer i datalogi. Nyligen var även en kvinnlig professor i fysik med. Om de är med av andra orsaker än att de är kvinnor (inom tekniksektorn) är oklart för bloggen. Detta är ett exempel på “atypical selection”, även vanligt inom media.

Ett annat exempel är att om en polisstyrka om tio män och två kvinnor utför ett uppdrag så visar media bild på de kvinnliga poliserna.

“Information” på mejerivaror väljer ut en kvinnlig programmerare vilka är tydligt underrrepresenterade inom skrået.

statistik

Media skyr statistik och vetenskapliga modeller som kan påvisa skillnader mellan män och kvinnor. Media väjer hela tiden outliers för att representera grupper.

%%%%% atypical selection, statistics


 

the family

Familjestrukturer är starkare i muslimska länder. Förutom att feminismen i Sverige bryter ned familjen, avgränsar den även det svenska samhället tydligare från det muslimska där kvinnan klär sig i burka etc. Detta stärker ytterligare argumentationen för att intervenera i muslimska länder.

Under västmakternas attack mot staden Mosul i Irak framhölls i media att efter attacken behövde inte kvinnorna klä sig i den traditionella burkan. Under kriget mot Afganistan framhölls rätten att röka, raka sig, använda smink och lyssna på västerländsk popmusik, vilken återinförts i erövrade byar.
Kärnfamiljen är en stabiliserande faktor i samhället som media motarbetar för att stödja globaliseringen. Jämlikhet mellan könen förväxlas med att skillnader mellan män och kvinnor blir tabu att diskutera. Att barn uppfostras på daghem gör att de kan påverkas ideologiskt. Destabiliseringen verkar även på arbetsplatser där ansvarsförhållanden blir oklara.
Familjen är mycket viktig för kontinuitet i samhället. I kinesiska, kristna, katolska, judiska kulturer är familjen stark.

%%%%% familjen 2

codes

It is possible areas like homosexuality and feminism are used as codes. The blog author has met some actors in finance thatt sent out weak homosexual and anti-feminist signals. Possibly the reaction of people they meet will make them determine if the other person is part of the network. These people’s personalities in general did not fit this behavior/talk.

social skills
social kompetens

Social skills are often emphasized to have, but seldom defined or taught in school. This leaves room for manipulation and even harassment to count as social skills. The modern diagnosis Asperger is considered to show a lack of ability to interpret non verbal communication. In this way emphasizing unclear signals that can be interpreted differently, can result in poor communication.

%%%%% social skills


jämlikhet

Man ställer upp det felaktiga axiomet att alla är lika. Därmed kan man hetsa folkgrupper mot varandra genom att falskt påstå att skillnader mellan dem uppstått genom förtryck.

Däremot är naturligtvis alla människor lika värda och samhället sträva efter att ge alla samma möjligheter att leva utifrån sina personliga egenskaper.

%%%%% jämlikhet


Ett exempel på hur media skyddar homosexuella är att om sexuella övergrepp skett mot barn av samma kön som gärningsmannen så mörkläggs könet på någon av parterna. De manliga katolska prästernas sexuella övergrepp mot småpojkar rubricerades i media som övergrepp mot “barn”.

omni
Prideflaggor tillåts i vallokal. Självklart fel eftersom de har ett vänsterpolitiskt symbolvärde. I sociala forum tvekar inte vänstertrollen att ta upp detta ämne. Det tjänar till att kanalisera frustration hos många svenskar som säkert uppfattar det märkligt hur HBTQ lyfts fram i samhället.

HBTQ-personer kan säkert vara diskriminerade i vissa situationer och detta måste samhället arbeta mot. Men media-politikerkomplexet använder denna situation för att lyfta fram HBTQ på ett extremt sätt.

straight pride
[Global selection atypical selection]
Tidigare har bloggförfattaren hittat bilder på stora straight pride-demonstrationer i Frankrike. Google verkar ha tagit bort dessa. Söker man på “straight pride flag” kommer bl.a en nazistiskt symbol upp. Man finner även flaggor som är helt olika den straight pride-flagga som bloggförfattaren på bilder sett användas vid manifestationer. En förvanskad flagga är den klassiska pride-flaggan i svart-vit!

JuliusSpengler
Richard Söderberg är en kändisbög som figurerat mycket i media och på Twitter är väldigt stor i käften mot bland annat invandringskritiker och andra som inte delar hans vulgärtoleranta värderingar.

Flashback har det noterats att personen som tecknade Söderbergs serietidning “Gaytenor” har samma namn som en av Sveriges värsta pedofiler, Björn Sandberg som tillsammans med sin bror Teddy dömts för hundratals fall av barnvåldtäkt. Efter mer grävande verkar svenska alternativmedier idag ha bekräftat att det faktiskt är samma person:

Här kan man läsa mer om superpedofilen:

nordfront

nya tider

Som jämförelse kan man ju fråga sig vad som hade hänt om någon kändis anlitat en nazist för att teckna en serietidning om kändisen? Jag misstänker att det hade varit en skandal och blåsts upp i media. Så varför är det inte en skandal att den här homoaktivisten har anlitat ett annat homo som visade sig vara en av de sjukaste pedofilerna någonsin i Sverige? Varför vill inte mainstreammedia skriva om det här? Varför är det inga medier som kräver att Söderberg ska ta avstånd från de här pedofila övergreppen samtidigt som media gång på gång kräver att SD-politiker ska ta avstånd

[timing] changing history

 

 

Arms manufacurer sponsor Pride.

Media lyfter fram sexuella läggningar som motverkar kärnfamiljen.

Flera av musikgruppen Army of Lovers medlemmar är homosexuella, två av dem har judiskt påbrå.

Youtube, Army of Lovers: Israelism


Army of Lovers (från vänster till höger): Alexander Bard, Dominika Peczynski, Jean-Pierre Barda
The two latter of Jewish origin.

 

 

 

Peder Madsen

Den danske ubåtsbyggaren Peder Madsen begick ett fruktansvärt tortyrmord på den svenske journalisten Kim Wall. Media har hanterat Madsen förhållandevis försiktigt. Madsen har varit inblandad i ovanliga former av sexualitet.

Redan tidigt verkade det ju som att PM begått ett fruktansvärt våldsbrott och nu är han dömd för det.

Har inte medierna hanterat honom ovanligt försiktigt?

Har inte medierna undvikit att ta upp den emotionella aspekten av hans handlingar och skildrat dessa mer neutralt än de brukar vid våldsbrott, nästan som vid ett brott utan extremt våld?

Vid t.ex Malexandermorden skildrades de inblandade betydligt mer negativt. Mördarna var nazister. När man läser om Peder Madsen kan man  nästan få intrycket att det handlar om ett manchettbrott.

Att Malexandermördarna hade köpt ett av de vapen som användes vid rånet av polisens informatör eller att polisen skött sin radio fel så att de mördade polismännen aldrig fått meddelande om rånarnas farlighet, talades det tyst om.

[Malexandermorden Jackie Arklöv, Andreas Axelsson, Tony Olsson]

Det är ju dessutom ett brott mot en kvinna, vilket brukar uppmärksammas mer i medierna. Han har även givit sig på en fysiskt svagare person. Han har inte bara dödat henne utan förefaller även ha torterat henne på ett fruktansvärt sätt.

Feminismen och sund bedömningsförmåga får stå tillbaka när vänsterpressen skyddar en bi/gay sex-tortyr-mördare. Detta eftersom “normal” sexualitet förknippas med kärnfamiljen och stöder ett stabilt samhälle. Genom att skydda PM skyddar vänsterpressen även mekanismer den använder för att bryta ned samhället.

Jämför mordet på Catalán där pressen inte alls gav henne det erkännande hon förtjänade eftersom hon motarbetat en globalistisk regim som t.o.m. var olaglig och utförde mord.

Text-TV rubrik 2018 05 01:
Bristande trovärdighet
blev Madsens fall 131

Ryssland har lagar mot gay-propaganda men homosexuell aktivitet är laglig. Tom of Finlands frimärken struntar man i. Verkar rimligt agerat.

Born gay or made gay?
According to new research by Anthony Bogaert, a psychologist at Brock University in Canada, gay men tend to have older brothers. Indeed, the more biological older brothers a man has, the greater his likelihood of being gay.

The Guardian

 

%%%%% HBTQ
%%%%% homosex
%%%%% gay

turning hierarchies upside down

The author has seen several medical wards where globalist doctors have willingly turned over the control of the ward to other staff.

Like the cultural revolution in China where children and untrained staff could become leaders over parents or trained staff.

Like Greta Thunberg, a 16 y.o. going on school strike being the leader of a climate change movement.

Turning hierarchies is very efficient means of destabilization.

Women and immigrants attacking the white men that build Sweden is a powerful way to destabilize the country.

%%%%% turning hierarchies

 

Andra särintressen
CHALLETVAERVIGG: 68535914


”Döve Laith Fathulla fick inte receptionisttjänst där telefonhantering var en av arbetsuppgifterna. Snart ska Arbetsdomstolen avgöra om arbetsgivaren borde ha anpassat tjänsten bättre efter hans….. ” (betalvägg DN)

dn.se

Hur sjukt har vårt ”allarättigheters-genus-PK-värdegrunds-feminist-invandrarvurmarsamhälle blivit egentligen?

Hur kan det ens finnas utrymme för sånt tjafs? Stämma arbetsgivaren för att denne inte kirrade att den döve telefonistreceptionisten fick ett jobb?!

%%%%% andra särintressen
%%%%% särintressen
 

Caster Semenya

See also transgender athletes

Försöken att utplåna skillnaderna mellan könen sker på bred front i samhället. Inom idrotten har man numera tagit bort kravet på låg testosteronnivå för att få tävla som kvinna. Detta medförde att kvinnan Caster Semenya tillåts tävla utan testosterondämpande medicinering. Semenya vann 800m för kvinnor i OS i Rio, 2016.

Semenya har en nivå av testosteron som är mer än tre gånger högre än den högsta av 99% av kvinnliga tävlande, dvs högre än 10 nmol/l. Kvinnor med “PCO-syndrom” uppvisar också förhöjda testosteronnivåer. I dessa fall dock oftast runt 5 nmol/l, och dessa kvinnor tilläts tävla. [Ref ]

Semenya är däremot en man med inre testiklar som behandlats som flicka under uppväxten. 2009-2015 tvingades förmodligen Semenya använda hormondämpande medicinering och uppvisade dåliga tävlingsresultat.

En läckt undersökning visade att Semenya inte har livmoder eller äggstockar. Kanske beroende på “partiellt AIS”. Man ha  anta att Semenya har manlig kromosomuppsättning.

Caster Semenya vinner 800m vid VM i Berlin 2009


Caster Semenya vinner 800m vid OS i Rio  2016

It seems transgender athletes will be allowed to choose themselves, in whichever category (men/women) to compete in the 2018 Olympic winter games. Quite simply, athletes with the physical strength of men will be pitted against women.

The International Olympic Committee (IOC) confirmed that it would allow transgender athletes to compete in whatever category they wish to participate in during the 2018 Winter Olympics, a report says.  [ Ref ]

2018 04 26

It seems IAAF is reverting to the former, sensible way of separating male and female athletes, by testosterone levels.

2018 05 02 Sports is one of many fields where media agenda is clearly seen. North and South Korea women’s table tennis team were due for the quarter finals in the WC in Swedish Falkenberg. Astonishingly they decided to join forces and continue in the semi finals with a combined team, with the permission of the international federation. This was reported in Swedish PS but quicky removed. Another piece of  news replacing it was an article where Caster Semenya declared “I am proud of who I am.”.

2019 02 20
CAS avgav ju ett idiotiskt, politiskt influerat domslut för ett par år sedan. – De skrotade kravet på testosteronnivå. Men nu försöker IAAF införa det igen. Det startas nya förhandlingar i CAS.

insidethegames.biz
Se länkar längst ned i artikeln.

Så det kanske blir till att köra de testosterondämpande tabletterna igen. 6 mån måste nivåerna ha varit normala för att få vara med. Hen har nog fördelar ändå.

Fru Caster har tydligen också en hustru!
Violet Raseboya, Caster Semenya’s wife

När jag sökte snabbt verkar Google ha plockat bort de bilder som bäst visar hens överlägsenhet. Google visar inga bilder från högre perspektiv utan mest närbilder eller bilder i markplanet. Jag hann spara undan en bild från när hen vann VM på 800m, jag tror det var 2009, innan kravet på testosteronnivå infördes.
Caster Semenya image, Berlin

Here is more about Caster Semenya and trans-athletes.

%%%%% Caster Semenya
%%%%% Semenya
%%%%% transgender

 

3. ojämlikhet

I det svenska samhället idag finns en ojämlikhet. Kvinnor kvoteras in på positioner de annars inte skulle erhållit. Denna ojämlikhet kallas paradoxalt nog för jämlikhet. (Man kan ånyo jämföra med Orwells 1984. “Krig är fred”.)

Kvotering är en väsentlig mekanism i globalisternas övertagande av samhället. En person som tillsatts genom kvotering är mer beroende av sina chefer (och mindre kompetent) och lättare att styra. En person som tillsatts genom kompetens påverkas inte lika lätt av politiska idéer.

Medias stöttande av denna ojämlikhet har placerar kvinnor på högre positioner än de annars skulle erhållit. Detta gäller på alla nivåer i samhället. Dessa kvinnor stöttar i utbyte medias idéer generellt. Politikerna är ju dessutom extremt beroende av medias vinkling. Sammantaget är detta komplex av media-politiker-kvinnor mycket starkt och gör att globaliseringen kan fortsätta.

När media ändrar och hälsar genom att prioritera grupper som t.ex invandrare och kvinnor på andra gruppers bekostnad förstärks effekten av kaos. Där kan mekanismer som skadeglädje (schadenfreude) och avundsjuka spela in.

Den beramade svenska sexuella friheten som inleddes på 70-talet är naturligtvis en del i detta. Hög skilsmässofrekvens en annan. Även icke auktoritär barnuppfostran ingår som en del i detta, Benjamin Spock, Sigmund Freud likaså.

%%%%% ojämlikhet

 

4. Feminismen är bara ett redskap för globaliseringen

Att feminismen dock bara är ett redskap för globalismen kunde tydligt noteras när den svenska FN-medarbetaren Zaida Catalán mördades. Catalán var på uppdrag i Kongos djungler. Hon arbetade med att utreda massmord begångna av en korrumperad regim som mördar politiska motståndare och valförrättare. Efter hennes död hittade man inspelningar i hennes dator där en kongolesisk minister beordrar mord på politiska motståndare.

Catalán och hennes kollega Sharp är verkliga hjältar som hade ett mycket farligt arbete och lyckades finna material som visade hur den korrumperade regimen mördar sina motståndare. Hon var FN-anställd. Men vad gör FN och svenska UD efter morden? De låter utredningen helt rinna ut i sanden och de ansvariga ställs inte till svars. Varför? Då får man börja med att titta på bakgrunden:

Kongos regering är illegal. Den har inte hållit val på utsatt tid och dess mandat gick ut 2016. Den bedriver mord på politiska motståndare och valförrättare. Morden på valförrättare tas av regimen som svepskäl för att fördröja valen ytterligare. Regimen styr olagligt ett land som är mycket rikt på naturtillgångar. I synnerhet mineralen koltan är mycket eftertraktad då den är råvara för tillverkning av elektronik i datorer och telefoner. Kongos officiella koltanexport har upphört. Förmodligen säljs koltanet illegalt av regimen under FN:s beskydd. FN håller 19.000 man starka trupper i landet. Dessa sköter inte elementära uppgifter. När t.ex. en regimstödd gerilla från Rwanda intog staden Goma flydde FN-soldaterna, trots att de var överlägsna i antal och utrustning.

För att inte stöta sig med det mördarband som utgör Kongos regering så låter FN och svenska UD utredningen av morden på Catalán och Sharp rinna ut i sanden. Allt pekar på att det var regimen som mördade de två. Bl.a. mördades de under ett uppdrag där de skulle undersöka massgravar vilka mistänktes härröra från regimens massakrer.

En tid efter morden presterar regimen en video. Källa okänd. Den påstås föreställa morden på de två. Den är mycket suddig, bitvis har man selektivt suddat den mördade mannens ansikte.

“Mördarna” i videon talar samma språk som regimen, inte det språk som den anklagade rebellgruppen talar. “Mördarna” bär helt rena huvudbindlar i rebellgruppens färger. Inte alls smutsiga vilket är att förvänta efter liv i djungeln.

Videon accepteras av FN och svenska UD. Orsaken att myndigheterna gör detta är att man inte vill stöta sig med mördarregimen så att man kan fortsätta köpa illegalt koltan.

Catalán och Sharp gav sina liv för att bekämpa en illegal mördarregim. Men varken FN eller svenska UD insisterar på en utredning av morden. FN:s 19.000 soldater i landet fortsätter skydda regimen så att den kan fortsätta sälja råvaror på den svarta marknaden. Kongo är ett av världens rikaste länder m.a.p. råvaror men befolkningen en av världens fattigaste.

Catalán och Sharp kan betraktas som hjältar. Men inte ens en kvinnlig hjälte får erkännande i det feministiska Sverige om hennes verksamhet missgynnar globaliseringen.

%%%%% Catalán Sharp

Orsaker
Både vad gäller invandring och feminism undviker media att se orsaker. Man talar om lönegap mellan män och kvinnor samt ett etniskt lönegap. Media tar detta som en intäkt för diskriminering. Man försöker ej se orsakerna, t.ex att nyanlända flyktingar som inte har utbildningsmässiga, sociala eller språkliga färdigheter inte kan räkna med att erhålla samma typ av arbete som den som innehar kunskaperna. Mycket få kvinnor arbetar som programmerare. De förefaller genomsnittligt sett inte lika lämpliga för arbetet som män.

De jämfört med männen färre kvinnliga utvecklarna lyfts naturligtvis fram även av media, t.o.m. namnet på deras enpersonsföretag nämns i TextTV.

Ingmar Bergmans karaktäristiska hand-
stil kan nu användas av vem som helst.
Bergman brukade skriva både manus och
anteckningar i ett anteckningsblock.
Utifrån dessa har SVT-redaktören Erik
Jäberg skapat ett typsnitt.
Johanna Eriksson på Inget skägg har
sedan byggt webbverktyget, skriver DN.

Kvinnor är 142 gånger så DRABBADE som män!
Genusnytt

Flashback

Kvinnor drabbades värst av tsunamin
Länken bruten (2009) men av Flashbacktråden ovan förefaller den ha fungerat tidigare.

Endryt:
Idag är det Fars dag – Grattis alla pappor!

Men i vanlig ordning, när det gäller män, så skall SVT problematisera, tillrättavisa och läxa upp!
SVT gör politik av det hela. Jämställdhet/genus. Ingen hyllning av far.

– Guide · Så blir du en ännu bättre pappa
Här följer några tips – åtminstone om du vill bli mer jämställd
– ”Pappor, skärp er!”
DEBATTINLÄGG · Hillevi Wahl om Fars dag
Är detta vad vi svenskar skall tvingas betala 8 miljarder per årligen? SVT:s
indoktrinering och propaganda är skrattretande.

Som vanligt kritiserar trollen SvT och privata media hålls ovanför kritik.

%%%%% orsaker

Allmänt
Disclaimer:
Bloggförfattaren har naturligtvis inget emot kvinnor eller HBTQ-personer. Det bloggen vänder sig mot är den fokusering på dessa som sker i media och hur de framställs som mer framstående än andra.

Förr brydde man sig inte så mycket om vem som var homo. Men medias starka knytning av gay till globaliseringen gör att sexuell läggning ofta även fått en politisk betydelse.

Medias metod är likartad för de två grupperna kvinnoe och gay: “Dessa grupper är förtryckta, därför skall de erhålla privilegier framför andra grupper.”

Detta är naturligtvis en effektiv metod att skapa konflikt. (Att media lyckas se “förtryck” av dessa gruppper beror på att de är annorlunda än män resp straight och media tolkar varje skillnad i behandling som förtryck.)

Det media söker hos kvinnor är flockbeteendet, följandet av gruppen, sökandet av medias stöd. Kompetenta, självständiga kvinnor som t.ex Catalán skrivs däremot ned. Marine Le Pen motarbetas och Batra drevas.

Kvinnor vet att de får stöd i tidningen Aftonbladet. Därför ger de själva stöd till de politiska idéer tidningen framför.

Generellt använder globalisterna flocken för sina syften. Högpresterande individer betraktas som hot och motarbetas.

%%%%% allmänt

Exempel 001
Kämpendahl: 66964151
Ännu en mamma som klär sin son i tjejkläder för att förverkliga sig själv och blir upprörd över folks reaktioner.

“William är sex år och bestämmer själv vad han har på sig, säger Sanna Karlsén.”

expressen

Vad är det för fel på de unga mammor som gör valet att göra sina söner till mobboffer?

Vore intressant att veta mer om mamman. Har grabben verkligen kommit på det själv? Hon borde i alla fall försöka styra honom, inte nonchalera problemet.

Självklart ger media detta stort utrymme. Att bryta ned de självklara skillnaderna mellan män och kvinnor är en av de mest effektiva metoderna att destabilisera samhället.

Vi får hoppas grabben reagerar på behandlingen på samma sätt som beskrivs av Jonny Cash.

Trollen hänger på och hatar mamman.

[ hatred ]

%%%%% exempel 001


minorities, särintressen

Genom att media framhåller särintressen och att dessa skulle vara förtryckta skapas konflikter mellan grupper i samhället. Denna splittring gör att enighet inte nås i befolkningen. Därföe kan media fortsätta styra politikerna i strid med folkviljan.

%%%%% minorities, advocacy groups, särintressen


Justicia:
Så fort jag såg hur all media började pumpa ut artiklar, enligt Sveriges Radio p3 sa de idag 14 000 artiklar (fler än herrlandslaget), förstod man att de vill att svenskar ska bry sig mer om damfotboll. Och svenskar är inte dummare, de börjar bry sig när tredje statsmakten säger så.

Jag har inte hunnit kolla på matcherna. Men är damernas prestationer lika intressanta att följa som herrarnas?

Jag tror många lika gärna kollar på damer som herrar om det gäller simhopp, gymnastik, konståkning, simning, friidrott, skidor etc. Där ser en normalintresserad åskådare inte någon väsentlig skillnad i prestationen.

Nu kanske damfotbollen gått framåt. Det var några år sedan jag kollade. Jag tyckte det skilde i prestation. Men det var mest på nationell nivå och jag har inte kollat så mycket. Så jag kan ha fel här.

Även ligaspelet är väl mer utvecklat för herrarna? Nog följer många personer (killar) detta mer än vad folk följer damserierna? Då vill de fotbollsintresserade se hur deras favoriter presterar i VM.

(Jag vet inte om antalet “elitländer” är lika stort på damsidan? I herr-VM kan ju “stornationer” torska mot många afrikanska länder. Sydamerika är stort på herrsidan. Spridningen bidrar till intresse.)

Det känns lite som att etablissemanget ställer upp ett evenemang som i sig är OK, men man kräver lystring från befolkningen som ett bevis på den rätta tron.

Hexenhammer:
Ja. Det här har blivit mer av en feministisk PK-kamp än ett intresse i fotboll. Men det har genomsyrats av att svensk media under ett par år försökt framhäva kvinnliga sporter framför den manliga motsvarigheten, för att det på något sätt skulle vara orättvist (patriarkatet, tro?) att kvinnliga idrottare tjänar mindre o.s.v.

Vad media inte har förstått är att sport är en form av underhållning som till 100% bygger på biljettförsäljning och sponsorskap. Dvs; Om intresset är litet så blir också plånboken liten och så även lönerna till utövarna. Och damfotboll är slött, tråkigt… för fan, damlaget fick väl spö av 15-åringarnas lag någon gång? Klart som fan att folk inte tycker att det är lika kul?!

Necris:
För att dam fotboll är per definition dålig fotboll och vem fan tycker det spännande med dålig fotboll? För helvete, även de bästa damlandslagen förlorar mot pojkar som dessutom saknas en spelare.
De har inte fart, inget bollsinne, ingen spelförståelse.
Är du genuint intresserad av handikapp OS också eller?

Lund-NoGo-zone
Känslan som finns i media är ett slag över-pumpat käckt intresse över något som nästan ingen bryr sig om.

Damfotboll, halloumi, tåg, Greta, invandrare, kvinnor. Det är käcka saker det.

Fotboll, blodig biff, flyg, 50-åriga välutbildade män. Det är hemska saker det.

Undrar varifrån detta trams kommer. En värdering av olika delar av samhället som går stick i stäv med hur hela samhället fungerar, där man på oklara grunder uppvärderar något som inte av egen kraft kan förtjäna sin status. Ett slags tvångs-käckhet som bara ligger i luften. Det enda resultat av denna falska käckhet brukar vara en enorm back-lash när den uppumpade fernissan krackelerar. Och massor med negativa trådar på FB från oss som genomskådar bluffen.

lundis2010:
Det är enbart media som har masspsykos.

Jag var i centrala Stockholm 1-2 timmar före matchen igår och man såg ingen med Sverigetröja eller uppladdning på uteserveringar.

På just bekväm sändningstid är folk beredda att se en semifinal men det är långt ifrån samma känslor och engagemang som när herrarna spelar. Notera också att det är helt gratis att se matchen på tv.

Halva publiken på plats gick dessutom hem vid förlängningen.

Något uppsving för intresset för damfotboll kommer det inte bli heller. I serielunken har man under 1000 personer per match.

Fotbollen som spelas är alldeles för dålig helt enkelt.

Lite politiska vibbar får man ju när publiken ropar “Fuck Trump” istället för “Heja USA”. Scenen är kanske riggad, men ändå.
twitter

Bajslukt:
Med tanke på att de förlorade mot AIKs P16 som var en pojke kort, med 3-0, så skulle jag gissa på att svenska damlandslaget är runt Division 6-7. Om ens det.

Det är naturligt att det är så. Det är då också naturligt att ingen vill titta. Men i Sverige försöker man tvinga folk att gilla damfotboll.

Jag försökte se en VM-match för några år sedan och nivån är närmre knattefotboll än herrfotboll. Problemet är inte att de är dåliga, utan att de gnäller och kräver saker de inte förtjänar.
Lund-NoGo-zone
Det har diskuterats i andra trådar. Det är bara dam-fotboll som är crinch. Damhandboll och dambasket är motsvarande lika dåliga t.ex. Men eftersom de inte förknippas med feminister så får de inga anti-trådar på FB och går att se på TV. Nilla Fischer har ordnat detta.

ABljuger
Man tittar gärna på damer som spelar basket, handboll, volley. Men damfotboll och damishockey är bara parodi på dessa idrottsgrenar!

%%%%% damfotboll


Feminism and hatred

Men and women are different. News media do not admit this. Instead they attribute gender differences to men oppressing women. Media then argue strongly that women should be given advantages, f.ex in appointing positions.

At the same time media nowadays even highlights errors committed by women, mostly in an indirect way. In the Bahta doping case, the athlete is given a defiant image. Assange (luxury refugee) is portrayed as persecuted and most judges are picked to be women. This tendency to even portrait women as wrong-doers has become stronger over times, as news media have accomplished a stronger grip over society to promote its agenda.

In this way women (immigrants, HBTQ) are 1. given advantages over men and 2. being portrayed as wrong-doers. Even terminology for this is promoted, like “misogyny”. In this way media makes women an object for hatred. Finally media labels people who criticize the promotion of women as “haters”.

All this is naturally done to create conflict in society and thereby weaken politicians. The politicians will have to go against news media and feminist activists in order to admit natural differences between men and women. Women will also instinctively support news media’s agenda since it promotes them.

%%%%% feminism and hatred

equality

By immediately demanding the same salary for men and women, media creates conflicts between the sexes. What should be demanded are equal opportunities.

spel, pornografi
Ytterligare i strument som används för att bryta ned samhället är spel, t.ex on-line samt pornografi.
[ on line gambling, pornography ]

%%%%% spel, pornografi

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 05 Earlier: white males – slandered in media


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.002 (02) transgender athletes, Caster Semenya

20.04 Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.