03.1.001.002 (01) Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, eradicating differences, LGBT, sex, Pride, codes, social skills, nedmontering av kärnfamiljen, family, marriage, divorce; minorities/särintressen/advocacy groups; jämlikhet, equality, hierarchies, mobbing, cancel culture, hatred; equality; gambling, pornography; polarization; violence; holidays, celebrations; culture, flags, sjukvård medicare – News media and globalization

03.1.001.002 (01) Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, eradicating differences, LGBT, sex, Pride, codes, social skills, nedmontering av kärnfamiljen, family, marriage, divorce; minorities/särintressen/advocacy groups; jämlikhet, equality, hierarchies, mobbing, cancel culture, hatred; equality; gambling, pornography; polarization; violence; holidays, celebrations; culture, flags, sjukvård medicare

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

3.1.1.2 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen

wwr: 76450363

Att … skicka ut proffsaktivister i rosa kallingar att marschera i parader anser jag beror på att man vill skapa konflikt mellan grupper i samhället.

De flesta människor bryr sig inte om andra bögar hemma bara de själva slipper. Däremot tycker vissa att paraderna är överdrivna.

Så paraderna har motsatt effekt mot vad som hävdas. Istället för att göra homosexuella accepterade i samhället så kan paraderna göra att vissa människor betraktar gay som avvikande.

Enligt min uppfattning bottnar många av våra problem i EU. Det går inte att styra Sverige från Bryssel om svenskar kunde skapa enighet och börja ta hand om landet igen. Därför skapar man konflikter mellan grupper. Det kallas ju t.o.m. Euro-pride.

—-

ref

To signal its long-standing commitment to the LGBT cause, the Swedish Armed Forces have published a full-page pride ad in Svenska Dagbladet, one of Sweden’s largest newspapers.

The ad features a military-style cake cut open to show rainbow-coloured stuffing.

“For the defence of love. Your right to be who you are, to live as you want with the one you choose – is our job to defend,” the caption to the ad reads.

Sputnik

Media försöker bryta ned den traditionella familjestrukturen för att destabilisera samhället.

En förutsättning för destabilisering m.h.a. minoritetsgrupper är att betrakta skillnader mellan grupperna som förtryck.

Detta kan utnyttjas för att sprida hat mellan grupperna. Den grupp som prioriteras uppfattar sig som förtryckt och de(n) andra gruppen anser sig orättvist anklagad.

1. Destabilisering genom försök att bortse från skillnaderna mellan män och kvinnor

Media talar om jämlikhet, men lyfter ändå fram kvinnorna. Denna ojämlikhet skapar motsättningar mellan kvinnor och män.

I debatten talas ibland om misgyni men aldrig om misandri trots att mycken kritik i samhället riktas mot män.

Det är tabu i media att diskutera skillnader mellan män och kvinnor eftersom detta skulle kunna hota den dogmatiska läran som innebär att män och kvinnor är lika, men genom feminismen skall ändå kvinnor upphöjas.

Att mörklägga skillnaderna mellan män och kvinnor är synnerligen centralt i MSMs agenda. Att upphöja kvinnor sker i t.ex. SvTs barnprogram. Dessa har kritiserats för vänstervridning. Som exempel har man brukat ta “Vilse i pannkakan”. Detta skulle dock kunna vara ett fall där troll försöker styra kritiken mot SvT till mindre relevanta delar. “Pannkakan” har vissa antikapitalistiska inslag, skurken “Storpotäten” är en kapitalist. Men att fokusera kritiken på detta program tar bort blicken från helheten i SvTs produktion, bl.a. alltså dess snedvridning av könsroller.

Att försöka bortse från skillnaderna mellan män och kvinnor är ett av de mest skyddade värdena när media vinklar sin information.

Inte heller forumet Flashback som gärna hetsar mot invandrare kritiserar inte feminister mer än än ofokuserat skäll om “batikhäxor”. Varför t.ex.kvinnor prioriteras framför män i yrkeslivet enligt vissa lagar, ifrågasätts inte i samhället.

2 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering

Media försöker bryta ned den traditionella familjestrukturen för att destabilisera samhället. Familjen är en traditionell institution som stabiliserar samhället och gör samhället svårare för media att kontrollera.

Media interpreting every difference between men and women as oppresssion of women was the sowing of the dragon’s teeth that broke the nuclear family and much of cooperation in Swedish society.

Strong families are important in strong and successful cultures like e.g. Chinese or Jewish culture.

%%%%% familj 1

Droganvändning, både illegal och legal (såsom amfetamin vid ADHD) samt feminism har starka rötter i USA. De utgör dock främst exportprodukter som t.ex. destabiliserat Europa kraftigt. Liksom flyktingströmmarna utgör de en geopolitisk attack mot Europa styrd från USA.

Kvinnor är genomsnittligt sett mer sociala, relationsorienterade och följer lättare gruppen. De förespråkar mindre radikala lösningar och är ofta mer argumenterande än män. De löser ett aktuellt problem snabbt men är mindre benägna till att söka roten till problemet. (Talar man t.ex. med kvinnliga supportagenter på företag argumenterar de gärna och bär mindre villiga att föra kundens problem vidare.)  De förlitar sig mer på inprovisation än på fasta regler. I en problemsituation fokuserar kvinnor på personliga faktorer samt kommunikations- och relations-aspekter för att lösa situationen.

Pressens och de stora företagens monopolställning är nu så grundmurad att de inte behöver erbjuda bra produkter eller service. De arbetar numera istället med att destabilisera samhället genom att skapa konflikter med kunder genom dålig service.

Ordet indentitetspolitik används ibland i dessa sammanhang. Ledare skapar politik som tar fasta på vilken grupp individer tillhör istället för att söka reda lösningar. Det förefaller vara ett sätt på vilket man kan uppnå ett tillsrånd av “söndra och härska”.

Globalistiska ledare söker skapa konflikter mellan grupper. De domare som dömt Assange till olika påstått “orimligt hårda” påföljder har nästan uteslutande varit kvinnor. Globalistiska chefer sätter kvinnor som chefer över män för att skapa konflikter genom de två könens olika personligheter. Detta är en orsak till inkvotering av kvinnor på höga positioner. En annan är att den som kvoteras in blir mer beroende av den eller det system som kvoterat in personen. Den som erhållit en befattning genom egen förtjänst arbetar mer oberoende.

Liksom vid globalisering, kallt krig använder kvinnor ofta konflikter på ett skickligt sätt för att driva sin agenda. Argument om verksamheten bemöts ofta av kvinnor med personargument. Personargumenten avges ofta inlindade, som insinuationer, för att inte kunna kritiseras direkt. Kvinnor kan ofta styras av och kommentera utseende och beteende som inte är avgörande för verksamhetens resultat.

Kvinnor fäster gärna uppmärksamhet på hur andra utför uppgifter eller framför ett budskap. Ibland tar detta överhanden och resultatet kommer i bakgrunden.

Kvinnliga supportagenter vid t.ex. dataföretag går inte gärna in i tekniska detaljer. De kan ibland försöka spela helt okunniga för att skapa personlig konflikt och använda den i relationen med kunden.

Idag tillsätts viktiga poster på basen av kön och ras såsom t.ex L-ledaren Nyamko Sabuni som inte visar varken arbetsvilja eller skicklighet att ta partiet ur krisen.

Statsministern medger att man väljer EU-ledare efter kön.

Barack Obama: Women are better leaders than men

If women ran every country in the world there would be a general improvement in living standards and outcomes, former US President Barack Obama has said.

Speaking in Singapore, he said women aren’t perfect, but are “indisputably better” than men.

He said most of the problems in the world came from old people, mostly men, holding onto positions of power.

“Now women, I just want you to know; you are not perfect, but what I can say pretty indisputably is that you’re better than us [men].

“I’m absolutely confident that for two years if every nation on earth was run by women, you would see a significant improvement across the board on just about everything… living standards and outcomes.”

BBC


Författaren har ofta bott på hotell och guesthouse under många år. Hotellpersonal använder socials relationer i i sitt arbete i stor utsträckning. Författaren menar att kvinnor, speciellt äldre, ofta försöker bryta upp goda relationer som håller på att bildas. Kvinnor i arbetledande positioner använder konflikt som styrmedel. De förefaller, på samma sätt som massmedia, frukta enighet vilket missgynnar deras metod att söndra och härska.

[conflict, divide and conquer]

All eftersom media går från en beskrivande till en påverkande roll har även andelen kvinnliga journalister ökat. I Sverige ägs samtliga fyra stora tidningar av judiska intressen. I USA kan notera en skillnad i att judiskt ägda media mer arbetar med påverkan än vad övriga media gör.

Kvinnor är ett lämpligt mål för media att påverka. När, på ovan beskrivet sätt, relationer ställs före verksamhetens målsättningar uppträder destruktiva effekter och verksamhetens produktivitet kan minska. Formella aspekter och position i organisationen kan komma att betonas på bekostnad av faktakunskap. Att motverka andras prestationer kan tjäna syftet att framhäva sina egna. Social kompetens betonas men hur sociala aktiviteter skall struktureras diskuteras inte. När sociala mönster prioriteras kan grupptänkande och intolerans mot nytänkande uppträda.  Att stärka ett relationsorienterat samhälle ingår naturligtvis i globalismens agenda.

Media startade tidigt en stark kampanj för att få kvinnor att betrakta sig som förtrykta. På 60- och 70-talen kunde epitet som “mullig mansgris” användas om män. Några motsvarande nedsättande begrepp om kvinnor presenterades inte.

Denna “revolution” som stimulerades hos kvinnorna samordnades med ett nedbrytande av hierarkier inom samhälle, yrkesliv etc.

Andelen kvinnliga journalister är stor. Möjligen kan detta även gälla för chefsposter. Kvinnors adaptationsförmåga gör att de i många fall når administrativa  befattningar. Men medias chefer arbetar på uppdrag av medieägarna. Vilka dessa är till sina personer och vilka målsättningar de har, hålls dolt för allmänheten.

När politiskt korrekta faktorer får avgöra tjänstetillsättningar kommer verksamhetens målsättningar att lida skada. Lämpligheten i att tvinga människor till sysselsättningar de annars inte valt diskuteras inte. Man söker tvinga män till föräldraledighet genom att hela föräldraledigheten inte kan tas ut som familjen själv önskar. Organisationer med mediastöd kan uttala att “År 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.” utan att diskutera konsekvenserna av att tvinga människor till en utbildning de annars inte hade valt.

Kvinnor är mindre benägna att gå i diskussioner om teknisk detalj och ser gärna till den personliga relationen. Detta kan orsaka att en diskussion går till konflikt vilket kan ses när man kontaktar supportagenter inom bank eller andra företag. Att upphöja kvinnor är en av de vägar MSM skapar konflikt i samhället för att kunna styra genom att “söndra och härska”.

Dessa krafter är mycket starka. Enligt regeringens egen hemsida (2017) är Sverige det första land i världen som har en feministisk regering och som för en feministsk utrikespolitik. (Om Sverige fortfarande är det enda land världen som har genomfört dessa förändringar framgår inte.) Exemplen kunde naturligtvis göras många. SvT kallade t.ex.Trumps valkampanj för “Den vite mannens sista strid.”. SvT kan producera inslag där en kvinna står och stryker med handen utefter en staty av en naken man och påpekar att de män som arbetar i byggnaden inte är lika vältränade som denna dekoration av byggnaden. Den omvända situationen, med en man som skulle utföra samma handling med en staty av en kvinna, vore otänkbar.

Kvinnor är tydligt underrepresenterade bland t.ex programmerare. Man förvånas när man läser om Lynn Conway som anses ha gjort banbrytande upptäckter på IBM. Vid närmare granskning visar det dock sig att hon är en transgenderperson som fötts som man.

Sweden is the Saudi Arabia of feminism.

Julian Assange


Film-vd: Fler kvinnor ska få göra film – hotar dra in marknadsstödet till män: 150

(Nyheten om Filminstitutets vd Anna Serner toppar löpet på Text-TV 2018 05 13)

Läroplan

– Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen har därför beslutat att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag genom att ändra i läroplanerna. 

Bland annat ska det framgå att könsneutrala begrepp som “barn” och “elever” ska användas – istället för “flickor” och “pojkar” – om det inte är “motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män”.

Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Ref

Denna typ av frågor tas gärna upp till diskussion i sociala forum knutna till MSM. Detta eftersom det är en detalj som inte kan leda till större konsekvenser. Det är dock ett tecken på hur allvarlig situationen är i Sverige när mn inte fås säga pojkar eller flickor.

 

Facebook now allows 71 gender options.

To try to further efface the differences between men and women France makes laws to forbid the use of “too” slim models.

Män och kvinnor är olika men genom att medierna trumfar igenim dogmen att de äe lika skapas de konflikter som grundlägger möjligheten att härska och söndra.

Utplånandet av skillnaderna mellan kvinnor och män märks även i hur vissa kvinnliga idrottsmän (Venus Williams, Marit Björgen) får sanktion att använda läkemedel (Symbicort) som ökar deras muskelmassa till en volym och prestanda som icke dopade kvinnor inte kan uppnå.

Rubrik Text-TV: 2018 09 03

Sent aborterade foster återupplivas ej

Barnmorskor och läkarna enade i frågan

SvT lyfter fram kvinnoyrket barnmorskor. Att olika grupper är eniga i en gammal fråga är knappast rubrikmaterial. Kanske skall man tänka att barnmorskor ibland protesterar mot läkarnas beslut.

“MENSEN – Forum för menstruation” fått drygt en halv miljon skattekronor för att arbeta för “menscertifiering av arbetsplatser” och “bryta menstabun i arbetslivet”

Feminismen liksom invandringen är två väsentliga vägar som USA använder för att underminera Sverige. Genom de konflikter som skapas mellan grupper kan massmedia söndra och härska i Sverige.

Här beskriver en av de kvinnor som var involverade i Assangefallet sig som CIA-agent och feminist.

Det är mycket effektiva metoder massmedia använder när de skapar orörbara klasser i samhället och knyter dem till sig. Det är inte tillåtet att kritisera kvinnor, invandrare eller judiska inteessen. Då stämplas man som misgyn, rasist eller antisemit. Stämplarna har inget juridiskt eller moraliskt värde, men ett mediamonopol kan använda dem för att falskt stigmatisera de som använder dem.

Ryssar kan man däremot kritisera utan att bli kallad russofob. Begreppet Trumpofob används heller ej i media.

Media vågar t.o.m. lite grand sprida hat mot invandrare och kvinnor, men aldrig judar. Man publicerar artiklar där t.ex kvinnor beter sig dumt, som artikeln om William ovan, eller där man t.ez säger att NK-terroristen ville “köra på otrogna”.

Massmedia bryter ned samhället genom att sprida hat. Detta är en förutsättning för att internationella aktörer (“NWO”) skall kunna ta över det.

Nickelodion: 69012473

Bland yngre och särskilt inom vissa åklagartjänster är det upp till 85 procent kvinnor …

[INDENT]An increase in the influence of women in public life has often been associated with national decline.[/INDENT]

En skrämmande intressant skrift av Sir John Glubb finns, hittade jag nu, på UNCW.edu.

Den talar om imperiers uppgång och fall och applicerar man det på Sverige så är vi precis inne i sista fasen …

Med skrämmande exakthet lever imperier ungefär 250 år innan de går under, enligt Glubb. Sverige från Regeringsformen 1809 plus 250 år blir år 2059.

Mr.Sweden: 68919153

… Men några grupper har problem, det är riktigt. Unga kvinnor. Att Greta och andra flickor med ångestproblematik uppger sig må dåligt är resultatet av en unik feministkultur där målsättningen är att varje tjej ska lyckas bli fotomodell, och brandman/styrelseordförande (trots att de helst vill vara hemma med barn, där har du ditt avsteg från ett normalt liv). För att ta reda på hur de mår ställer man sedan frågor av typen – har du upplevt dig motarbetad, ledsen eller stressad. Och min vän – vem fan har inte gjort det. Det kallas livet. …

Kvinnor framhålls ständigt framför män i media. Bilder med positiv laddning visar t.ex oftast kvinnor. Likaså kvoteras kvinnor in till viktiga ämbeten. I slutet av 2019 fick den brittiska regeringen brev från EU där den uppmanades att utse en kvinnlig kommissionär.

För att försöka dölja detta sprids myter om att kvinnor skulle finna det jobbig att få dessa fördelar. Detta är naturligtvis bara försök att dölja fördelarna för kvinnorna samt provocera tillö ytterligare konflikt.

Vissa män kanske tror på att kvinnorna har jobbigt. Men att inte inse hur man själv förfördelas kan också vara en försvarsmekanism för att klara kontakterna i samhället.

Ibland försöker även de som vill skapa konflikter mellan män och kvinnor i samhället att rubricera de män som klagar som inkompetenta.

Feminismen handlar mycket om att skapa konflikt mellan män och kvinnor. När befolkningen är splittrad kan den inte ställa krav på media och politiker.

HepCat-X: 69786043

Exakt, och samma “jag orkar inte med att själv kritiskt granska det som händer eller att löpande pröva saker med argument, logik och fakta – gimme a lifestyle!” ligger också bakom t ex boomen för lättviktig mediefeminism och radical chic här i landet de senaste 25 åren. Väldigt många yngre som blivit feminister här i landet är det i första hand som en tydlig och attraktiv livsstil.

Men and women are different

https://www.businessinsider.com.au/disney-sexism-rejection-letter-2014-1/amp
Spoiler:

In order to apply for a position as ‘Inker’ or ‘Painter’ it is necessary that one appear at the Studio, bringing samples of pen and ink and water colour work. It would not be advisable to come to Hollywood with the above specifically in view, as there are really very few openings in comparison with the number of girls who apply.

Yours very truly,

Walt Disney Productions, LTD.”

bi

wwr: 73667121

Jag tror inte kvinnor presterar jämbördigt med män i matematikolympiaden. Men det är väl en känslig fråga så det är svårt att få fram de individuella resultaten ur länken.

en.m.wikipedia.org

wwr: 73667572

Kopplingen mellan schack och matematik är svår att bevisa men nog tror jag att en sådan föreligger.

About one tenth of mathematicians are chess players and one sixth of chess players are mathematicians.

chessmaniac.com

Individuella resultat i matematikolympiaden uppdelade efter kön har jag inte hittat. Det är troligen något som mörkläggs.

Tittar man på Fields-medaljen för matematiska prestationer så har bara en av c:a 50 vunnits av en kvinna (Medaljen har delats ut sedan 1936.)

The Guardian påpekar att sannolikheten att detta är en slump är mindre än en på 2,250,000,000,000,000.

Tidningen ger förklaringar som att en kvinna som är duktig i matematik borde vara så duktig på att prata, vilket tidningen anser att män inte är, att hon därför kommer att ägna sig åt andra saker i livet än schack.

Orsaken att bara en kvinna vunnit medaljen är egentligen att kvinnor är bättre än män! (enligt tidningen)

there is evidence that women with excellent mathematical skills are likely also to have excellent verbal skills, which is less so for their male counterparts; and so they have a greater range of opportunities in life, and may leave the quantitative careers to the men.

Tidningen menar också att kvinnor blir distraherade av att ta hand om barn.

the demands of parenthood conflict directly with the need for the sustained concentration

Samt den vanliga förklaringen om “förtryck”.

Is this perhaps (if only subconsciously) difficult for women in a community where the majority are men?

Jag tror det föreligger skillnader i mäns och kvinnors tänkande. Sannolikt är män bättre schackspelare och matematiker. Men en stor del av den globala agendan går ut på att skapa konflikter mellan män och kvinnor. En metod att göra detta är att anta att män och kvinnor har exakt samma förutsättningar för allt. (Förutom ibland, som i artikeln ovan, så anses män sämre på vissa saker.) Sedan förklarar man olikheter som t.ex förtryck. Tidningarna förespråkar ensidigt en uppfattning. Andra uppfattningar än den globala agendan undertrycks och motsättningar uppstår när man inte undersöker situationen närmare.

lupac: 73687336

…Könsskillnaden i intelligensspridningen är mindre i mer jämställda länder. Dessutom är den för liten för att förklara den stora manliga överrepresentationen hos bl a börs-VD:ar, uppfinnare, nobelpristagare, elitschackspelare och STEM-forskare.

Mer info om IQ kan du läsa här: (FB) Varför finns det inga erkända kvinnliga schackspelare?

Hur det står till med IQ hos de mest sexistiska, verbalt aggressivaste och mest antifeministiska FB-snubbarna här vet vi redan. Deras IQ ligger allra längst ut på Bell-kurvans vänster sida, men tror att de är genier och överlägsna samtliga kvinnor i världen. 😆

trevliggrabb: 73644015

Researchers at the University of Cambridge tested more than 680,000 people and found that on average women have a greater ability to recognise what another person is thinking intuitively and respond appropriately.

On the other hand men have a stronger drive to view the world through “rule-based systems”, striving to learn how things work through their underlying parts.

Testing the Empathizing–Systemizing theory of sex differences and the Extreme Male Brain theory of autism in half a million people

pnas.org

“If we increase the number of female board members, we have to make sure their speaking time is restricted somewhat, they have difficulty finishing, which is annoying,” Mr Mori was quoted as saying by the Asahi Shimbun newspaper.

“We have about seven women at the organising committee but everyone understands their place,” he said.

Mr Mori, who was prime minister of Japan in 2000-01, is known in the country for a string of gaffes and undiplomatic statements he made while in office.

bbc

Fangs and tentacles: rarely seen deep sea fish washes up on California beach

The males have evolved into “sexual parasites” and are much smaller in size. After fusing themselves to females, they lose all their internal organs – including their eyes – and are left with nothing but testes. Forever forged, the male provides sperm in exchange for nutrition.

guardian

Kvinnor framhålls nästan alltid framför män. Det sker i bildmaterialet i tidningar. Det verkar som om polisögskolsn även uppmuntrar kvinnliga poliser att lägga ut bilder på sig själva i sociala medier:

kukflash: 75990458

När man går in på instagram och söker efter haschtaggar som “polisstudent” “polishögskolan” “polisutbildningen” och liknande så får man upp en mängd med bilder. Främst är det unga tjejer som poserar framför spegeln i sin uniform. Jag tror absolut på att det behövs tjejer inom polisen, men en 50/50 fördelning är ingenting som man bör eftersträva. Deras persedelväskor är större än dom själva, det känns som att både kåren och polisyrket tappar status när småtjejerna kvoteras in.

De som är kriminella är oftast män och som vi alla vet är män (oftast) både större och starkare än tjejer.

Såhär brukar det se ut när kvinnor ska ingripa- youtube.com

Här är några få bilder som jag plockat ut från instagram- i.gyazo.com

Vad tycker ni? Mer kvinnliga poliser eller ska man börja rekrytera män som faktiskt kan ta hand om buset?

Ps. Nej det är inte “cherrypicking” på dessa bilder, kolla själva

instagram.com

instagram.com

The New York Times admits that they are trying to sell an image to women that they themselves are not even certain the women will like.

Victoria’s Secret lingerie 2010
Victoria’s Secret lingerie 2021

—-

Victoria’s Secret Swaps Angels for ‘What Women Want.’ Will They Buy It?

The embattled lingerie giant is attempting the most extreme brand turnaround in recent memory: an effort to redefine not just itself but also the very idea of what “sexy” is.

The Victoria’s Secret Angels, those avatars of Barbie bodies and playboy reverie, are gone. Their wings, fluttery confections of rhinestones and feathers that could weigh almost 30 pounds, are gathering dust in storage. The “Fantasy Bra,” dangling real diamonds and other gems, is no more.

In their place are seven women famous for their achievements and not their proportions. They include Megan Rapinoe, the 35-year-old pink-haired soccer star and gender equity campaigner; Eileen Gu, a 17-year-old Chinese American freestyle skier and soon-to-be Olympian; the 29-year-old biracial model and inclusivity advocate Paloma Elsesser, who was the rare size 14 woman on the cover of Vogue; and Priyanka Chopra Jonas, a 38-year-old Indian actor and tech investor.

They will be spearheading what may be the most extreme and unabashed attempt at a brand turnaround in recent memory: an effort to redefine the version of “sexy” that Victoria’s Secret represents (and sells) to the masses.

The VS Collective includes women famous for their achievements and not their proportions, like the soccer star and gender equality advocate Megan Rapinoe

nytimes

GoDaddy ad 2008
GoDaddy ad 2021

models 2022, Sweden

%%%%% feminism

pajas357: 78085141

Badhuset annonserar att personal av båda könen kan förekomma och trots det så gråter nu en L-politiker ut om det. Personligen tycker mest synd om städaren för att han tvingades bevittna denne person utan kläder…

jp.se

delafil.se

—-

eradicating differences

wwr: 78101994

Hur som helst måste det vara rena idioter som låter en gubbe städa där kvinnor vistas nakna.

Hon som tog upp det är tydligen L-politiker. Det hela känns riggat. Man vill kanske ifrågasätta varför det ö.h.t. finns man- och kvinnoavdelning där man byter om.

Man får hoppas att om bara en kvinna klagar så ryker gubben. Men den här tanten är politiker och vill skapa en medial händelse.

Hon har vänt sig till tidningen och är “upprörd”. Hon har inte vänt sig till badhuset med krav om ändring, vad det går att utläsa av det som ligger utanför betalväggen i alla fall.

Nyheten verkar bestå i att hon är chockad, inte att en gubbe städar bland nakna kvinnor!

Angela chockades på badet – var naken när städare kom in: ”Min integritet har blivit kränkt”

—-

Det är kanske en uppföljare till “Varför har vi förbud mot narkotika?”, en utredning från FHM.

(En gång kom jag hem från en resa och gick in på toaletten på ett större företag i Sverige. Jag såg kvinnor och bad om ursäkt och rusade ut. Men sedan såg jag att den delen där man tvättade sig var gemensam. :skamsen: )

—-

wwr: 78102684

Angela chockades på badet – var naken när städare kom in: ”Min integritet har blivit kränkt”

—-

Stoppa pressarna! Naken kvinna byter om på badet och blir upprörd när okänd man kom in i lokalen.

De här torde platsa bland de mest bedrövliga sk-tnyheterna t.o.m. i denna tråd.

Kvinnan är alltså inte idiot utan hennes upprördhet är motiverad. Som oftast syftar trådens titel på journalister och redaktörer.

—-

%%%%% eradicating differences

%%%%% differences

Political correctness, politisk korrekthet, politiskt korrekt

PK är endast en term som uppfunnits för att beskriva massinvandring, feminism, framlyftande av HBTQ. Dessa aktiviteter uppmuntras av media för att destabilisera samhället. Det utländska styret av Sverige döljs även lättare då massinvandring sker.

Ibland kallar massmedias troll dessa aktiviteter för “godhetsknarkande”. De försöker ge bilden av att politiker känner sig goda genom att t.ex massimportera s.k. flyktingar.

I själva verket tvingas politiker till att massimportera flyktingar. Den som avviker det minsta kan t.ex utsättas för mediedrev, såsom Batra. Media kan helt kontrollera politikernas agerande genom hur mediebevakningen sker

%%%%% political correctness


mobbning

mobbing, harrassment

Kvinnor bildar gärna nätverk och agerar i grupp. Att lyfta fram kvinnor kan leda till att individer undertrycks, ibland till en grad som kan rubriceras som mobbning.

Som helhet strävar globaliseringen till kontroll över länder. Detta görs genom att bryta ned ländernas individuella särart. På samma sätt undertrycks individuellt tänkande inom gruppen på ett sätt som kan leda till mobbning. Man kan jämföra med proletariatets diktatur i det forna Sovjetunionen.

The reason mobbing can not be solved is that it is used for political control. Globalist actors like the press and also corporations usd networking women to control men. To not expose these networks, e.g. media will cover up mobbing.

For the same reason, social skills are not taught. Teaching social skills would expose the globalist control mechanism of mobbing.

The word skill has a positive connotation (whereas techniques has not). This term is chosen to avoid considering negative aspects of it, like networking for undemocratic control, harrassment, mobbing etc (swedish “social kompetens”).

Kvinnorna på nya feministmyndigheten mår dåligt och mobbar varandra

Fria Tider

Nya Jämställdhetsmyndigheten har en ledning som består av hundra procent kvinnor. Tio månader efter start slår en intern rapport nu larm om att arbetsmiljön är så usel att 70 procent av medarbetarna redan mår så dåligt att de “ligger i riskzonen för ohälsa”, rapporterar Ekot.

Bland annat präglas den kvinnodominerade arbetsplatsen av mobbning och trakasserier, enligt kartläggningen.

– Det är klart att det här är någonting som jag tar jätteallvarligt på. Vi behöver tillsammans titta på hur vi ska gå vidare och det har vi gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten, till Ekot.


106 SVT Text Söndag 07 jul 2019

INRIKES PUBLICERAD 7 JULI

Många trakasseri-utsatta på jobbet

Runt en halv miljon människor uppger

att de har blivit utsatta för sexuella

trakasserier på jobbet. Det visar en

årlig stor enkät från Jobbhälsoindex,

skriver Dagens Nyheter.

Andelen kvinnor som anger att de

blivit utsatta är 10 procent, jämfört

med 9 procent hos männen. Störst

betydelse har om ett av könen

dominerar på en arbetsplats.

Män på en kvinnodominerande arbets-

plats är mer utsatta än män i ett

mansdominerat yrke. För kvinnor är

risken störst på en mansdominerad

arbetsplats.

Eftersom samhällssystemet är byggt på lögner kan det inte föesvaras logiskt och ibland tas därför personattacker till av de som hae betalt för att föesvara det. Ett exempel.

Pazzamo: 76100750

Oliktänkare får flygförbud och demonstranter häktas på oklara bevis. Bidenregeringens förföljelse av högeraktivister har gått så långt att USA inte längre lever upp till sina internationella demokratiska åtaganden, hävdar Ryssland. Under ett toppmöte i Schweiz tänker nu Vladimir Putin pressa Joe Biden i frågan om åsiktsfrihet och mänskliga rättigheter, rapporterar New York Post.

– I USA sker nu en väldigt intressant utveckling när det gäller rättigheter för oppositionsgrupper och hur dessa rättigheter kan skyddas, säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov enligt New York Post.

– Folk som aldrig har åtalats för brott får sparken från sina jobb, blockeras från sociala medier och blir offentligt utfrysta, konstaterade ryska UD tidigare i ett uttalande.

friatider.se

nypost.com

%%%%% mobbning

%%%%% cancel culture

atypical selection, statistics

Kvinnor är tydligt underrepresenterade bland t.ex programmerare.  Bilderberggruppen är naturligtvis medveten om detta och skickar från Sverige i år en kvinnlig professorer i datalogi. Nyligen var även en kvinnlig professor i fysik med. Om de är med av andra orsaker än att de är kvinnor (inom tekniksektorn) är oklart för bloggen. Detta är ett exempel på “atypical selection”, även vanligt inom media.

Ett annat exempel är att om en polisstyrka om tio män och två kvinnor utför ett uppdrag så visar media bild på de kvinnliga poliserna.

“Information” på mejerivaror väljer ut en kvinnlig programmerare vilka är tydligt underrrepresenterade inom skrået.

statistik

Media skyr statistik och vetenskapliga modeller som kan påvisa skillnader mellan män och kvinnor. Media väjer hela tiden outliers för att representera grupper.

%%%%% atypical selection, statistics


 

the family

Familjestrukturer är starkare i muslimska länder. Förutom att feminismen i Sverige bryter ned familjen, avgränsar den även det svenska samhället tydligare från det muslimska där kvinnan klär sig i burka etc. Detta stärker ytterligare argumentationen för att intervenera i muslimska länder.

Under västmakternas attack mot staden Mosul i Irak framhölls i media att efter attacken behövde inte kvinnorna klä sig i den traditionella burkan. Under kriget mot Afganistan framhölls rätten att röka, raka sig, använda smink och lyssna på västerländsk popmusik, vilken återinförts i erövrade byar.

Kärnfamiljen är en stabiliserande faktor i samhället som media motarbetar för att stödja globaliseringen. Jämlikhet mellan könen förväxlas med att skillnader mellan män och kvinnor blir tabu att diskutera. Att barn uppfostras på daghem gör att de kan påverkas ideologiskt. Destabiliseringen verkar även på arbetsplatser där ansvarsförhållanden blir oklara.

Familjen är mycket viktig för kontinuitet i samhället. I kinesiska, kristna, katolska, judiska kulturer är familjen stark.

wwr: 76233229

Lockdown handlar om att splittra människor från varandra så att de inte kan skapa gemensamma värden och ställa krav på politikerna. Det ser man olika exempel på i tidningarna allt som oftast.

Idag skriver t.ex New York Times att vi inte skall leka med våra barn! :'(

Don’t Play With Your Kids. Seriously.

I have three kids under 10 who don’t expect — or even want — to play with me. It took some practice, but over time, we’ve all learned we’re better off doing our own thing.

nytimes.com

wwr: 77531174

För att få lite ljusning i höstmörkret förslår Guardian att vi inte bara skaffar ny telefon utan även ny gubbe/gumma.

Tidningen tar utgångspunkt i Ingemar Bergmans Scener ur ett Äktenskap som nu kommer i nyproduktion på engelska. Man har givetvis en Levi som regissör och en Isaac i en huvudroll för att kunna dra Hitler-kortet.

Regissören påstår att han beskriver problemen med skilsmässa men nog tror jag att han bluffar. Det handlar om att popularisera företeelsen. Se bara Guardians rubrik.

Vi får lära oss att otrogenhet numera kallas polyamory.

You upgrade your phone, why not your marriage?’ The TV show set to send divorce rates soaring

Ingmar Bergman’s Scenes from a Marriage shook the world – and spiked divorce rates. Could the remake, with Jessica Chastain and Oscar Isaac, be even more controversial? Its director Hagai Levi bares all

a luminous Liv Ullmann and a tortured Erland Josephson play Marianne and Johan, whose marriage is deliquescing with the most elegant ugliness.

“It was very political and very revolutionary,” says Hagai Levi, the Israeli director who has just remade the series for HBO, with Jessica Chastain and Oscar Isaac in the lead roles. “And very outrageous! Back then, even the word ‘divorce’ was shocking.”

Undeniable, though, was its influence: from Woody Allen’s Husbands and Wives to Richard Linklater’s Before Midnight, subsequent films about couples used it as a staple. Bergman also haunts many recent projects, such as Noah Baumbach’s Marriage Story and Sam Levinson’s explosive Malcolm & Marie.

he’s flipped the gender dynamic – Mira is the bolter and the breadwinner, Jonathan theconstant, and the caregiver

If Bergman spoke about the price of marriage, he wanted to say, basically, marriage kills love. I want to speak about the price of separation. I don’t think we speak enough about how hard it is and traumatic it is to separate.”

As Levi says, “I think when you enter a marriage right now, you know already that it’s conditional. The contract is no longer final. We’re together until one of us feels it’s not for them any more.

a woman saying this exact sentence, ‘should I be loyal to this man or loyal to my truth? Of course I would choose the second.’ Which is amazing!”

“You change your iPhone, you’re encouraged to look for the new,” says Levi. “Why wouldn’t marriage be part of that? Why shouldn’t I look for a better model?

Scenes from a Marriage begins in the UK on Sky Atlantic/Now on 11 October

—-

theguardian.com

Do Swedes still blame Bergman for upping the divorce rate?

—-

theguardian.com

Det är samma trend som en artikel i NYT vilken avråder oss från att leka med våra barn.

Don’t Play With Your Kids. Seriously.

I have three kids under 10 who don’t expect — or even want — to play with me. It took some practice, but over time, we’ve all learned we’re better off doing our own thing.

—-

nytimes.com

Topic

Allt som har att göra med hur olika aktörer försöker attackera familjen och vad de vill uppnå.

Finns det numera några gränser för tidningarnas och andra globala organisationers försök att störta samhället för att införa den globala diktaturen?

Visst bluffar väl regissören när han säger att denna serie är avsedd att visa problemen med skilsmässa?

Skulle man kunna kalla massmedia för sjuka?

—-

wwr: 77534677

Jag hinner inte gå tillbaka och kolla statistiken just nu. Det var 1973. Pressen överdriver men nog verkar serien ha haft effekten att risken för skilsmässor ökade. Den slutsatsen tycker jag man kan dra. Jag kommer ihåg hur omtalad den var men jag följde den inte.

Scenes from a Marriage was broadcast on Swedish television as a mini-series and became a huge national hit. “On Wednesday nights the streets were empty because everyone was at home watching Scenes from a Marriage,” recalls Steene. It was so popular it is said to have increased the national divorce rate, as spouses were able to finally articulate their grievances towards each other. It’s hard to think of another movie that has had such a huge impact on people’s lives.

theguardian.com

Men den aktuella artikeln är helt vansinnig. Den jämställer att skilja sig med att byta mobiltelefon. Den förutspår också att den nya serien kommer att öka skilsmässorna.

You upgrade your phone, why not your marriage?’ The TV show set to send divorce rates soaring

Tidningen jämställer människor med materiella ägodelar. Fullständigt vansinnigt. En oacceptabel människosyn. Självklart är det lagligt att göra detta. Men frågan är hur lämpligt det är att göra det.

Guardian är en speciell tidning som ibland visar upp en brittisk svart humor. En gång skrev den att den hoppades att alla gamla bittra vita män skulle dö! På något sätt är det bra att den ibland lyfter fram det som annars bara presenteras på ett perifert “subliminalt” sätt.

Edit

Wikipedia skriver detta och anger en referens som jag inte hittade direkt. Men det är en detalj.

Gradvall, Jan, Nordström, Björn, Nordström, Ulf, Rabe, Annina (2009)

sv.m.wikipedia.org

Edit

Det är väl en man. Och tidningen har absolut ansvar för vem den släpper fram. Det är klart olämpligt att ge sig in på att försöka bryta upp äktenskap via masskommunikation.

—-

%%%%% familjen 2

%%%%% äktenskap

%%%%% marriage

divorce, skilsmässa

Merwinna: 82653262

aftonbladet.se

Effekterna av sambolagen blir bara värre och värre. Enligt sambolagen ska värdet av den gemensamma bostaden delas lika vid en separation, oavsett vem som betalat för den, om den köptes för gemensamt bruk. Inte om den ena flyttade in när den andra redan ägt lägenheten och bott där en tid. Samma gäller vid hyreskontrakt: om den ena flyttade in senare, när den andra redan hade hyreskontraktet, så behåller den lägenheten som hade den från början.

I det aktuella fallet hade kvinnan en hyreslägenhet i fem år, innan mannen flyttade in. Den ombildades senare till bostadsrätt, och enbart kvinnan köpte loss lägenheten och amorterade på den. Nu har de separerat – och HD har slagit fast att mannen har rätt till halva värdet av lägenheten minus lånen! Detta då paret bodde tillsammans i lägenheten när ombildningen gjordes.

Hur KAN det få gå till så här? Jag tycker att hela sambolagen borde läggas ner. Det är inte klokt att man ska kunna bli skyldig en annan människa hälften av sina pengar (för det är ju i bostaden de flesta stoppar in sina pengar), kanske flera miljoner – utan att ha skrivit på ett avtal om det. Som man ju gör när man ingår äktenskap. Är man inte gifta och inte har skrivit på något papper, borde ju default vara att var och en äger sina egna tillgångar och tar med sig dem när förhållandet tar slut. Varför ska man ha giftorätt (det är ju i praktiken det) i den andras tillgångar, när man de facto inte är gifta?

Ni som har barn, som ni hjälper med insatsen på en bostadsrätt: tänk på att skriva ett gåvobrev, där det tydligt framgår att beloppet ska vara enskild egendom, och även att det som kommer i dess ställe (d.v.s. om bostaden skulle säljas och pengarna stoppas in i en ny bostad) ska vara enskild egendom! Då kan en liten sol-och-vårare/lycksökerska inte komma åt någonting!

—-

wwr: 82659219

Jag blev inte så förvånad av domslutet. “Inköpt för gemensamt bruk” eller vad det heter. Så är lagen.

(Hon blir inte skyldig som det skrivs. De delar på ersättningen.)

—-

Aramir2: 82653605

Det som gjorde frågan oklar var att kvinnan hade införskaffat lägenheten i form av hyresrätt själv, innan de blev ihop. Sedan omvandlades den till BRF när de bodde gemensamt.

Frågan handlade alltså om ifall det skulle ses som om att bostadsrätten skaffats av enbart kvinnan när hon fick hyresrätten eller om det skulle anses som att den införskaffades för gemensamt bruk när den omvandlades.

Det fanns ingen praxis i frågan och både tingsrätten och hovrätten dömde till kvinnans fördel.

HD ändrade sedan till mannens fördel.

Eftersom tidigare instanser dömt annorlunda är det ganska klart att det inte alls var juridiskt självklart.

—-

wwr: 82664574

OK, det har du och Aramir2 rätt i. Men det är inte vad diskussionen nu handlar om på Flashback. Här diskuteras sambolagens hela existens. Domslutet kan bli ett led i att sätta igång en diskussion som kanske, i sinom tid, bidrar till avskaffandet av lagen.

—-

wwr: 82664778

Frågan är bara om man i “grundläget” skall skydda den ekonomisk svagare parten och tvinga paret till aktivt handlande för att ta bort skyddet för den svagare. Det handlar vilken signal samhället skickar. Jag tycker sambolagen är ok.

—-

%%%%% divorce

%%%%% skilsmässa

codes

It is possible areas like homosexuality and feminism are used as codes. The blog author has met some actors in finance thatt sent out weak homosexual and anti-feminist signals. Possibly the reaction of people they meet will make them determine if the other person is part of the network. These people’s personalities in general did not fit this behavior/talk.

social skills

social kompetens

Social skills are often emphasized to have, but seldom defined or taught in school. This leaves room for manipulation and even harassment to count as social skills. The modern diagnosis Asperger is considered to show a lack of ability to interpret non verbal communication. In this way emphasizing unclear signals that can be interpreted differently, can result in poor communication.

%%%%% social skills


jämlikhet

Man ställer upp det felaktiga axiomet att alla är lika. Därmed kan man hetsa folkgrupper mot varandra genom att falskt påstå att skillnader mellan dem uppstått genom förtryck.

Däremot är naturligtvis alla människor lika värda och samhället sträva efter att ge alla samma möjligheter att leva utifrån sina personliga egenskaper.

%%%%% jämlikhet


LGBT, HBTQ, gay, lesbian, trans

Ett exempel på hur media skyddar homosexuella är att om sexuella övergrepp skett mot barn av samma kön som gärningsmannen så mörkläggs könet på någon av parterna. De manliga katolska prästernas sexuella övergrepp mot småpojkar rubricerades i media som övergrepp mot “barn”.

omni

Prideflaggor tillåts i vallokal. Självklart fel eftersom de har ett vänsterpolitiskt symbolvärde. I sociala forum tvekar inte vänstertrollen att ta upp detta ämne. Det tjänar till att kanalisera frustration hos många svenskar som säkert uppfattar det märkligt hur HBTQ lyfts fram i samhället.

HBTQ-personer kan säkert vara diskriminerade i vissa situationer och detta måste samhället arbeta mot. Men media-politikerkomplexet använder denna situation för att lyfta fram HBTQ på ett extremt sätt.

straight pride

[Global selection atypical selection]

Tidigare har bloggförfattaren hittat bilder på stora straight pride-demonstrationer i Frankrike. Google verkar ha tagit bort dessa. Söker man på “straight pride flag” kommer bl.a en nazistiskt symbol upp. Man finner även flaggor som är helt olika den straight pride-flagga som bloggförfattaren på bilder sett användas vid manifestationer. En förvanskad flagga är den klassiska pride-flaggan i svart-vit!

JuliusSpengler

Richard Söderberg är en kändisbög som figurerat mycket i media och på Twitter är väldigt stor i käften mot bland annat invandringskritiker och andra som inte delar hans vulgärtoleranta värderingar.

Flashback har det noterats att personen som tecknade Söderbergs serietidning “Gaytenor” har samma namn som en av Sveriges värsta pedofiler, Björn Sandberg som tillsammans med sin bror Teddy dömts för hundratals fall av barnvåldtäkt. Efter mer grävande verkar svenska alternativmedier idag ha bekräftat att det faktiskt är samma person:

Här kan man läsa mer om superpedofilen:

nordfront

nya tider

Som jämförelse kan man ju fråga sig vad som hade hänt om någon kändis anlitat en nazist för att teckna en serietidning om kändisen? Jag misstänker att det hade varit en skandal och blåsts upp i media. Så varför är det inte en skandal att den här homoaktivisten har anlitat ett annat homo som visade sig vara en av de sjukaste pedofilerna någonsin i Sverige? Varför vill inte mainstreammedia skriva om det här? Varför är det inga medier som kräver att Söderberg ska ta avstånd från de här pedofila övergreppen samtidigt som media gång på gång kräver att SD-politiker ska ta avstånd

[timing] changing history

 

 

Arms manufacurer sponsor Pride.

Media lyfter fram sexuella läggningar som motverkar kärnfamiljen.

Flera av musikgruppen Army of Lovers medlemmar är homosexuella, två av dem har judiskt påbrå.

Youtube, Army of Lovers: Israelism

Army of Lovers (från vänster till höger): Alexander Bard, Dominika Peczynski, Jean-Pierre Barda

The two latter of Jewish origin.

Magnus Uggla, famous Swedish artist. Sometimes gay image Known for having better economy than other similar artists. // På moderns sida dyker även de kända judiska släkterna Josephson och Marcus som var några av de tidigaste judiska familjerna i Sverige. Judiska muséet hade 2011-2012 en utställning om familjen Josephson. — http://blogg.slaktingar.se/artisten-magnus-ugglas-forfader/ — Difficult to trace full heritage. Related to Foreign Minister Margaretha af Ugglas, sister to media tycoon Stenbeck ?

 

 

 

Peder Madsen

Den danske ubåtsbyggaren Peder Madsen begick ett fruktansvärt tortyrmord på den svenske journalisten Kim Wall. Media har hanterat Madsen förhållandevis försiktigt. Madsen har varit inblandad i ovanliga former av sexualitet.

Redan tidigt verkade det ju som att PM begått ett fruktansvärt våldsbrott och nu är han dömd för det.

Har inte medierna hanterat honom ovanligt försiktigt?

Har inte medierna undvikit att ta upp den emotionella aspekten av hans handlingar och skildrat dessa mer neutralt än de brukar vid våldsbrott, nästan som vid ett brott utan extremt våld?

Vid t.ex Malexandermorden skildrades de inblandade betydligt mer negativt. Mördarna var nazister. När man läser om Peder Madsen kan man  nästan få intrycket att det handlar om ett manchettbrott.

Att Malexandermördarna hade köpt ett av de vapen som användes vid rånet av polisens informatör eller att polisen skött sin radio fel så att de mördade polismännen aldrig fått meddelande om rånarnas farlighet, talades det tyst om.

[Malexandermorden Jackie Arklöv, Andreas Axelsson, Tony Olsson]

Det är ju dessutom ett brott mot en kvinna, vilket brukar uppmärksammas mer i medierna. Han har även givit sig på en fysiskt svagare person. Han har inte bara dödat henne utan förefaller även ha torterat henne på ett fruktansvärt sätt.

Feminismen och sund bedömningsförmåga får stå tillbaka när vänsterpressen skyddar en bi/gay sex-tortyr-mördare. Detta eftersom “normal” sexualitet förknippas med kärnfamiljen och stöder ett stabilt samhälle. Genom att skydda PM skyddar vänsterpressen även mekanismer den använder för att bryta ned samhället.

Jämför mordet på Catalán där pressen inte alls gav henne det erkännande hon förtjänade eftersom hon motarbetat en globalistisk regim som t.o.m. var olaglig och utförde mord.

Text-TV rubrik 2018 05 01:

Bristande trovärdighet

blev Madsens fall 131

Ryssland har lagar mot gay-propaganda men homosexuell aktivitet är laglig. Tom of Finlands frimärken struntar man i. Verkar rimligt agerat.

Born gay or made gay?

According to new research by Anthony Bogaert, a psychologist at Brock University in Canada, gay men tend to have older brothers. Indeed, the more biological older brothers a man has, the greater his likelihood of being gay.

The Guardian

polarization

[ ÖB sjunger och dansar på PRIDE-festivalen i Stockholm 4/8 2018 ]

wwr: 72481059

Var det någon som brydde sig om en person var gay eller straight innan tokstollar gjorde politik av sexuell läggning?

video

Att ÖB dansar på PRIDE ökar väl bara polariseringen och det är det man vill, tyvärr. Ungefär som när Greta fräser “How dare you!”.

Most people have no problems meeting gay people or seeing gay people serve in the army. The problem is Sweden’s supreme commander spending time dancing and singing at a pride festival.

The pride festival also shows its global connection by taking the name “Europride”.

Förra året tvingades generalmajor Anders Brännström bort från Försvarsmakten efter en konflikt med Bydén. Brännström anser att “massmigrationen” från tredje världen är ett säkerhetspolitiskt hot och “en påfrestning hela samhället och hela Europabygget”.

I en intervju med Helsingborgs Dagblad poängterar Micael Bydén idag att han inte är särskilt bekymrad över något militärt hot mot Sverige från exempelvis Ryssland. Han säger att “sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt låg”.

Det finns annat som bekymrar ÖB mer – exempelvis “främlingsfientlighet”.

Mer än ett direkt militärt hot mot Sverige kan jag oroa mig för terrorism, organiserad brottslighet och främlingsfientlighet – det känns väldigt obehagligt. Men jag kan också oroa mig för hot mot demokrati och våra värderingar, säger han till HD.

Micael Bydén understryker i intervjun att han är “väldigt värderingsstyrd” och tycker att “mycket handlar om att vi ska ta hand om varandra”.

twn

sn

triptyken: 72492526

HBTQ-rörelsen fick fart i Sverige på 70-talet (dvs “folk gjorde politik av den” antar jag…?). 1979 slutade homosexualitet att ses som en sjukdom. 1995 fick man ingå registrerat partnerskap. 2003 adoption. 2009 äktenskap. ’89 ströks homosexualitet som en orsak till frisedel i det militära.

wwr: 72492830

triptyken: 72492526

HBTQ-rörelsen fick fart i Sverige på 70-talet (dvs “folk gjorde politik av den” antar jag…?). 1979 slutade homosexualitet att ses som en sjukdom. 1995 fick man ingå registrerat partnerskap. 2003 adoption. 2009 äktenskap. ’89 ströks homosexualitet som en orsak till frisedel i det militära.

Det är fortfarande äldre datum. Jag var med på 70-talet. Jag kände inga som såg homosexualitet som en sjukdom som skulle botas även om det kan ha funnits i diagnosregister.

Problemet i detta fall är ju ÖB och agendan. Pride lyfter fram homosexuella på ett sätt som kan skapa hat mot dem. Det första många tänker är ju “Vilka idioter som maskerar sig med regnbågsfärger”. Den åsikten har även framkommit i tråden.

Man klär sig utmanande i pride-parader för att provocera.

Polisen: Prostitutionen ökar under Pride

etc.se

Agendan försöker slå isär samhället. Man presenterar gay som stollar för att försöka skapa hat mot dem.

Vem vill ha en ÖB som sjunger och dansar? – “Det är bögarnas fel” tänker många.

Kopplas till den gränslösa agendan “Euro-“pride. Media visar även gärna klimataktivister som är gay.

Självklart skall man bevaka minoriteters rättigheter. Men ÖB och arméns tilltag är inte till för att “integrera” homosexuella utan tvärt om för att definiera gruppen som skild från hetro. Man ökar inte förståelsen för gay när de paraderar runt med nitar och hundkoppel, tvärtom. (OK det är inte trådens tema men ÖB:s tilltag skapar liknande känslor hos en del.) Precis som man inte vill integrera invandrare. Och feministerna inte vill samarbeta med män.

Precis som Greta Thunberg. Inte söker hon samarbete runt en miljöfråga.

Yet you all come to us young people for hope. How dare you!

“You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.

wwr: 72493563

… kärnan i mitt inlägg är att soldater som maskerar sig i regnbågsfärger, ÖB som dansar och sjunger, utmanande klädsel i pride-parader är uttryck för en sjuk agenda som försöker splittra samhället. Agendan vill motverka förståelsen mellan hetro och gay.

wwr: 72522581

Jag håller med. Jag menar att försvaret gör det sämre med denna kampanj. Finns det någon som ev känner sig tveksam till att umgås med gay så blir det inte bättre av att de uppträder i regnbågskamoflage. För att umgås naturligt med dem bör man även helst skutta runt som en tok och sjunga Elvis. 😀

När försvaret slår ett slag för invandrarbassar blir det kanske uniform med turban? Kvinnosoldater i bikini?

Som sagt. Kampanjen handlar tyvärr om motsatsen till integrering. Att få gay att verka annorlunda.

%%%%% polarization

TRANS VIKINGS Transgender vikings ransacked Britain more than 1,000 years ago, historians claim

A tenth-century burial site in Sweden believed to hold a male fighter turned out to have a female skeleton inside.

Neil Price, archaeology professor at Sweden’s Uppsala University, claimed they may “have been transgender . . . or non-binary, or gender fluid”.

sun

Homosexuality is likely presented as more widespread than it actually is. Extrovert gays, actors or other people are encouraged to display homosexual behavior and they are promoted in media. They are given a favorable treatment in media which is intended to cause ennvy and conflicts between groups.

[a]lthough homosexual behavior is very common in the animal world, it seems to be very uncommon that individual animals have a long-lasting predisposition to engage in such behavior to the exclusion of heterosexual activities. Thus, a homosexual orientation, if one can speak of such thing in animals, seems to be a rarity.”[6]

wiki

wwr: 76754083

Zeusy: 76746370

friatider.se

“En flagga värd att försvara” står det på reklamen. Är det den flaggan som man bör försvara i dagens Sverige? Kommentera och utvecka tack.

—-

Det är ju lika dumt som vanligt med Pride. Nästan inga människor bryr sig om andra bögar hemma. Men när militären tågar under Pride-flagga blir folk förbannade på både militär och bögar.

Det är klassisk EU-taktik. Skapa konflikter mellan grupper i Sverige så vi inte kan ta hand om landet.

Det hörs ju också på slogan:”En flagga värd att försvara”

Den kan lätt tolkas som att den svenska flaggan inte är värd att försvara.

Klassisk attack av EU mot Sverige. Vi har sannolikt finansierat attacken mot oss själva genom EU-inbetalningar.

Det kallas ju Euro-Pride.

Bara EU-problem. Ingen annan vinner på detta jippo.

—-

Blogg med länkar till bilder av den svenska militären med regnbågsflaggan

qx

Guru-Guru: 76749597

Ska inte Försvarsmakten vara opolitisk enligt lagen? Viftande med andra flaggor än den svenska blågula är ju inget annat än politiskt ställningstagande och därmed olagligt. Nu var det en prideflagga, vad blir det nästa gång? En AFAflagga? Kanske en afghansk dito? Försvarsmakten ska inte förknippas med politiska symboler. Eller har jag fel?

—-

wwr: 76775932

Kulturmarxist: 76775638

Bögar och Lesbiska i Europa har ett stort problem. – “Nobody gives a shit” ÖB jagar spöken.

—-

Där är du och jag överens. Den agendan får massmedia ta tillbaka till ritbordet.

Men problemet är att militären använder en Pride-flagga. Den som ser bilden kan få ett intryck att detta är bögarnas fel. Men det är det naturligtvis inte. Detta idiotjippo har säkert skapats av reklamproffs som vill sprida hat mot bögar och militärer.

Militären utför en psy-op-attack mot Sverige. Säkert medvetet som en del i EU-agendan. EU är de enda som vinner på att motsättningar skapas i Sverige där inga större problem längre finns. Finns det några situationer kvar i samhället där bögar missgynnas får man titta på dem specifikt.

Detta diffusa gnällande skapar bara fler motsättningar. Ungefär som knäböjandet eller när Greta går ut och klagar på de svenska skogsägarna utan att säga exakt vad som är fel och ge dem möjlighet att försvara sig.

Militären kunde t.ex gå ut med vettig info vilka krav de har på rekryter och hur de hanterar ev klagomål om jämställdhet

Vi tar emot rekryter oberoende av

Kön

Sexuell läggning

Ålder

Rörelsehinder …

etc

—-

wwr: 77842826

Biden har ju upphävt förbudet mot transsoldater. Nu blev en trans-kvinna den första kvinnan och den första transpersonen som utnämndes till fystjärnig amiral. Och det kanske inte är så mycket att säga om, för en gångs skull.

En del hävdade dock att rekordet för första kvinna var fusk eftersom det egentligen var en gubbe. De blev censurerade. 🙂

npr.org

—-

wwr: 78051930

Tomten är gay i norska postens reklamfilm. Har idoliserandet av LGBT gått för långt?

För tredje året i rad presenterar Posten Norge en ny magnifik julfilm. Årets film har fått namnet ”När Harry träffade tomten”. Och Harry spelas av svenska författaren och skådespelaren Johan Ehn.

”När Harry träffade tomten” är en fantastisk söt film om Harry som bara får träffa den han förälskat sig i – en kort stund varje år – på julafton. Sedan får han vänta ytterligare ett helt år.

Posten Norge visar att kärleken tillhör alla, oavsett läggning, ålder eller om man bor på Nordpolen,

qx.se

Självklart är avsikten med dessa överdrifter att skapa hat mot gay så att samhället splittras upp ännu mer.

—-

wwr: 78052505

Men det handlar om att splittra upp samhället genom att skapa hat mot gay. En del kan tycka att det ser lite “avigt” ut om ett heterosexuellt par kysser varandra länge, t.ex på en fest. Och nu visar posten en julfilm där två män pussar varandra. De som ev känner lite tvekan inför personer som är gay kommer inte att bli mer positiva till gay efter denna film, tvärtom.

—-

wwr: 78054658

Jag skulle inte tro att gay vill bli representerade i TV av två gubbar som pussas. Reklammakarna väljer ut en situation för att försöka trigga folk. Det är lika dumt som om Jägareförbundet skulle ha en reklamfilm där de sköt och slaktade harar och rådjur.

—-

wwr: 78058299

Det här var den forumdel jag hittade för LGBT. Om det inte var den bästa placeringen kan det diskuteras.

Men hela fokuseringen på homosexuellas särart är absolut fel. Min begränsade erfarenhet av homosexuella är att de är som folk är mest förutom att de bögar hemma. Jag tror de flesta i samhället anser det.

Att då lyfta fram homosexuella med översexualiserade Pride-parader, svensk militär marscherande under regnbågsflagga eller som nu gubbar som pussas är fel.

Om någon mot förmodan fortfarande t.ex känner sig tveksam att anställa bögar så blir det inte bättre av att se denna idiotfilm. En “gammaldags” chef kanske tänker “tänk om jag anställer två bögar, då kanske de kommer till jobbet i läderkalsonger och börjar pussas framför kunderna” 😉

—-

wwr: 78058406

Jag menar att du undviker att svara på det jag säger.

De som vill lära sig om västsamhället skall alltså se på homotomtar!

Pridekampanjen fungerar precis som feminism och massinvandring. Den vill slå isär samhället i grupper så att politikerna inte behöver stå till svars inför ett enat folk.

—-

wwr: 78058552

Jag vet inte om det ens behövs göras filmer där homosexualitet lyfts fram. Jag kan inget om filmproduktion. Men jag anser att man i så fall borde göra tvärtom, dvs att betona att homosexuella är lika heterosexuella.

Visa hur ett arbetslag jobbar och fråga efteråt vem eller vilka av deltagarna som är homosexuella. – Det går ju inte att se.

Prideagendan ökar avståndet mellan homo och hetero. Det skulle vara intressant att veta vad homosexuella själva anser. Och då menar jag inte elitbögarna i media.

—-

wwr: 78054658

Jag skulle inte tro att gay vill bli representerade i TV av två gubbar som pussas. Reklammakarna väljer ut en situation för att försöka trigga folk. Det är lika dumt som om Jägareförbundet skulle ha en reklamfilm där de sköt och slaktade harar och rådjur.

—-

wwr: 78058299

Det här var den forumdel jag hittade för LGBT. Om det inte var den bästa placeringen kan det diskuteras.

Men hela fokuseringen på homosexuellas särart är absolut fel. Min begränsade erfarenhet av homosexuella är att de är som folk är mest förutom att de bögar hemma. Jag tror de flesta i samhället anser det.

Att då lyfta fram homosexuella med översexualiserade Pride-parader, svensk militär marscherande under regnbågsflagga eller som nu gubbar som pussas är fel.

Om någon mot förmodan fortfarande t.ex känner sig tveksam att anställa bögar så blir det inte bättre av att se denna idiotfilm. En “gammaldags” chef kanske tänker “tänk om jag anställer två bögar, då kanske de kommer till jobbet i läderkalsonger och börjar pussas framför kunderna” 😉

—-

wwr: 78058406

Jag menar att du undviker att svara på det jag säger.

De som vill lära sig om västsamhället skall alltså se på homotomtar!

Pridekampanjen fungerar precis som feminism och massinvandring. Den vill slå isär samhället i grupper så att politikerna inte behöver stå till svars inför ett enat folk.

—-

wwr: 78058820

Det är Prideagendan som skapar motsättningar i samhället. Bögarna är det knappast någon som reagerar på.

Problemet med bögparaderna är inte bögarna utan paraderna.

—-

wwr: 78058939

Det går inte att diskutera när du vrider det jag säger.

Problemet är att Prideagendan lyfter fram skillnader istället för likheter mellan homo och heteroxexuella.

Problemet är filmen, inte bögarna.

—-

Homosexuality does not exist in nature.

Several acquaintances of the blog author’s came out as gay when the agenda was strong, but now seem to live a heterosexual life.

Several men have flirted with the male blog author. But it has been done in a clumsy and exaggerated way. It has also continued way beyond the point where it ist have been apparent to them the blog author is not gay.

The conclusion is that many people claim to be homosexuals only to spread a political agenda. The same is true for the diagnoses Asperger and anorexia. When Greta Thunberg’s main political task was finished she suddenly got normal body weight and nowdays look very relaxed.

wwr: 78740873

För några år sedan gick flera kompisar på Facebook och andra ställen ut med att de var gay. Men nu verkar flera av dem leva som hetero. Även personer jag känt sedan tidigare verkar ha bytt från gay till hetero.

TV följer jag inte så mycket men av vad jag läst är inte så många gay personligheter med nu.

Trans var ganska inne ett tag. Biden tillät transsoldater och den första kvinnliga 4-stjärniga generalen som utnämndes i höstas var transa. (Rekordet som första kvinnliga erkändes inte riktigt av alla eftersom en del sade att det egentligen var en gubbe. Men första trans var det.)

“Krypto-trans” är ju ganska vanliga. Lady Gaga verkar vara trans. Hon var ganska i ropet ett tag. Sjöng på Superbowl och Bidens invigning (mimade?). Musks ex Grimes skulle kunna vara trans men de har separerat. Caster Semenya är ute ur bilden efter regeländring.

Har gay ersatts av trans som kanske också är på väg ut?

(Jag stöder alltså inte teorin “born this way”.)

Detta är bara en fråga. Jag är inte så insatt i området. Risken är väl att de som är väldigt intresserade av området kanske har en bias och inte vill medge eventuella negativa trender. Men vad anser ni?

—-

NTec8: 78741038

Lady Gaga är inte trans. Född som kvinna och identifierar som kvinna. Hon har troligtvis bara norpat åtsig en lättfångad fanbase i form av transcommunityt.

—-

wwr: 78741109

Det där beror på vilken dokumentation som finns.

Skulle jag mot all tänkbar förmodan träffa Gaga skulle jag behandla henne som kvinna.

Men jag tror att vissa trans säger att de är kvinna trots att de inte är det. Det är ju så att säga hela idén.

Ur diskussionssynpunkt tycker jag hon verkar född kille. Men finns det stark dokumentation som visar på motsatsen så får jag naturligtvis ändra uppfattning. Hoppas inte tråden spårar ur på henne.

—-

fernebo: 80996831

Och alldeles nyss klassade WHO spridningen ett globalt hälsonödläge.

aftonbladet.se

—-

wwr: 81000089

Aj, aj. Bögkoppor på ingående. En svensk i New York skrek rakt ut i bögkoppshelvetet.

Pride verkar ha varit en Super Spreader.

Han beskriver sina varierande sexuella relationer och åtföljande sjukdomar. Jag tror det räcker så. Jag läste bara ytligt.

theguardian.com

Bäst att lägga till att jag aldrig haft några problem med bögar. Men Pride är fånigt tycker jag.

Men jag tror bögarna håller på att lägga ned, för denna gång. Ytterligare en kompis som tidigare varit gay har gift sig.

—-

redlineoffside: 80998906

Men om bögar nu ”ofta är bisexuella” vilket jag betvivlar starkt, …

—-

wwr: 81000286

Jo så är det. Först var de säkra på att de är bögar. De är “born this way”. Men när de senare gifter sig med kvinnor antar jag att de kom på att de var “born this way” fast egentligen som bi.

I vilket fall låter det som om sjukdomen kan kommma att spridas till kvinnor.

—-

I ca 20 fall per år förekommer det att barn adopteras inom Sverige, utöver de ärenden som avser styvbarnsadoptioner eller adoptioner till närstående. Socialnämnderna i de olika kommunerna utreder dessa barns behov och söker efter lämpliga adoptivföräldrar att placera barnen hos. Det är alltså möjligt för registrerade partner att adoptera ett barn i Sverige.

riksdagen

könsdysfori

Gender dysphoria has increased exponentially, showing it is a product of society’s influence

lt

wwr: 84291113

Transvestiter i omklädningsrum och toaletter. Vad gäller?

I Arkansas har man nyligen infört “bathroom bill” där alla måste byta om och använda toaletter enligt sitt biologiska kön. Vad gäller i Sverige? Hur bevisar besökande sitt kön om detta krävs eller får man byta om efter vad man själv uppfattar som sitt kön?

Kan man bara gå på badhuset och välja omklädningsrum/toalett efter hur man uppfattar sitt eget kön eller kan personalen avkräva någon form av bevis på biologiskt kön? Vissa badhus kräver tydligen BankID men det är visst av andra orsaker. Eller duger vanligt leg som kk och man granskar personnumret? I pass står ju biologiskt kön angivet.

theguardian.com

Har badhuspersonalen rätt att avtvinga besökande uppgifter om deras biologiska kön i tveksamma fall?

—-

wwr: 84294812

diseuse: 84294710

Det RFSL har att säga om toaletter och omklädningsrum för transpersoner finns att läsa här[/url].

Spoiler:
När det gäller rättsläget har de helt rätt i att transpersoner omfattas av Diskrimineringslagen. Den som läser den lagen från början till slut märker att det däremot inte står något om vare sig omklädningsrum eller toaletter. Då kan man gå vidare till lagens förarbeten. här. Som framgår i slutet av den texten avgjordes det hela med förlikning. Det betyder att vi därför aldrig får reda på vad domstolen hade kommit fram till.

Det vi har att gå på är ett fall som avgjordes i Svea hovrätt (målnummer: FT 1033-20). Det beskrev jag närmare i mitt första inlägg. SVT skrev också om samma fall i samband tingsrättens dom här. Jag håller med om att frågeställningen den gången inte är identisk med trådstarten, men det är nog tyvärr så nära du kommer komma.

Kort sagt: om ett badhus med två slags omklädningsrum (ett för herrar, ett för damer) sätter upp som policy att människor ska byta om i det omklädningsrum som matchar deras biologiska/juridiska kön, då kommer badhuset inte åka dit för att ha brutit mot diskrimineringslagen på grund av policyn.

—-

Tack för litteratursöket.

Så här skriver RFSL:

Behovet av könsneutrala, tillgängliga omklädningsrum och toaletter handlar delvis om att undvika trakasserier och negativ särbehandling, men även om människors rätt till integritet, att få vara sig själv och att minimera könsdysfori.

—-

Dvs RFSL kräver inte fullt ut att bli behandlade utifrån sitt upplevda kön. De har vikt sig och kräver “regnbågsgarderober”.

Och lagen ger badhusen rätt att tvinga folk byta om enligt sitt biologiska kön.

RFSL och transaktivisterna har inte åstadkommit någonting på detta område. Det är vad andra upplever dem som som avgör, inte de själva.

—-

storkukibarnanal: 84481293

svt.se

Ministrarna Johan Pehrson (L) och Paulina Brandberg (L) besökte Dramatens guidade visning som hölls av två drag queens. I slutet av visningen började en man filma. Nu ser nationalscenen över säkerhetsarbetet.

Johan Pehrson har twittrat om händelsen.

”I dag besökte jämställdhetsministern och jag Dramaten där dragduon Lillan och Tjorven bjöd på en fin rundvandring för en förskoleklass. Tyvärr avbröts den av AFS. Förstår inte hur folk kan bli så upprörda. Och nervösa. Sorgligt att homofobin och hatet inte känner några gränser.”

Gör AFS rätt?

—-

wwr: 84489309

Jag tycker man kan sammanfatta ärendet som:

“Vi är gay, vi är trans, vi tycker vi är jättehäftiga, vi pippar efter hela alfabetet, men ingen bryr sig, Buhuuu! Vad skall vi göra? – Jo vi ger oss på barnen och försöker få dem likadana då kanske vi kan provocera en reaktion …”

—-

wwr: 84489388

När folk inte längre reagerar på att andra är LGBT så umgås LGBT med barn vilket gör att föräldrar oroar sig för att deras barn kommer att ta efter.

—-

Vespasianus: 84582316

m.facebook.com

Nu ska transorna läsa sagor för barnen här i stan [Linköping]. Är det inte dags att förbjuda detta perversa tilltag. Barnen blir ju skadade. Hade ni tagit med era barn på sagostund med transor?

—-

wwr: 84866744

Det är fel när minoritetsgrupper försöker ta chansen att påverka barn att bli likadana. Detta kommer att följas av andra, t.ex “Nazister läser sagor för barn.”

—-

%%%%% LGBT

%%%%% HBTQ

%%%%% homosexual

%%%%% gay

%%%%% pride

%%%%% military

sex

-DaRude-: 83992297

Den nya liberala läroplanen som gick av stapeln i fjol och som inte kan tolkas som något annat än organiserad och maskerad grooming, gör gällande att sexualundervisningen i Sverige ska bli ämnesövergripande och pådyvlas barn så unga som fyra år. Bland annat avser den nya sexualundervisningen ge vuxna lärare befogenhet att redan vid förskoleålder uppmuntra barn till sex och bl.a. lära småbarn hur man onanerar men också hur barn kan ge samtycke i tidig ålder. Bland annat vill man att barnen ska få uppleva “…njutning vid beröring av sin egen kropp och onani i tidig barndom” samt “0–4-åriga barn ska uppmuntras till att utforska könsidentiteter och lära sig hur man undanhåller eller ger samtycke till sexuell aktivitet”.

I Rumänien, Polen och Ungern har EU:s och WHO:s nya direktiv väckt stor avsky och medfört ett folkligt motstånd mot själva tanken att vuxna människor med förmodade pedofila böjelser i Bryssel ska sätta normen och lägga sig i andra människors barns sexualitet.

Vidare har EU och WHO med stor beundran inspirerats av det vänsterliberala RFSU, systerorganisation till RFSL med lång historia av pedofili, som bland annat gjort beklämmande och tvivelaktiga yttranden så som “småbarn kan också bli våta” och att förskolebarn måste få njuta. De nya direktiven innebär att barnen sexualiseras redan vid 4 års ålder på vuxnas önskan och begäran.

Att vuxna människor har en sådan fixering vid småbarns sexualitet och hur de utforskar sina kroppar är givetvis väldigt oroande eftersom det visar på en synnerligen osund syn på barn i största allmänhet, och detta är alltså de människor som vill uppfostra, leda och forma barnen i skolan. Undanflykterna är lika tröttsamma som de är besvärande, och typiskt sådana ursäkter som pedofiler använder, nämligen att barnen “lär sig” och att vuxna måste lära barnen under mer praktiska förfaranden. Detta är alltså helt främmande vuxna människor som går under en titel på en skola, inte föräldrarna till barnen. Det är förstås mycket besvärande att man kan tänja på gränserna hela tiden genom att gömma det bakom ord som “undervisning” och “sexualkunskap”.

Frågeställning: har Skolverket rätt i att sexualisera barn och uppmuntra till sex i så tidig ålder som möjligt, och varför är det i så fall viktigt för vuxna människor att barnen introduceras till sexuell stimulering och sexuell aktivitet redan i förskolan?

Skulle föräldrarna här på forumet t.ex. godta att läraren och mysfarbrorn Lennart, 52, satt i ring och uppmuntrade småbarnen att onanera och genomföra samlag? Är detta vad skolan är till för?

Vart går egentligen gränsen för grooming?

vi-tillsammans.nu

epochtimes.se

—-

Förändringen sker på samma sätt som i andra europeiska länder när Europeiska unionen (EU) inför Världshälsoorganisationens (WHO) standard för sexualkunskap [2, 3, 4].

WHO tänker ändra på sexualundervisningen för barn. Det räcker inte längre att prata om biologi och preventivmedel. De vill att pedagoger ska uppmuntra småbarn till att njuta av sina kroppar och förmedla en positiv syn på sex.

”…njutning vid beröring av sin egen kropp och onani i tidig barndom [3 s. 38]”

—-

vi

storkukibarnanal: 84666794

Strippkungen Dragan Bratic bakom Sveriges sex-EM

Publicerad 4 jun 2023 kl 22.06

Sexförbundet fick nej på sin ansökan om att sex som tävling skulle bli en sport.

Nu arrangerar förbundet europeiska mästerskap i sex – en nyhet som sprids i världens största engelskspråkiga tidning Times of India.

Nästa vecka inleds sex-EM på en ”hemlig plats i Jönköpingstrakten”.

– Det ska bli kul att se – vem är bäst på sex?, säger förbundets ordförande, strippklubbskungen Dragan Bratic.

expressen.se

Någon som vet mer?

—-

wwr: 84677538

Det har skrivits mycket om låg sex-aktivitet hos ungdomen den senaste tiden. Myndigheterna börjar oroa sig och sätter in motattack av denna typ. Jag tror någon bank hade reklam med att krydda förspelet! I Sverige kan det kanske förklaras med generell håglöshet efter landets allmänna kräftgång. Kvinnor och män blir alltmer lika vilket kanske minskar attraktionen?

And just like that, nobody’s having sex any more – but why?

theguardian.com

—-

%%%%% sex

turning hierarchies upside down

The author has seen several medical wards where globalist doctors have willingly turned over the control of the ward to other staff.

Like the cultural revolution in China where children and untrained staff could become leaders over parents or trained staff.

Like Greta Thunberg, a 16 y.o. going on school strike being the leader of a climate change movement.

Turning hierarchies is very efficient means of destabilization.

Women and immigrants attacking the white men that build Sweden is a powerful way to destabilize the country.

%%%%% turning hierarchies

 

Andra särintressen

CHALLETVAERVIGG: 68535914

”Döve Laith Fathulla fick inte receptionisttjänst där telefonhantering var en av arbetsuppgifterna. Snart ska Arbetsdomstolen avgöra om arbetsgivaren borde ha anpassat tjänsten bättre efter hans….. ” (betalvägg DN)

dn.se

Hur sjukt har vårt ”allarättigheters-genus-PK-värdegrunds-feminist-invandrarvurmarsamhälle blivit egentligen?

Hur kan det ens finnas utrymme för sånt tjafs? Stämma arbetsgivaren för att denne inte kirrade att den döve telefonistreceptionisten fick ett jobb?!

%%%%% andra särintressen

%%%%% särintressen

 

Caster Semenya

See also transgender athletes

Försöken att utplåna skillnaderna mellan könen sker på bred front i samhället. Inom idrotten har man numera tagit bort kravet på låg testosteronnivå för att få tävla som kvinna. Detta medförde att kvinnan Caster Semenya tillåts tävla utan testosterondämpande medicinering. Semenya vann 800m för kvinnor i OS i Rio, 2016.

Semenya har en nivå av testosteron som är mer än tre gånger högre än den högsta av 99% av kvinnliga tävlande, dvs högre än 10 nmol/l. Kvinnor med “PCO-syndrom” uppvisar också förhöjda testosteronnivåer. I dessa fall dock oftast runt 5 nmol/l, och dessa kvinnor tilläts tävla. [Ref ]

Semenya är däremot en man med inre testiklar som behandlats som flicka under uppväxten. 2009-2015 tvingades förmodligen Semenya använda hormondämpande medicinering och uppvisade dåliga tävlingsresultat.

En läckt undersökning visade att Semenya inte har livmoder eller äggstockar. Kanske beroende på “partiellt AIS”. Man ha  anta att Semenya har manlig kromosomuppsättning.

Caster Semenya vinner 800m vid VM i Berlin 2009

Caster Semenya vinner 800m vid OS i Rio  2016

It seems transgender athletes will be allowed to choose themselves, in whichever category (men/women) to compete in the 2018 Olympic winter games. Quite simply, athletes with the physical strength of men will be pitted against women.

The International Olympic Committee (IOC) confirmed that it would allow transgender athletes to compete in whatever category they wish to participate in during the 2018 Winter Olympics, a report says.  [ Ref ]

2018 04 26

It seems IAAF is reverting to the former, sensible way of separating male and female athletes, by testosterone levels.

2018 05 02 Sports is one of many fields where media agenda is clearly seen. North and South Korea women’s table tennis team were due for the quarter finals in the WC in Swedish Falkenberg. Astonishingly they decided to join forces and continue in the semi finals with a combined team, with the permission of the international federation. This was reported in Swedish PS but quicky removed. Another piece of  news replacing it was an article where Caster Semenya declared “I am proud of who I am.”.

2019 02 20

CAS avgav ju ett idiotiskt, politiskt influerat domslut för ett par år sedan. – De skrotade kravet på testosteronnivå. Men nu försöker IAAF införa det igen. Det startas nya förhandlingar i CAS.

insidethegames.biz

Se länkar längst ned i artikeln.

Så det kanske blir till att köra de testosterondämpande tabletterna igen. 6 mån måste nivåerna ha varit normala för att få vara med. Hen har nog fördelar ändå.

Fru Caster har tydligen också en hustru!

Violet Raseboya, Caster Semenya’s wife

När jag sökte snabbt verkar Google ha plockat bort de bilder som bäst visar hens överlägsenhet. Google visar inga bilder från högre perspektiv utan mest närbilder eller bilder i markplanet. Jag hann spara undan en bild från när hen vann VM på 800m, jag tror det var 2009, innan kravet på testosteronnivå infördes.

Caster Semenya image, Berlin

Here is more about Caster Semenya and trans-athletes.

%%%%% Caster Semenya

%%%%% Semenya

%%%%% transgender

 

3. ojämlikhet

I det svenska samhället idag finns en ojämlikhet. Kvinnor kvoteras in på positioner de annars inte skulle erhållit. Denna ojämlikhet kallas paradoxalt nog för jämlikhet. (Man kan ånyo jämföra med Orwells 1984. “Krig är fred”.)

Kvotering är en väsentlig mekanism i globalisternas övertagande av samhället. En person som tillsatts genom kvotering är mer beroende av sina chefer (och mindre kompetent) och lättare att styra. En person som tillsatts genom kompetens påverkas inte lika lätt av politiska idéer.

Medias stöttande av denna ojämlikhet har placerar kvinnor på högre positioner än de annars skulle erhållit. Detta gäller på alla nivåer i samhället. Dessa kvinnor stöttar i utbyte medias idéer generellt. Politikerna är ju dessutom extremt beroende av medias vinkling. Sammantaget är detta komplex av media-politiker-kvinnor mycket starkt och gör att globaliseringen kan fortsätta.

När media ändrar och hälsar genom att prioritera grupper som t.ex invandrare och kvinnor på andra gruppers bekostnad förstärks effekten av kaos. Där kan mekanismer som skadeglädje (schadenfreude) och avundsjuka spela in.

Den beramade svenska sexuella friheten som inleddes på 70-talet är naturligtvis en del i detta. Hög skilsmässofrekvens en annan. Även icke auktoritär barnuppfostran ingår som en del i detta, Benjamin Spock, Sigmund Freud likaså.

%%%%% ojämlikhet

 

4. Feminismen är bara ett redskap för globaliseringen

Att feminismen dock bara är ett redskap för globalismen kunde tydligt noteras när den svenska FN-medarbetaren Zaida Catalán mördades. Catalán var på uppdrag i Kongos djungler. Hon arbetade med att utreda massmord begångna av en korrumperad regim som mördar politiska motståndare och valförrättare. Efter hennes död hittade man inspelningar i hennes dator där en kongolesisk minister beordrar mord på politiska motståndare.

Catalán och hennes kollega Sharp är verkliga hjältar som hade ett mycket farligt arbete och lyckades finna material som visade hur den korrumperade regimen mördar sina motståndare. Hon var FN-anställd. Men vad gör FN och svenska UD efter morden? De låter utredningen helt rinna ut i sanden och de ansvariga ställs inte till svars. Varför? Då får man börja med att titta på bakgrunden:

Kongos regering är illegal. Den har inte hållit val på utsatt tid och dess mandat gick ut 2016. Den bedriver mord på politiska motståndare och valförrättare. Morden på valförrättare tas av regimen som svepskäl för att fördröja valen ytterligare. Regimen styr olagligt ett land som är mycket rikt på naturtillgångar. I synnerhet mineralen koltan är mycket eftertraktad då den är råvara för tillverkning av elektronik i datorer och telefoner. Kongos officiella koltanexport har upphört. Förmodligen säljs koltanet illegalt av regimen under FN:s beskydd. FN håller 19.000 man starka trupper i landet. Dessa sköter inte elementära uppgifter. När t.ex. en regimstödd gerilla från Rwanda intog staden Goma flydde FN-soldaterna, trots att de var överlägsna i antal och utrustning.

För att inte stöta sig med det mördarband som utgör Kongos regering så låter FN och svenska UD utredningen av morden på Catalán och Sharp rinna ut i sanden. Allt pekar på att det var regimen som mördade de två. Bl.a. mördades de under ett uppdrag där de skulle undersöka massgravar vilka mistänktes härröra från regimens massakrer.

En tid efter morden presterar regimen en video. Källa okänd. Den påstås föreställa morden på de två. Den är mycket suddig, bitvis har man selektivt suddat den mördade mannens ansikte.

“Mördarna” i videon talar samma språk som regimen, inte det språk som den anklagade rebellgruppen talar. “Mördarna” bär helt rena huvudbindlar i rebellgruppens färger. Inte alls smutsiga vilket är att förvänta efter liv i djungeln.

Videon accepteras av FN och svenska UD. Orsaken att myndigheterna gör detta är att man inte vill stöta sig med mördarregimen så att man kan fortsätta köpa illegalt koltan.

Catalán och Sharp gav sina liv för att bekämpa en illegal mördarregim. Men varken FN eller svenska UD insisterar på en utredning av morden. FN:s 19.000 soldater i landet fortsätter skydda regimen så att den kan fortsätta sälja råvaror på den svarta marknaden. Kongo är ett av världens rikaste länder m.a.p. råvaror men befolkningen en av världens fattigaste.

Catalán och Sharp kan betraktas som hjältar. Men inte ens en kvinnlig hjälte får erkännande i det feministiska Sverige om hennes verksamhet missgynnar globaliseringen.

%%%%% Catalán Sharp

Orsaker

Både vad gäller invandring och feminism undviker media att se orsaker. Man talar om lönegap mellan män och kvinnor samt ett etniskt lönegap. Media tar detta som en intäkt för diskriminering. Man försöker ej se orsakerna, t.ex att nyanlända flyktingar som inte har utbildningsmässiga, sociala eller språkliga färdigheter inte kan räkna med att erhålla samma typ av arbete som den som innehar kunskaperna. Mycket få kvinnor arbetar som programmerare. De förefaller genomsnittligt sett inte lika lämpliga för arbetet som män.

De jämfört med männen färre kvinnliga utvecklarna lyfts naturligtvis fram även av media, t.o.m. namnet på deras enpersonsföretag nämns i TextTV.

Ingmar Bergmans karaktäristiska hand-

stil kan nu användas av vem som helst.

Bergman brukade skriva både manus och

anteckningar i ett anteckningsblock.

Utifrån dessa har SVT-redaktören Erik

Jäberg skapat ett typsnitt.

Johanna Eriksson på Inget skägg har

sedan byggt webbverktyget, skriver DN.

Kvinnor är 142 gånger så DRABBADE som män!

Genusnytt

Flashback

Kvinnor drabbades värst av tsunamin

Länken bruten (2009) men av Flashbacktråden ovan förefaller den ha fungerat tidigare.

Endryt:

Idag är det Fars dag – Grattis alla pappor!

Men i vanlig ordning, när det gäller män, så skall SVT problematisera, tillrättavisa och läxa upp!

SVT gör politik av det hela. Jämställdhet/genus. Ingen hyllning av far.

– Guide · Så blir du en ännu bättre pappa

Här följer några tips – åtminstone om du vill bli mer jämställd

– ”Pappor, skärp er!”

DEBATTINLÄGG · Hillevi Wahl om Fars dag

Är detta vad vi svenskar skall tvingas betala 8 miljarder per årligen? SVT:s

indoktrinering och propaganda är skrattretande.

Som vanligt kritiserar trollen SvT och privata media hålls ovanför kritik.

%%%%% orsaker

Allmänt

Disclaimer:

Bloggförfattaren har naturligtvis inget emot kvinnor eller HBTQ-personer. Det bloggen vänder sig mot är den fokusering på dessa som sker i media och hur de framställs som mer framstående än andra.

Förr brydde man sig inte så mycket om vem som var homo. Men medias starka knytning av gay till globaliseringen gör att sexuell läggning ofta även fått en politisk betydelse.

Medias metod är likartad för de två grupperna kvinnoe och gay: “Dessa grupper är förtryckta, därför skall de erhålla privilegier framför andra grupper.”

Detta är naturligtvis en effektiv metod att skapa konflikt. (Att media lyckas se “förtryck” av dessa gruppper beror på att de är annorlunda än män resp straight och media tolkar varje skillnad i behandling som förtryck.)

Det media söker hos kvinnor är flockbeteendet, följandet av gruppen, sökandet av medias stöd. Kompetenta, självständiga kvinnor som t.ex Catalán skrivs däremot ned. Marine Le Pen motarbetas och Batra drevas.

Kvinnor vet att de får stöd i tidningen Aftonbladet. Därför ger de själva stöd till de politiska idéer tidningen framför.

Generellt använder globalisterna flocken för sina syften. Högpresterande individer betraktas som hot och motarbetas.

%%%%% allmänt

Exempel 001

Kämpendahl: 66964151

Ännu en mamma som klär sin son i tjejkläder för att förverkliga sig själv och blir upprörd över folks reaktioner.

“William är sex år och bestämmer själv vad han har på sig, säger Sanna Karlsén.”

expressen

Vad är det för fel på de unga mammor som gör valet att göra sina söner till mobboffer?

Vore intressant att veta mer om mamman. Har grabben verkligen kommit på det själv? Hon borde i alla fall försöka styra honom, inte nonchalera problemet.

Självklart ger media detta stort utrymme. Att bryta ned de självklara skillnaderna mellan män och kvinnor är en av de mest effektiva metoderna att destabilisera samhället.

Vi får hoppas grabben reagerar på behandlingen på samma sätt som beskrivs av Jonny Cash.

Trollen hänger på och hatar mamman.

[ hatred ]

%%%%% exempel 001


minorities, särintressen

Genom att media framhåller särintressen och att dessa skulle vara förtryckta skapas konflikter mellan grupper i samhället. Denna splittring gör att enighet inte nås i befolkningen. Därföe kan media fortsätta styra politikerna i strid med folkviljan.

%%%%% minorities, advocacy groups, särintressen


Justicia:

Så fort jag såg hur all media började pumpa ut artiklar, enligt Sveriges Radio p3 sa de idag 14 000 artiklar (fler än herrlandslaget), förstod man att de vill att svenskar ska bry sig mer om damfotboll. Och svenskar är inte dummare, de börjar bry sig när tredje statsmakten säger så.

Jag har inte hunnit kolla på matcherna. Men är damernas prestationer lika intressanta att följa som herrarnas?

Jag tror många lika gärna kollar på damer som herrar om det gäller simhopp, gymnastik, konståkning, simning, friidrott, skidor etc. Där ser en normalintresserad åskådare inte någon väsentlig skillnad i prestationen.

Nu kanske damfotbollen gått framåt. Det var några år sedan jag kollade. Jag tyckte det skilde i prestation. Men det var mest på nationell nivå och jag har inte kollat så mycket. Så jag kan ha fel här.

Även ligaspelet är väl mer utvecklat för herrarna? Nog följer många personer (killar) detta mer än vad folk följer damserierna? Då vill de fotbollsintresserade se hur deras favoriter presterar i VM.

(Jag vet inte om antalet “elitländer” är lika stort på damsidan? I herr-VM kan ju “stornationer” torska mot många afrikanska länder. Sydamerika är stort på herrsidan. Spridningen bidrar till intresse.)

Det känns lite som att etablissemanget ställer upp ett evenemang som i sig är OK, men man kräver lystring från befolkningen som ett bevis på den rätta tron.

Hexenhammer:

Ja. Det här har blivit mer av en feministisk PK-kamp än ett intresse i fotboll. Men det har genomsyrats av att svensk media under ett par år försökt framhäva kvinnliga sporter framför den manliga motsvarigheten, för att det på något sätt skulle vara orättvist (patriarkatet, tro?) att kvinnliga idrottare tjänar mindre o.s.v.

Vad media inte har förstått är att sport är en form av underhållning som till 100% bygger på biljettförsäljning och sponsorskap. Dvs; Om intresset är litet så blir också plånboken liten och så även lönerna till utövarna. Och damfotboll är slött, tråkigt… för fan, damlaget fick väl spö av 15-åringarnas lag någon gång? Klart som fan att folk inte tycker att det är lika kul?!

Necris:

För att dam fotboll är per definition dålig fotboll och vem fan tycker det spännande med dålig fotboll? För helvete, även de bästa damlandslagen förlorar mot pojkar som dessutom saknas en spelare.

De har inte fart, inget bollsinne, ingen spelförståelse.

Är du genuint intresserad av handikapp OS också eller?

Lund-NoGo-zone

Känslan som finns i media är ett slag över-pumpat käckt intresse över något som nästan ingen bryr sig om.

Damfotboll, halloumi, tåg, Greta, invandrare, kvinnor. Det är käcka saker det.

Fotboll, blodig biff, flyg, 50-åriga välutbildade män. Det är hemska saker det.

Undrar varifrån detta trams kommer. En värdering av olika delar av samhället som går stick i stäv med hur hela samhället fungerar, där man på oklara grunder uppvärderar något som inte av egen kraft kan förtjäna sin status. Ett slags tvångs-käckhet som bara ligger i luften. Det enda resultat av denna falska käckhet brukar vara en enorm back-lash när den uppumpade fernissan krackelerar. Och massor med negativa trådar på FB från oss som genomskådar bluffen.

lundis2010:

Det är enbart media som har masspsykos.

Jag var i centrala Stockholm 1-2 timmar före matchen igår och man såg ingen med Sverigetröja eller uppladdning på uteserveringar.

På just bekväm sändningstid är folk beredda att se en semifinal men det är långt ifrån samma känslor och engagemang som när herrarna spelar. Notera också att det är helt gratis att se matchen på tv.

Halva publiken på plats gick dessutom hem vid förlängningen.

Något uppsving för intresset för damfotboll kommer det inte bli heller. I serielunken har man under 1000 personer per match.

Fotbollen som spelas är alldeles för dålig helt enkelt.

Lite politiska vibbar får man ju när publiken ropar “Fuck Trump” istället för “Heja USA”. Scenen är kanske riggad, men ändå.

twitter

Bajslukt:

Med tanke på att de förlorade mot AIKs P16 som var en pojke kort, med 3-0, så skulle jag gissa på att svenska damlandslaget är runt Division 6-7. Om ens det.

Det är naturligt att det är så. Det är då också naturligt att ingen vill titta. Men i Sverige försöker man tvinga folk att gilla damfotboll.

Jag försökte se en VM-match för några år sedan och nivån är närmre knattefotboll än herrfotboll. Problemet är inte att de är dåliga, utan att de gnäller och kräver saker de inte förtjänar.

Lund-NoGo-zone

Det har diskuterats i andra trådar. Det är bara dam-fotboll som är crinch. Damhandboll och dambasket är motsvarande lika dåliga t.ex. Men eftersom de inte förknippas med feminister så får de inga anti-trådar på FB och går att se på TV. Nilla Fischer har ordnat detta.

ABljuger

Man tittar gärna på damer som spelar basket, handboll, volley. Men damfotboll och damishockey är bara parodi på dessa idrottsgrenar!

%%%%% damfotboll


Feminism and hatred

Men and women are different. News media do not admit this. Instead they attribute gender differences to men oppressing women. Media then argue strongly that women should be given advantages, e.g. in appointing positions.

At the same time media nowadays even highlights errors committed by women, mostly in an indirect way. In the Bahta doping case, the athlete is given a defiant image. Assange (luxury refugee) is portrayed as persecuted and most judges are picked to be women. This tendency to even portrait women as wrong-doers has become stronger over times, as news media have accomplished a stronger grip over society to promote its agenda.

In this way women (immigrants, HBTQ) are 1. given advantages over men and 2. being portrayed as wrong-doers. Even terminology for this is promoted, like “misogyny”. In this way media makes women an object for hatred. Finally media labels people who criticize the promotion of women as “haters”.

All this is naturally done to create conflict in society and thereby weaken politicians. The politicians will have to go against news media and feminist activists in order to admit natural differences between men and women. Women will also instinctively support news media’s agenda since it promotes them.

%%%%% feminism and hatred

equality

By immediately demanding the same salary for men and women, media creates conflicts between the sexes. What should be demanded are equal opportunities.

spel, pornografi

Ytterligare i strument som används för att bryta ned samhället är spel, t.ex on-line samt pornografi.

[ on line gambling, pornography ]

%%%%% spel, pornografi

violence

Media do not try to hide the violence that mass immigration, drug use and general liberalization has brought. An image of a violent society is not completely covered up.

Sometimes the identities of foreign perpetrators are hidden.

Lillkyken: 72694590

SVTs subverterade mini-usa börjar leverera, ; dagliga gängsskjutningar, vita onda män håller sig tysta och borta, lite utpressning rån och misshandel här och där.

Inget man inte kan sminka med lite orwellska.

Youtube video CIA gone intersectional.

holidays, celebrations

Greta disrespects Midsummer

pajas357: 76629268

“Christer, 65, skulle bara slå in födelsedagspresenten han köpt till sin dotter

Men vid inslagningshörnan på Elgiganten blev han rejält överraskad.

– Det var fyra rullar julklappspapper med bara tomtar och snö, säger han.”

aftonbladet.se

—-

wwr: 76629378

Men sådant rasistpapper kan man bara inte låta passera. Trodde du att hela världen firade med tomtar och snö, va? Det skall vara regnbågspspper, Hanukkah, Allahsymboler, EU-flaggor eller vad som helst som inte påminner om svenska traditioner.

Det skulle inte förvåna mig om det var vita, manliga tomtar. Bränn pappret.

—-

%%%%% holidays

%%%%% celebrations

wwr: 76773655

Det handlar om att förstöra landet så att internationella nätverk och EU kan ta över.

Självaste Pravda medger att t.o.m. i USA har flaggan förstörts som symbol för landet.

A Fourth of July Symbol of Unity That May No Longer Unite

In a Long Island town, neighbors now make assumptions, true and sometimes false, about people who conspicuously display American flags.

—-

https://www.nytimes.com/2021/07/03/nyregion/american-flag-politics-polarization.html

—-

skäggtrenden skägg beards beard trend

wwr: 79716583

Efter en del tid utomlands har jag vistats hemma ett tag. Man noterar alla skäggbärare. Inget existerar av en tillfällighet. Kan någon närmare förklara orsak och verkan vad gäller skäggen?

Är de bara en del i ombyggnaden av Sverige till en muslimsk republik? Men de bärs även av förmodat kristna, svenska unga män. Systemet brukar väl inte se positivt på kulturell appropriering. En av Gretas organisationer i Tyskland vägrade en vit person med dreadlocks att spela. Systemet vill skilja grupperna och motsätter sig integrering. Men det är nog ingen regel utan undantag.

Hur har skäggvurmen skapats? Har kända personer, som unga tror att de måste efterlikna, mutats att bära dessa kliande buskar? Kan svenskarna ha tagit efter invandrarna?

Vilka konspirationer finns rörande skäggvurmens uppkomst och påverkan av samhället?

—-

Mikibu: 79717151

Det tillhör muselmanernas lagar att bära stort yvigt skägg. De trendkänsliga modemännen har väl tagit efter, så att de kan dölja sina babyansikten och icke-existerande käklinjer.

—-

wwr: 79717226

Så kan det vara. Svenskar är dåliga och taffliga på det mesta och allt som är av värde kommer från andra länder. (Som Duplantis. Nu senast verkar det finnas teorier om att vi orsakat kriget i Ukraina genom att upprusta Ukraina. Därför kommer vi att få betala Rysslands invasion.)

Det handlar om kulturutplåning. Där slog du nog huvudet på spiken.

—-

pantherTypeG: 79717601

Denna trenden är starkare i Sverige än i något annat land.

Är svenska män latare än män i andra länder ?

—-

wwr: 79717670

Då kan man spika invandringen.

Jag gissar på styrd kulturutplåning. Men jag ser inte tillräckligt på TV för att kunna bekräfta det .

—-

%%%%% skägg

%%%%% beards

Duplantis is a much more publicized athlete than Ståhl with comparable merits

%%%%% culture

%%%%% flags

sjukvård, medicare

dismantling medicare to make people dislike their own country

fb

%%%%% sjukvård

%%%%% medicare

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 05 12 Earlier: Malmö, Sweden’s Gaza

2024 05 10 Earlier: EU 2024

2024 02 27 Earlier: European Union EU price levels, CAP

2024 02 25 Earlier: Northvolt – too big to fail

2024 02 23 Earlier: space privatization

2024 02 22 Earlier: Northvolt – the enemy within

2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

03.1.001.002 (02) transgender athletes, Caster Semenya

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

++++

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »